link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

1.9.1. Verbonden en verbondenheid

Inhoud:

- Bijbelse verbonden
- Huwelijksverbond als model voor Gods verbondsgedachte
- Drie verbonden
- Kenmerken van Gods verbonden


Bijbelse verbonden

 

De term 'verbond' in de Bijbel gaat over de onderlinge verhoudingen tussen God en mensen met wie Hij een relatie heeft. In een verbond regelen twee partijen hoe ze met elkaar omgaan en welke toezeggingen ze aan elkaar doen.

Het woord 'verbond' klinkt voor veel christenen nogal zwaar en theologisch, maar laat je er niet door afschrikken. Als je bij 'verbond' denkt aan 'verbondenheid met God', dan komt het veel dichter bij. Zie het vooral als een relatieterm. Een verbond tussen God en mensen (zoals het Oude en het Nieuwe Verbond) is een duidelijk kader waarbinnen gelovigen hun relatie met God kunnen onderhouden, individueel of collectief.

Huwelijksverbond als model voor Gods verbondsgedachte

 

Een huwelijksverbond tussen man en vrouw is het eerste verbond dat onder Gods regie is gesloten. Dit verbond tussen een man en een vrouw met God als getuige is een prachtige afbeelding van het mooiste wat het hart van God beweegt. Het is een afbeelding van Gods hartsverlangen om een eeuwigdurende, onbaatzuchtige alles omvattende liefde te kunnen geven aan mensen die zijn liefde willen ontvangen en beantwoorden. Het huwelijksverbond is een heilig verbond, dat model staat voor de andere verbonden die God sloot met groepen mensen: het Oude en het Nieuwe Verbond.

In de Bijbel lezen we dat God de relatie met zijn volk Israël (onder het Oude Verbond) vergeleek met een huwelijk tussen man en vrouw:

"Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken, ik zal je hecht aan mij verbinden, door liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw, en jij zult de HEER toegewijd zijn." (Hosea 2:21-22, NBV2004)

De apostel Paulus vergeleek de relatie tussen Jezus en zijn Gemeente (Nieuwe Verbond) ook als die van man en vrouw:

"Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente." (Efeziërs 5:31-32, HSV2010)

Op de nieuwe aarde zal God bij de mensen wonen. In Openbaring 21 lezen we over het Nieuwe Jeruzalem, dat een symbolische afbeelding is van het volk van God (alle ware oudtestamentische en nieuwtestamentische gelovigen):

"Toen kwam één van de zeven engelen met de zeven schalen ... naar mij toe en zei: 'Kom! Ik zal u de bruid, de vrouw van het lam tonen.' Hij bracht mij in de geest op een grote, hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem ... stralend van Gods heerlijkheid: zij schitterde als het kostbaarste gesteente ..." (Openbaring 21:9-11, WV2012)

Het gaat hier over Gods droomhuwelijk, het diepste verlangen van Gods hart. De Bruid daalt neer uit de hemel. De Bruid Jeruzalem heeft de heerlijkheid van God, een uitstraling van goddelijke glorie:

"Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis." (Openbaring 21:11, HSV2010)

Het belangrijkste kenmerk van het grote plan van God is dus: eeuwig durende liefdevolle verbondenheid en trouw tussen God en mensen. En dat vinden we allereerst in het huwelijksverbond tussen man en vrouw, in het Oude Verbond en in het Nieuwe Verbond.

Drie verbonden

 

In dit hoofdstuk komen de volgende drie verbonden aan de orde die God in de loop van de geschiedenis heeft gesloten met mensen:

 1. Verbond met Abraham
 2. Oude Verbond met Israël (Mozes)
 3. Nieuwe Verbond met de Gemeente (Jezus)

Het Oude Verbond met het volk Israël is een verdere uitwerking van Gods eerder gesloten verbond met Abraham. Het Nieuwe Verbond met de Gemeente is geen voortzetting van het Oude Verbond met enkele aanpassingen, maar een totaal nieuw verbond.

De termen 'Oude en Nieuwe Testament' hebben natuurlijk alles te maken met het Oude en Nieuwe Verbond. Het woord 'verbond' komt erg vaak voor in het Oude Testament en veel minder vaak in het Nieuwe Testament. Daar wordt het vooral gebruikt waar het Oude en Nieuwe Verbond met elkaar worden vergeleken. Jezus sprak bijna altijd over het koninkrijk van de hemel, dat natuurlijk nauw samenhangt met het Nieuwe Verbond.

Kenmerken van Gods verbonden

 

De verbonden die God met de mensen heeft gesloten zijn anders dan verbonden tussen twee mensen of groepen mensen. Hier volgen enkele kenmerken:

 1. Elk verbond is afgesloten door God en niet door mensen of op initiatief van mensen.
 2. Bij elk verbond was er een gelovige die een doorslaggevende rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het verbond.
 3. Elk verbond is met een offerritueel bekrachtigd.
 4. God is altijd trouw geweest aan zijn verbonden en heeft altijd voldaan aan de toezeggingen die Hij daarbij gedaan heeft.
 5. Gods toezeggingen zijn heel royaal.
 6. Binnen een verbondsrelatie geeft God veel meer aan zijn mensen dan wat Hij van hen vraagt.
 7. Hoe beter mensen hun verbondsverplichtingen nakomen, hoe meer Gods toezeggingen werkelijkheid worden.
 8. Als mensen Gods verbond schenden door ongehoorzaamheid, wordt de toestroom Gods beloofde zegeningen afgeremd totdat ze tot inkeer komen.
 9. Aan elk verbond zijn beloften gekoppeld voor de toekomst.
 10. Voor elk van Gods verbonden geldt dat ze een eeuwige looptijd hebben.
 11. De volle zegen van de verbonden wordt pas geopenbaard op de nieuwe aarde.

Volgend onderwerp:

 1.9.2. Verbond met Abraham 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies