link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

1.1.2. Bestaat God echt?

Inhoud:

- Geloofszaak
- Atheïsme
- Waarom bestaat God wel?


Geloofszaak

 

Voor het bestaan van de God van de Bijbel is geen wetenschappelijk bewijs te leveren, eenvoudig omdat we God niet met onze fysieke zintuigen kunnen waarnemen. Want God is een geestelijk wezen en van een hogere orde dan de mensen. En toch zijn er vele miljoenen mensen door alle eeuwen heen overtuigd van zijn bestaan en velen ervaren Hem als een levende werkelijkheid in hun leven. Gelovigen lijken er weinig moeite mee te hebben dat ze God nog nooit hebben gezien. Ze twijfelen wel eens, vooral onder moeilijke levensomstandigheden die veel vragen oproepen, maar ze blijven op Hem vertrouwen voor het heden en voor de eeuwigheid.

"Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is ..." (Hebreeën 11:3, NBG1951)

De vraag over het bestaan van God is direct gekoppeld aan de vraag hoe de wereld is ontstaan.

"... zonder het geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn; wie bij God wil komen, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij allen beloont die Hem zoeken." (Hebreeën 11:6, WV2012)

Atheïsme

 

"Atheïsme is niet gebaseerd op zorgvuldig onderzoek van de feiten, maar op een vrijwillige blindheid." (Francis Collins)

Dit is de uitspraak van een wetenschapper (geneticus) die als overtuigd atheïst een studie heeft gemaakt van de pijlers van het atheïsme. Tot zijn verbijstering vond hij er geen pijlers waar hij op kon bouwen en toen ging hij het christelijke geloof bestuderen. Daarin vond hij geen harde bewijzen van het bestaan van God, maar wel meer dan voldoende feiten waardoor zijn bestaan zeer geloofwaardig was. Daardoor is zijn leven radicaal veranderd en is hij een blije, gelukkige christen geworden met een doel in zijn leven.

Ieder weldenkend mens weet dat zijn eigen kennis beperkt is en dat er veel meer te weten is dan dat alle mensen bij elkaar weten. Ik zou elke atheïst het volgende willen vragen: teken eens een denkbeeldige cirkel en veronderstel dat al jouw kennis binnen die cirkel is. Buiten de cirkel is dan alles wat wel te weten is, maar wat je zelf niet weet. Nu de hamvraag: Is het mogelijk dat er buiten die cirkel van jouw kennis een almachtige, intelligente God kan zijn die de hele fysieke wereld geschapen heeft? Een normaal denkend mens kan deze vraag naar mijn mening alleen maar met 'ja' beantwoorden. Een 'nee' antwoord zou immers inhouden dat iemand zichzelf als alwetend beschouwt en dat is absurd. Kortom, de stelling 'er is geen God' heeft geen enkele logische basis.

Trouwens, als er geen God zou zijn, zou er ook geen atheïsme zijn. Want wie is er nu tegen iets wat niet bestaat?

Zie ook onderwerp 'Strijd om de gedachten' in hoofdstuk 'Waarheid en leugen'

Waarom bestaat God wel?

 

Er zijn veel redenen waarom het aannemelijker is dat God wel bestaat dan dat Hij niet zou bestaan. Hier volgen er enkele:

1. De natuur
Veel mensen hebben God leren ontdekken uit de natuur. De Bijbel zelf zegt daar ook iets over:

"God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat Hij geschapen heeft, blijken zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft ..." (Romeinen 1:20, HB2008)

De enorme complexiteit van het heelal en van de levende wezens wijzen op de intelligente Ontwerper, die het heelal heeft geschapen en in stand houdt. Daarvan zijn zoveel voorbeelden te geven dat het ondoenlijk is om die hier te beschrijven. De kans dat zo'n complex heelal en een aarde met zoveel bijzondere levensvormen vanzelf (dus door blind toeval) kan ontstaan is oneindig klein, zeg maar gerust: nul.

2. Universeel godsbesef
Verreweg de meeste mensen uit alle tijden en culturen geloven dat er een scheppende macht is die het heelal tot stand heeft gebracht. Dat is op zichzelf natuurlijk geen bewijs van het bestaan van de Schepper, maar het betekent wel dat het erg aannemelijk is.

Onder de meest primitieve volken in de meest afgelegen streken sprake kom je één of andere vorm van godsbesef tegen. En in de vroegste geschiedenissen en legendes van volken rond de hele wereld, was er altijd maar één God, die ook de schepper was. Dus waarom zouden christengelovigen moeten bewijzen dat God bestaat om anderen te overtuigen? De bewijslast ligt bij de mensen die niet in Hem willen geloven.

"De mens is ongeneeslijk religieus."
(Dorothee Sölle, Russische godsdienstfilosoof)

3. Morele levenswet
De schrijver C.S. Lewis schreef in zijn boek 'Onversneden christendom' wat voor hem persoonlijk het meest overtuigende 'bewijs' was van Gods bestaan. Dat is dat er een morele levenswet bestaat waar alle mensen het globaal over eens zijn, namelijk wat goed en verkeerd is. Dit is een aanwijzing dat er buiten het heelal een besturende macht en een wetgever moet zijn.

4. Het ontstaan van leven
Er is een biologische wet die stelt dat leven alleen kan voortkomen uit leven. Er is dus een gever van leven waaruit de levende wezens op aarde zijn voortgekomen. Zij kunnen dus niet als vanzelf uit dode stoffen tevoorschijn komen. Wereldwijd wetenschappelijk onderzoek, dat eind vorige eeuw is uitgevoerd om een fysieke verklaring van het leven te vinden door de bestudering van eiwitmoleculen, is afgebroken. De conclusie was dat 'leven' niet te definiëren is vanuit fysieke elementen. Daardoor is het wel erg onaannemelijk dat levende wezens spontaan zijn ontstaan uit 'dode stoffen'. En daarmee is ook min of meer verklaard dat er een soort geestelijke wereld moet bestaan naast ons waarneembare, materiële wereld. Het uitgebreide onderzoek is wereldwijd met veel fanfare in de dagbladen gepubliceerd met de stellige verwachting dat de wetenschap het geheim van het leven zou ontraadselen. De conclusie is volgens mij nooit aan de grote klok gehangen.

5. Geordend heelal
De volmaakte structuur van het heelal getuigt van een intelligent ontwerp. Voor alles wat bestaat moet er een geniaal en samenhangend plan zijn uitgevoerd om de kosmos met al zijn details tot stand te brengen. Er moet dus een ontwerper achter zitten.

Uit een oerknal kan onmogelijk een geordend systeem voortkomen. Het tegendeel wordt bewezen bij elke bomexplosie. De evolutietheorie wordt door steeds meer wetenschappers afgewezen omdat in de natuur is aangetoond dat in een systeem, dat aan zichzelf wordt overgelaten, de geordendheid afneemt en de ongeordendheid toeneemt.

6. Israël
Meer dan een eeuw geleden vroeg een Russische tsaar aan één van zijn naaste adviseurs: "Hebt u een bewijs dat God bestaat?" Het antwoord was kort en duidelijk: "Sire, de Joden!" Er is geen volk geweest in de hele geschiedenis dat zoveel pogingen tot uitroeiing heeft overleefd. Het ontstaan van de staat Israël in 1948 en het feit dat dit kleine landje nog steeds bestaat, ondanks de intense haat en vijandschap en oorlogvoering van de omringende moslimlanden (veel en veel machtiger dan het kleine Israël), is een godswonder van de eerste orde. Het bestaan van de staat Israël is één van de krachtigste bewijzen van het bestaan van God.


Volgend onderwerp:

 1.1.3. God is eindeloos 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies