link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

2.1.4. Bijzondere engelen

Inhoud:

- Aartsengelen
- Engel van de Heer
- Cherubs
- Serafs
- Engelen spreken namens God


Aartsengelen

 

Dit zijn engelen met een bijzondere positie en macht. Een van de aartsengelen wordt in de Bijbel met name genoemd:

"Michaël, de aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel redetwistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen, ..." (Judas 1:9, HSV2010)

Hier wordt meteen een tipje opgelicht van de sluier over de geestelijke wereld. Naast de zichtbare werkelijkheid op aarde is er een onzichtbare werkelijkheid en beide werkelijkheden vloeien in elkaar over, liggen in elkaars verlengde. Aartsengel Michaël is kennelijk een hoge aanvoerder van een hemelse legermacht. Hierover lezen in het Bijbelboek Daniël het één en ander:

"... Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, één van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen ..." (Daniël 10:12-13, HSV2010)

Ook in de tijd voorafgaande aan de wederkomst van Jezus zal Michaël en zijn leger actief betrokken zijn bij de gebeurtenissen op aarde. Hij zal een rol spelen in de geestelijke strijdvoering die de keerzijde vormt van de strijd van een leger van verenigde volken tegen de staat Israël:

" In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan om de kinderen van uw volk te beschermen ... Maar al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend, zullen in die tijd worden gered." (Daniël 12:1, WV2012)

Dan zal een (niet met name genoemde) aartsengel de opname van de gemeente van Jezus opstarten:

"... want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;" (1 Tessalonicenzen 4:16, NBG1951)

Verder worden er in de apocriefe (of deuteroncanonieke) Bijbelboeken minstens zeven aartsengelen genoemd.

Engel van de Heer

 

In het Oude Testament wordt vaak gesproken over 'de engel van de Heer'. Het lijkt een aanduiding te zijn van een bijzondere vertegenwoordiger van de Godheid. Een voorbeeld:

"Toen zeide de HERE (tegen Jakob): keer terug naar het land uwer vaderen ..." (Genesis 31:3, NBG1951)

en vervolgens vertelde Jakob aan zijn beide vrouwen:

"En de Engel Gods zeide tot mij in de droom ... welnu, maak u reisvaardig, ga uit het land weg en keer naar het land uwer maagschap terug." (Genesis 31:11,13, NBG1951)

Bij de roeping van Mozes zien we iets soortgelijks:

"Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Maar toen de HEER zag, riep hij hem vanuit de struik: 'Mozes! Mozes!' ..." (Exodus 3:2-4, NBV2004)

De meeste Bijbeluitleggers zijn van mening dat de 'Engel van de Heer' in het Oude Testament een verschijning van de Here Jezus zelf was, voordat Hij op de aarde geboren was. Kijk eens naar het volgende Bijbelgedeelte:

"Toen ging de Engel des HEREN van Gilgal naar Bokim en zeide: Ik heb u uit Egypte doen trekken en gebracht in het land dat Ik uw vaderen onder ede beloofd had, en Ik heb gezegd: Ik zal mijn verbond met u in eeuwigheid niet verbreken." (Rechters 2:1, NBG1951)

Dit kunnen moeilijk anders dan woorden van God zelf zijn.

Cherubs

 

Cherubs worden in de Bijbel als een apart soort engelen vermeld. Er zijn diverse Bijbelteksten waarin cherubs genoemd worden. Hier volgen enkele van de vele voorbeelden:

  1. De Bijbel spreekt in Genesis 3:24 over cherubs die de levensboom bewaakten na de zondeval van de mens.
  2. Op het deksel de verbondskist in de tabernakel waren 2 gouden cherub-beelden aangebracht (Exodus 25:18-20).
  3. Voor de tempel in Jeruzalem liet koning Salomo twee identieke, levensgrote cherub-beelden maken die in het heiligdom, bij de verbondskist werden opgesteld (1 Koningen 6:23-28).
  4. In Ezechiël 1 en 10 kunnen we uitvoerige beschrijvingen lezen van vier indrukwekkende cherubs die zich bij de troon van God bevonden.
    "Hun gezichten leken van voren op het gezicht van een mens en van rechts op de muil van een leeuw, van links op de kop van een stier en van achteren op de bek van een adelaar." (Ezechiël 1:10, NBV2004)
    De apostel Johannes heeft ongetwijfeld dezelfde hemelwezens gezien, mogelijke vanuit een ander perspectief, en hij beschrijft ze iets anders:
    "En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een rund gelijk, en het derde dier had een gelaat als van een mens, en het vierde dier was een vliegende arend (=adelaar) gelijk." (Openbaring 4:7, NBG1951)

Het is niet duidelijk hoeveel cherubs er zijn, maar er kunnen wel meer cherubs zijn dan de vier cherubs die we in de Bijbelboeken Ezechiël en Openbaring tegenkomen. Er kunnen andere cherubs zijn die andere taken of posities hebben, wie zal het zeggen? Ook de satan was waarschijnlijk een cherub, zoals je kunt concluderen uit het volgende Bijbelgedeelte waarin de koning van Tyrus wordt beschreven in termen die sterk aan de satan doen denken:

"Je was een cherub, je vleugels beschermend uitgespreid, je was door mij neergezet op de heilige berg van God, waar je wandelde tussen vurige stenen. Je was onberispelijk in alles wat je deed, vanaf de dag dat je was geschapen tot het moment dat het kwaad vat op je kreeg ... daarom, beschermende cherub, verbande ik je van de berg van God en verdreef ik je van je plaats tussen de vurige stenen." (Ezechiël 28:14-16, NBV2004)

Voor zijn opstand tegen God was de satan mogelijk de hoogste in rang van alle hemelwezens.

Cherubs zijn dus zeer hoog geplaatste wezens in de hogere hemelsferen die de troon van God bewaken en die zich voortdurend bevinden in het centrale machtscentrum van de heilige en levende God.

Meer over cherubs in onderwerp 'Cherubs bij Gods troon' in hoofdstuk 'Gods karakter'.

Serafs

 

Serafs worden alleen vermeld in Jesaja 6, waar het gaat over de roeping van Jesaja als profeet. Jesaja beschreef een hemels visioen:

"In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe: 'Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.' " (Jesaja 6:1-3, NBV2004)

De beschrijving van de serafs doet sterk denken aan de cherubs die zich ook bij Gods troon bevinden en die ook zes vleugels hebben en dezelfde woorden uitspreken:

"Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: 'Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.' " (Openbaring 4:8, NBV2004)

Misschien zijn serafs en cherubs wel dezelfde soort hemelwezens, die met twee verschillende benamingen in de Bijbel beschreven zijn.

Engelen spreken namens God

 

We mogen er rustig vanuit gaan dat engelen vaak spreken en handelen namens God en dat de woorden en daden van engelen eigenlijk woorden en daden van God zelf zijn. Andersom ook: wat God doet, wordt door engelen uitgevoerd.

Een voorbeeld hiervan is de wetgeving op de berg Sinaï. De Bijbel spreekt meestal over God die de levenswetten gaf, bijvoorbeeld in Exodus 20. Maar we lezen ook dat ze via engelen aan de mensen gegeven zijn:

"... u die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van de engelen ..." (Handelingen 7:53, NBV2004)

Woorden van engelen hebben evenveel autoriteit als woorden die door God zelf zijn gesproken:

"Want als het door engelen gesproken woord al zo veel rechtskracht bezat dat op elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde..." (Hebreeën 2:2, NBV2004)


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

 2.1. Geestelijke wereld 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.4.