link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

1.1.4. God is uniek

Inhoud:

- Eén God
- Er zijn geen andere goden
- Allah
- Unieke eigenschappen
- De levende God
- God heeft geen rivalen


"Met wie wil je Mij vergelijken, zegt de Heilige, aan wie ben ik gelijk te stellen?" (Jesaja 40:25, NBV2004)

Eén God

 

Het belangrijkste Joodse gebed is het volgende:

"Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één!" (Deuteronomium 6:4, NBG1951)

"Luister, Israël, de Heer onze God is de enige!" (Deuteronomium 6:4, NBV2004)

Deze proclamatie kan gezien worden als de hoeksteen van het Joodse geloof. Met deze woorden wil elke gelovige Jood leven en sterven. Tegelijk is het een fundamentele waarheid in het nieuwtestamentische, christelijke geloof. Jezus citeerde deze woorden in Marcus 12:29. Er is maar één God die aanbeden mag worden, de God van Abraham, Isaak en Jakob, die zich later, in de tijd van het Nieuwe Testament, ook heeft geopenbaard als God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Er zijn geen andere goden

 

God zegt van zichzelf:

"... Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God." (Jesaja 44:6, NBG1951)

Omdat God de schepper is van al wat bestaat, kunnen er geen andere goden zijn in dezelfde betekenis van het woord. Alle zogenaamde goden die in de loop der tijden zijn aanbeden, zijn afgoden ofwel onechte goden. Deze alternatieve 'goden' zijn demonen of bedenksels van mensen of allebei.

Er zijn in de loop der tijd zoveel verschillende soorten goden door allerlei volken vereerd dat het ondoenlijk is om daar een overzicht van te geven. Een voorbeeld van door mensen bedachte goden zijn de Griekse en Romeinse godheden, waarbij elke god of godin een bepaald levensgebied zou beheersen. Zo was er een god van de zee, een godin van de liefde, een god van de oorlog, enzovoort. Aan deze goden werden menselijke eigenschappen toegeschreven, alleen wat extremer dan de mensen en bovendien werden ze onsterfelijk geacht. Voorbeelden van demonische godheden vinden we in de diverse andere wereldgodsdiensten, zoals hindoeïsme en animisme. In de loop van de geschiedenis zijn er ook mensen geweest die zich als God lieten aanbidden, zoals verschillende Romeinse keizers in het verre verleden tot sommige dictators van nu.

Daarnaast houdt de mens er ook allerlei onpersoonlijke afgoden op na waarvan hij zijn diepste geluk laat afhangen, zoals geld, macht, genot en dergelijke.

Soms komen we in de Bijbel uitspraken tegen die het bestaan van andere goden lijken te bevestigen, zoals het volgende Bijbelvers:

"Groot is de Heer, Hem komt alle lof toe, geducht is Hij, meer dan alle goden." (Psalm 96:4, NBV2004)

Deze Bijbeltekst gaat over de tegenstelling tussen de enige echte levende God tegenover alle mogelijke veronderstelde goden. In het volgende vers lezen we:

"De goden van de volken zijn minder dan niets, maar de Heer, Hij heeft de hemel gemaakt." (Psalm 96:5, NBV2004)

God drijft de spot met deze onechte goden en de bijbehorende afgodsbeelden:

"Als een vogelverschrikker in een komkommerveld zijn zij, zij spreken niet, zij moeten beslist gedragen worden, want zij kunnen geen stap doen. Vreest voor hen niet, want zij doen geen kwaad, maar ook goeddoen is er bij hen niet." (Jeremia 10:5, NBG1951)

Zie ook onderwerp 'Geen andere goden dienen' in hoofdstuk 'Gods levenswet'.

Allah

 

Allah, de godheid van de Islam, is van oorsprong de maangod Habul, die werd aanbeden in het gebied waar Mohammed vandaan kwam. Mohammed heeft deze god tot DE god van de Islam gemaakt. Zoals bekend, heeft Mohammed veel elementen uit het Joodse en het christelijke geloof verwerkt in zijn nieuwe godsdienst. Ook zijn veel van de eigenschappen van de God van de Bijbel aan Allah toegeschreven, zoals het feit dat Hij de enige god zou zijn en de schepper van het heelal. Enkele uitspraken van islamitische autoriteiten:

  • Allah is een zuiver Arabische term, gebruikt voor een Arabische godheid.
  • De naam Allah is alleen toepasbaar voor hun eigen god.
  • Allah is een voorislamitische naam, overeenkomend met de Babylonische god Bel.

Allah heeft in veel opzichten een andere persoonlijkheid dan de God van de Bijbel. Natuurlijk kan er maar één enige god en schepper zijn en kunnen er geen twee naast elkaar bestaan. Christenen geloven dat moslims een verkeerd beeld van de enige ware God hebben, namelijk het beeld dat Mohammed heeft geschapen toen hij zijn godsdienst vorm gaf. De moslims geloven natuurlijk het tegenovergestelde.

Tegen wie geen antwoord weet op de vraag wie van beide de ware God is (of denkt dat ze feitelijk dezelfde god zijn) zou ik zeggen: lees de Bijbel en bestudeer het leven van Jezus aan de ene kant en lees de Koran en het leven van Mohammed aan de andere kant. Laat je hart vervolgens het antwoord geven op de vraag: wie van beide is geloofwaardiger?

Unieke eigenschappen

 

Enkele unieke eigenschappen van God zijn:

Deze verbazingwekkende eigenschappen van God komen we in geen enkele andere godsdienst tegen.

De levende God

 

"Zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in Zichzelf ..." (Johannes 5:26, NBV2004)

Alleen de God van de Bijbel is de levende God, die leven in zichzelf heeft. Dat is de betekenis van de naam 'Ik ben' waarmee God zich aan Mozes bekendmaakte (Exodus 3:14) In het Hebreeuws wordt hier een drievoudige tijd gebruikt, zodat deze naam van God gelezen zou moeten worden als: 'Ik was, Ik ben en Ik zal zijn', de eeuwige God dus. Deze benaming komen we ook in het Nieuwe Testament tegen:

"... genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn ..." (Openbaring 1:4, NBG1951)

De levende God geeft leven aan zijn schepselen. Geen enkel schepsel heeft leven in zichzelf. Elke vorm van leven is een geschenk van God en dat leven blijft altijd het eigendom van God. Het leven zelf is misschien wel het best bewaarde geheim van God. Of is het misschien 'een deel van God'?

God is ook in andere opzichten de God van het leven, de God die leven schenkt en voor het leven de hoogst denkbare waarde is. Elk mensenleven is kostbaar voor Hem.

"... Wat God vraagt voor een leven, is niet te betalen. De prijs van het leven is te hoog, in eeuwigheid niet op te brengen." (Psalm 49:8-9, NBV2004)

God heeft geen rivalen

 

God heeft geen echte rivalen. De satan is de enige die het ooit tegen Hem heeft opgenomen. Hoe machtig deze duistere figuur ook mag zijn, hij is geen god, maar een schepsel. Een schepsel kan nooit groter zijn dan zijn Schepper. De satan is in feite niet meer dan een gedegenereerde engel die bovendien verpletterend is verslagen door Jezus, toe Hij op Golgota stierf om de mensheid met God te verzoenen. De dagen van de satan zijn geteld en zijn definitieve ondergang is door God voorzegd. Gods troon staat vast en heeft nog nooit gewankeld en zal ook nooit wankelen. De satan vormt geen wezenlijke bedreiging voor God.


Volgend onderwerp:

 1.1.5. Goddelijke drie-eenheid 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies