link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

1.1.3. God is eindeloos

Inhoud:

- God is overal
- God is eeuwig
- Gods heeft ALLE tijd
- God is niet te doorgronden
- God is alwetend
- God is almachtig
- God is eindeloos in elk opzicht


God is overal

 

God omvat als schepper alles wat bestaat, dus op zijn minst de geestelijke wereld en de materiële wereld.

"... Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten ..." (1 Koningen 8:27, NBV2004)

"... Ben ik niet overal, in de hemel en op aarde? - spreekt de HEER." (Jeremia 23:24, NBV2004)

"Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. (Hebreeën 4:13, NBV2004)

En toch is God niet alleen oneindig hoog verheven boven zijn schepping, maar ook oneindig dichtbij, zoals bijvoorbeeld uitkomt in de volgende uitspraak van God zelf:

"... In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest ..." (Jesaja 57:15, NBG1951)

God omvat de meest afgelegen melkwegstelsels die zich in de uithoeken van het heelal bevinden. Hij kent bijvoorbeeld ook de allerkleinste elementen van de moleculen en atomen, waaruit alle materie van ons heelal is opgebouwd. Geen wonder: God heeft dat zelf allemaal gemaakt! Wij weten als mensen niet hoe groot het heelal is en wat de kleinste materiedeeltjes zijn. We kunnen er alleen maar naar raden en er theorieën over bedenken. Hoe ver we ook doordringen in de geheimen van de natuur, we komen nooit tot het punt dat we alles van A tot Z door zullen hebben. God kent alle geheimen van de schepping en Hij omvat het allemaal.

God is eeuwig

 

God is de eeuwige God.

"... u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid." (Psalm 90:2, NBV2004)

God is er altijd geweest en zal altijd bestaan.

"Hij alleen is onsterfelijk en woont in een ontoegankelijk licht ..." (1 Timoteüs 6:16, NBV2004)

"Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde." (Openbaring 22:13, NBV2004)

Hoelang is eeuwig? Bijbelleraar Sidney Wilson heeft het eens zo proberen uit te leggen: "Denk eens aan een vogeltje dat eens in de 1000 jaar zijn snavel slijpt aan een hoge berg. Als die berg van dat slijpen helemaal is afgesleten, dan is er één seconde van de eeuwigheid voorbij."

Gods heeft ALLE tijd

 

God is niet beperkt door tijd. Verleden, heden en toekomst zijn begrippen die bij God, die in de geestelijke wereld troont, op de één of andere manier met elkaar zijn verweven. Dat kunnen wij aardse mensen niet bevatten. Zo zal iedereen zich wel eens hebben afgevraagd: hoe kan God naar duizenden gebeden tegelijk luisteren? Ik zou dat zo willen uitleggen: op het ene moment kan God met volle aandacht naar jou luisteren, om vervolgens gewoon in de tijd terug te gaan om met evenveel aandacht naar iemand anders te luisteren, en dat kan God oneindig vaak herhalen. Of het precies zo werkt weet ik niet. Het is maar een poging om er een voorstelling van te maken dat God altijd overal tegelijk kan zijn en alle tijd heeft voor iedereen.

God is niet te doorgronden

 

Hoewel we vanuit de Bijbel veel kunnen leren over God, zullen we nooit in staat zijn om zijn diepste wezen en zijn overwegingen, gedachten en motieven te peilen. Daarom zullen er altijd onbeantwoorde vragen blijven over de manier waarop de Schepper met zijn schepping omgaat. We zullen in ons denken ruimte moeten laten voor het mysterie van God. De Schepper kan de mensen volkomen doorgronden (Psalm 139:1-3). Andersom gaat God ons voorstellingsvermogen ver te boven, zoals we in dezelfde Psalm in een iets ander verband kunnen lezen:

"Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij." (Psalm 139:6, NBG1951)

Job had zichzelf afgetobd om Gods bedoelingen met zijn lijden te doorgronden. Hij kwam tot de conclusie:

"Zie, God is groot, en wij begrijpen Hem niet ..." (Job 36:26, NBG1951)

"... Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden." (Prediker 3:11, NBV2004)

God is alwetend

 

De Bijbel maakt ons duidelijk dat God alles weet wat er te weten is.

"Groot is onze Heer en oppermachtig, zijn inzicht is niet te meten." (Psalm 147:5, NBV2004)

"en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem ..." (Hebreeën 4:13, NBG1951)

God de Vader ook is de enige die volledig zicht heeft op de toekomst (Matteüs 24:36).

God is almachtig

 

De Bijbel maakt op veel plaatsen duidelijk dat God almachtig is. God heeft alle kracht, alle energie, alle vermogens en alle intelligentie om alles te kunnen maken wat er in de geestelijke en de materiële wereld bestaat. God is ook in staat om alles te verplaatsen, te veranderen en zo nodig zelfs te vernietigen. Daarom spreekt het vanzelf dat Hij ook alle macht heeft over zijn schepping.

"... De HEER, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde." (Jozua 2:11, NBV2004)

"... HEER, God van onze voorouders, u bent God in de hemel en u heerst over de koninkrijken van alle volken. In uw hand liggen macht en kracht besloten, niemand kan zich tegen u verzetten." (2 Kronieken 20:6, NBV2004)

"U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is." (Openbaring 4:11, NBV2004)

God heeft ook de heerschappij over de hele aarde, hoewel Hij een deel van zijn macht heeft overgedragen aan de mensheid toen Hij Adam als heerser over de aarde aanstelde. Maar niets gebeurt zonder zijn nadrukkelijke toelating en God grijpt in waar en wanneer Hij dat nodig acht.

"De HERE is Koning. Met majesteit heeft Hij Zich bekleed ..." (Psalm 93:1, NBG1951)

Zie ook:
- onderwerp 'God is verstandig' in hoofdstuk 'Gods wijsheid'
- hoofdstuk 'Gods koninkrijk'.

God is eindeloos in elk opzicht

 

God is oneindig in veel opzichten. Op de basisschool hebben we geleerd dat er drie trappen van vergelijking zijn: de stellende, vergrotende en overtreffende trap, zoals: groot, groter, grootst. In de Bijbel komen we nog een vierde trap tegen, die alleen voorkomt in relatie met God en waarmee het absolute summum wordt aangegeven. Voorbeelden daarvan zijn uitdrukkingen die in sommige Bijbelvertalingen zijn weergegeven als 'koning der koningen', 'Heere der heren' en het 'heilige der heiligen'. In hedendaags Nederlands kunnen we dan beter zeggen: de allerhoogste koning, de allerhoogste Heer, het allerheiligste. Zo is God het absolute toppunt van alles wat bestaat.

God is volmaakt in elk opzicht, niet met een ijzige perfectie, die afstand schept. Integendeel. God is schitterend perfect en heerlijk perfect, volmaakt in heiligheid en liefde. Het is een geweldig voorrecht Hem te mogen kennen, want God WIL graag gekend worden door de mensen. De belangrijkste ontdekking die een mens gedurende zijn leven kan doen is om Hem te leren kennen, liefhebben en dienen vanuit een toegewijd hart.


Volgend onderwerp:

 1.1.4. God is uniek 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies