link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

2.1.2. Engelen

Inhoud:

- Engelen zijn geestelijke wezens
- Mannelijke engelen
- Benamingen voor engelen
- Rangorde en verschijningsvormen van engelen
- Engelen hebben hemelse heerlijkheid
- Engelen en occultisme


Engelen zijn geestelijke wezens

 

Engelen zijn door God geschapen wezens die van nature in de geestelijke wereld functioneren, evenals de mensen van nature in de materiële wereld functioneren. Omdat de materiële wereld vanuit de geestelijke wereld is geschapen mogen we veronderstellen dat de geestelijke wereld VOOR de materiële wereld is geschapen, inclusief de engelen. Daarom konden de engelen getuigen zijn van de schepping van de materiële wereld:

"Waar was jij, toen ik de aarde grondvestte? ... terwijl de morgensterren samen jubelden, en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde?" (Job 38:4-7, NBV2004)

De termen 'morgensterren' en 'Gods zonen' kunnen in dit Bijbelvers gelezen worden als 'engelen' (zie ook Job 1:6). Soms kunnen ze waarnemen wat op de aarde gebeurt:

"... Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen." (1 Korintiërs 4:9, HSV2010)

"Zo, zeg Ik u, is er blijdschap bij de engelen van God over één zondaar die zich bekeert." (Lucas 15:10, NBG1951)

Engelen hebben alleen een geestelijke verschijningsvorm, die we een geestelijk lichaam zouden kunnen noemen. Maar zo nodig kunnen ze zich tijdelijk in een aards lichaam op aarde manifesteren en de Bijbel geeft veel voorbeelden van zulke engelenverschijningen.

Engelen hebben meer kennis en een grotere macht dan mensen. Als geestelijke wezens kunnen ze zich letterlijk in 'no time' verplaatsen waarheen ze willen. Het aantal engelen is ontzagwekkend. De apostel Johannes probeert te beschrijven hoeveel hij er in zijn hemelvisioen zag:

"... En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen." (Openbaring 5:11, HSV2010)

Evenals mensen zijn ook engelen geschapen met een vrije wil. De meesten zijn God trouw gebleven, maar de satan is een geschapen engel die tegen God in opstand kwam en een deel van de engelen is met hem meegegaan. Deze 'gevallen engelen' (ook wel demonen of boze geesten genoemd) mochten daarna niet langer in de hemel wonen waar God troont. De engelen die nu in de hemel wonen zijn altijd trouw gebleven aan God en hebben nooit gezondigd.

"Prijs de HEER, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt." (Psalm 103:21, NBV2004)

Mannelijke engelen

 

In de Bijbel worden uitsluitend mannelijke engelen beschreven. Jezus vertelde eens dat engelen niet zoiets als een huwelijk kennen (Matteüs 22:30). In de voortijd, voorafgaande aan de zondvloed, waren er gewelddadige reuzen die 'zonen Gods' genoemd werden. Het waren gevallen engelen die seksuele omgang zochten met 'vrouwen uit de mensen'. Ik vind dat allemaal behoorlijk mannelijk klinken. Tot diezelfde conclusie kom je ook bij het volgende Bijbelgedeelte:

"... terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer." (Daniël 9:21, HSV2010)

De meeste Bijbeluitleggers gaan ervan uit dat God alle engelen ooit ineens heeft geschapen, als volwassen mannen met een jong uiterlijk. Na de opstanding van Jezus verscheen er bijvoorbeeld een engel die er zo uitzag:

"Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten ..." (Marcus 16:5, NBV2004)

De Bijbel spreekt niet over 'schattige' babyengeltjes zoals je soms op plaatjes ziet. Ook geen vrouwelijke engelen, zoals de populaire Tv-serie 'Touched by an angel' van een aantal jaren geleden doet geloven.

Benamingen voor engelen

 

De Bijbel noemt engelen in zijn algemeenheid onder meer:

  • zonen van God (Job 1:6; Job 38:7) omdat God hen als schepper tot leven heeft geroepen
  • uitvoerders van Gods wil (Psalm 103:20-21)
  • dienende geesten, in de hemel (zie Bijbelboek Openbaring) en op de aarde (Hebreeën 1:4)
  • heiligen of heilige engelen (Daniël 4:13-14; Daniël 8:13)

Rangorde en verschijningsvormen van engelen

 

We lezen in de Bijbel over allerlei soorten engelen. Enkele hoog gepositioneerde engelen worden met name genoemd: de boodschapper Gabriël (Lucas 2) en een voorname legeraanvoerder in de engelenwereld: Michaël (Daniël 10:13; Openbaring 12:7). We mogen ervan uitgaan dat er in de engelenwereld een zekere hiërarchie bestaat met rangen en standen.

In het volgende gedeelte uit het Bijbelboek Openbaring beschrijft Johannes een uitzonderlijk machtige engel:

"Ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen. Een wolk omhulde hem en de regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon en zijn benen waren als zuilen van vuur. Hij hield een kleine boekrol geopend in zijn hand. Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op het land. Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult ..." (Openbaring 10:1-3, NBV2004)

Diverse mensen hebben engelen waargenomen met een opvallend grote lichaamslengte (tot tweemaal zo groot als een mens), waarbij het ging om engelen die een beschermende taak uitvoerden.

Behalve cherubs en serafs hebben engelen geen vleugels. Ze hebben die ook niet nodig om te vliegen omdat alle geestelijke wezens zich moeiteloos overal heen kunnen verplaatsen. Ze worden bij verschijningen op aarde meestal aangezien voor gewone mannen, andere keren als mannen met een stralend uiterlijk. Ze spreken met het gezag van hun Opdrachtgever. Ze gedragen zich uiterst vriendelijk en behulpzaam en nadat ze gedaan hebben waarvoor ze op aarde zijn verschenen, verdwijnen ze even plotseling als ze gekomen waren.

Engelen hebben hemelse heerlijkheid

 

De Bijbel spreekt ook over engelen, die er verre van alledaags uitzagen en veel van Gods heerlijkheid afstraalden, zoals bij de aankondiging van Jezus' geboorte aan de schaapherders:

"Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Ze schrokken hevig." (Lucas 2:9, WV2012)

In het Bijbelboek Openbaring wordt van engelen in de hemel verteld dat ze witte kleding droegen (Openbaring 19:14) als teken van hun volmaakte reinheid. Ook na de opstanding van Jezus uit de dood verschenen er engelen in blinkende gewaden aan de discipelen (Lucas 24:4-6).

Soms wilden mensen aan wie een engel verscheen hem aanbidden alsof hij God zelf was. In zulke gevallen zeiden engelen met nadruk dat niet zij, maar alleen God aanbeden moest worden. Bijvoorbeeld toen de apostel Johannes voor een engel wilde knielen:

"Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei: 'Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden.' ..." (Openbaring 19:10, NBV2004)

Toch waren er christenen in de tijd van Paulus die ongezond veel aandacht besteedden aan de engelenwereld. Paulus keurde dat streng af:

"Laat niemand u de prijs doen missen door ... engelenverering ..." (Kolossenzen 2:18, NBG1951)

Engelen en occultisme

 

In occulte, door de satan geïnspireerde groepen mensen of bewegingen zoals New Age kom je veel aandacht tegen voor engelen, ook vrouwelijke engelen. Ook zijn er de zogenaamde engelenkaarten waarmee de engelen je zogenaamd de toekomst voorspellen. Dat is een vriendelijke verpakking van de zogenaamde tarot kaarten van waarzeggers. Het zijn levensgevaarlijke verschijnselen, ook op het internet te zien, bedoeld om christenen op een dodelijk dwaalspoor te brengen.

Zie ook onderwerp 'Occultisme' in hoofdstuk 'Satan'.


Volgend onderwerp:

 2.1.3. Wat doen engelen? 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies