link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

1.1.1. God de schepper

Inhoud:

- Vragen over God
- Schepper en schepping
- God is onze schepper
- Eigendomsrecht
- Zingeving
- Vaderliefde van de Schepper


"In het begin schiep God de hemel en de aarde." (Genesis 1:1, NBV2004)

Dat God de schepper is van alles wat bestaat is de meest fundamentele waarheid over God.

Vragen over God

 

Over God zijn allerlei vragen te stellen, zoals:

 • Waar bevindt God zich?
 • Wat doet God?
 • Welke macht en welke krachten en mogelijkheden heeft Hij?
 • Wat zijn Gods morele uitgangspunten?
 • Hoe manifesteert God zich tegenover de mensheid?
 • Wat voor karakter heeft God?

In de Bijbel kunnen we tientallen hoedanigheden vinden die iets over God zeggen, zoals over Gods oneindigheid, heiligheid, liefde, rechtvaardigheid, genadigheid, trouw, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar wat zou nu de meest kenmerkende eigenschap van God zijn? Is er één uitdrukking die alles van God omvat, voor zover Hij zich aan ons heeft bekendgemaakt? Ja, ik geloof dat die ene benaming voor God bestaat: God is ... de SCHEPPER. En dat ene woord omvat alles wat en wie God is.

Schepper en schepping

 

Het begrip 'schepper' zit werkelijk boordevol betekenis, die ons tot verwondering en aanbidding brengt.

"Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen." (Romeinen 11:36, NBV2004)

God is het begin en het einde van alles wat bestaat, de oorsprong en het doel van de schepping. Vanaf het eerste tot het laatste hoofdstuk van de Bijbel komen we God als schepper tegen. De Bijbel begint met de oorspronkelijke schepping van de geestelijke wereld en de schepping van de aarde (Genesis 1:1) en eindigt met de laatste schepping die de huidige schepping zal vervangen: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Openbaring 21:5).

Door naar de schepping te kijken kunnen we veel leren over de Schepper.

 • De schepping toont Gods luister (Psalm 8; Psalm 19:1-7; Psalm 104).
 • De schepping bewijst Gods almacht (Job 38-41; Amos 5:8-9).
 • De complexiteit van de schepping laat iets zien van Gods volmaakte intelligentie en wijsheid (Psalm 104:24).
 • De schepping laat Gods oneindige creativiteit zien en zijn verbazingwekkende gevoel voor schoonheid (Genesis 1).

De schepping laat veel zien van wie God is. Dat is vooral zichtbaar in het meest geavanceerde scheppingswerk dat we kennen: de mens, het kroonjuweel van zijn schepping, die in alle opzichten een afdruk is van Hem zelf.

"Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond." (Psalm 8:6, NBG1951)

De Schepper heeft daarmee letterlijk alles uit de kast gehaald en laten zien wat voor een soort God Hij is.

Zie meer over in onderwerp 'Scheppingsdagen' in hoofdstuk 'Schepping van de aarde'.

God is onze schepper

 

Waarom spreken we zo weinig over God als onze schepper? Op de één of andere manier trekt die naam ons kennelijk niet zo aan. Misschien vinden we het een afstandelijke naam, omdat die het grote verschil tussen de almachtige God en ons nietige schepselen accentueert. Gods schepping straalt veel van zijn glorierijke soevereiniteit af en daarom schreef de apostel Paulus:

"God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat Hij geschapen heeft, blijken Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid ..." (Romeinen 1:20, HB2008)

Dit alles laat zien hoe hoog God in alle opzichten is verheven boven zijn schepping. Daarom verdient de Schepper ons respect en onze bewondering, en dat kunnen we vooral uiten door Hem te erkennen als degene die recht heeft op heel ons leven, als onze God.

"U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen." (Openbaring 4:11, HSV2010)

Naarmate we God beter leren kennen vanuit de Bijbel gaan we ook steeds meer ontdekken dat God een diepgaande, zegenrijke relatie wil onderhouden met de mensen. Daardoor leren we dat onze Schepper wel oneindig hoog boven ons verheven is, maar tegelijkertijd altijd dichter bij dan we denken. Hij is de bron van ons bestaan en tegelijk de bron van ons levensgeluk.

Eigendomsrecht

 

Uit het feit dat God de schepper is van alles wat bestaat, vloeit voort dat alleen Hij precies weet wat goed en slecht voor de schepping is en dus ook voor ons als mensen. Alleen de fabrikant van een product bepaalt waar een product voor bedoeld is, hoe het gebruikt moet worden en hoe het zo nodig gerepareerd kan worden. Datzelfde geldt voor de Schepper en zijn schepping.

Omdat God onze schepper is, zijn we vanzelfsprekend zijn eigendom en Hij bepaalt dan ook hoe wij ons behoren te gedragen om tot volle ontplooiing.

"Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe ..." (Psalm 100:3, NBV2004)

Voor veel mensen die God niet willen erkennen is dit het cruciale punt: zij willen zich niet onderwerpen aan welke macht dan ook die hen zegt wat ze wel en niet moeten doen. Mensen die wel het gezag van God over hun leven aanvaarden, hebben ontdekt dat de Schepper geen misbruik van hen maakt of uitbuit voor eigen voordeel. Integendeel: het leven onder het gezag van God is de beste voorwaarde voor een goed en gelukkig leven.

Zingeving

 

Het feit dat God onze schepper is, blijkt ook van belang te zijn voor de zingeving van ons leven, en dat is een diepgewortelde behoefte van elk mens.

Mensen die God afwijzen als hun schepper kunnen weinig anders bedenken dan theorieën die hen doen geloven dat ze bij toeval zijn ontstaan. Dat is het enige denkbare alternatief. Zij hebben daardoor de grootste moeite om de zin van hun leven te omschrijven omdat hun leven geen vast referentiepunt heeft. Het communisme is een ideologie die gebaseerd is op het afwijzen van God en de gerichtheid op alleen de materiële dingen. We weten maar al te goed dat atheïstische regimes leiden tot vernietiging van menselijke waarden en tot diep ongelukkige samenlevingen.

De mensen die God hebben leren kennen vanuit de Bijbel en Hem erkennen als hun schepper:

 • weten waar ze vandaan komen
 • hebben een morele basis die bepalend is voor hun levensstijl
 • weten welk doel de Schepper met hun leven heeft
 • weten dat God de bron van werkelijke levensvreugde is
 • weten waar ze na hun aardse leven heengaan
 • weten dat God een doel heeft met de wereldgeschiedenis

Geloven in God betekent ook geloven in de hoogste waarden die betekenis en zin geven aan het leven. Als je beseft dat je als een evenbeeld van God bent geschapen en dat God je buitengewoon waardevol vindt, wie je ook bent, dan besef je dat je leven de moeite waard is. En dat is zingeving.

Vaderliefde van de Schepper

 

In het Oude Testament wordt God zeven keer 'vader' genoemd, meestal in de betekenis van 'verwekker' of 'schepper'. Als zodanig wordt God de vader van alles mensen genoemd:

"... Is hij niet uw vader, uw schepper? Hij heeft u gemaakt, hij riep u tot leven." (Deuteronomium 32:6, NBV2004)

"Hebben wij niet allemaal dezelfde vader, heeft niet een en dezelfde God ons geschapen? ..." (Maleachi 2:10, NBV2004)

We kunnen ons afvragen waarom God zoveel van zijn schepselen houdt en zoveel voor hen over heeft. Tussen kinderen en hun ouders bestaat een krachtige bloedband die niets te maken heeft met persoonlijke eigenschappen. Die band berust alleen op het simpele feit dat het kinderen van hun ouders zijn. Ouders hebben hun kinderen verwekt. Ze hebben hun eigen leven aan hun kinderen doorgegeven. Onder normale omstandigheden is de bloedband onverbrekelijk.

"Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet." (Jesaja 49:15, NBG1951)

Dit zijn woorden, uitgesproken door onze Schepper. Wij gaan hem buitengewoon ter harte, eenvoudigweg omdat Hij onze Verwekker is. God heeft als schepper zijn leven aan ons doorgegeven en Hij KAN NIET ANDERS DAN ONS LIEFHEBBEN.

Zie ook onderwerp 'Relatie met God als Vader' in hoofdstuk 'Relatie met God'.


Volgend onderwerp:

 1.1.2. Bestaat God echt? 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies