Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

2.4.2. Eerste echtpaar Adam en Eva

 

- Adam gaat naar een partner verlangen
- Adams offer
- Schepping van Eva
- Adam ontmoet zijn vrouw
- God sluit het eerste huwelijk

 

Nadat Adam geschapen was werd hij niet aan zijn lot overgelaten. Ik geloof zeker dat zijn Schepper hem op een vaderlijke manier heeft geholpen om zich te ontwikkelen. We weten dat een pasgeboren kind vele jaren nodig heeft om volwassen te worden. Dat ontwikkelingsproces van Adam zal ook ongetwijfeld jaren hebben geduurd waarbij hij ontzaglijk veel leerde van God tijdens hun dagelijkse ontmoetingen. Bijvoorbeeld over de natuur en vooral ook over de bedoelingen die God met zijn leven had.

 

Adam gaat naar een partner verlangen

We weten dus niet hoeveel jaren Adam single is gebleven. Maar op een gegeven moment vond God het tijd worden voor een volgende stap van zijn ontwikkeling als mens.

"God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past." (Genesis 2:18, NBV2004)

Adam was direct na zijn schepping ongetwijfeld een gelukkig mens, maar zijn geluk was nog niet compleet. God liet hem zelf zijn behoefte aan een menselijke partner ontdekken.

"De HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld; maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem." (Genesis 2:19-20, HSV2010

Het viel Adam op dat God van elk diersoort er twee liet zien die veel van elkaar weg hadden, maar toch ook duidelijk verschillend waren. Ze gedroegen zich twee aan twee als paren, die bij elkaar hoorden en met elkaar optrokken. Ongetwijfeld gaf God Adam de nodige toelichting en uitleg over mannelijke en vrouwelijke dieren. En zo ontstond er een natuurlijk verlangen bij Adam naar een menselijke partner voor hemzelf.

 

Adams offer

Het lijkt me aannemelijk dat God hem vervolgens vertelde op welke manier Hij een partner voor hem zou willen maken. Dat God een medische ingreep zou moeten uitvoeren om een deel van zijn lichaam weg te nemen en daaruit een partner voor hem te maken. God heeft Adam waarschijnlijk eerst gevraagd of hij dat wel voor haar over had. God laat mensen immers vrij om keuzes te maken over hun eigen leven en dringt niets aan mensen op.

Dat zou beslist een offer zijn voor Adam, want wie zou het prettig vinden als er een stuk uit zijn lichaam zou worden gehaald? Hij stond voor de keus: als hij het niet zou doen, zou hij voor altijd de enige mens op aarde blijven. Als hij het wel zou doen, moest hij er voor bloeden. Het lijkt me duidelijk welk antwoord Adam aan God moet hebben gegeven: een volmondig "Ja, ik wil!"

 

Schepping van Eva

"Toen liet God, de Heer, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam Hij één van zijn ribben weg; Hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de Heer, een vrouw ..." (Genesis 2:21-22, NBV2004)

Adam was de eerste mens op aarde die een offer bracht. Het kostte hem letterlijk een rib uit zijn lijf, maar hij kreeg er ook heel wat voor terug! God zorgde er als een zorgzame vader voor dat Adam geen pijn hoefde te lijden bij de operatie. Terwijl Adam 'onder narcose' was (de Bijbel noemt het een uitzonderlijk diepe slaap), maakte God een vrouw uit het lichaam van Adam. God nam de rib uit zijn lichaam weg en gebruikte dat als materiaal om Eva te creëren. Het woord in de Hebreeuwse brontekst voor 'rib' kan ook 'deel van de zijde van de man' betekenen.

Natuurlijk had God haar ook zonder Adams rib kunnen maken. Maar God wilde het op deze bijzondere manier doen om daarmee de speciale relatie tussen man en vrouw te onderstrepen. Adam moest leren dat verantwoordelijkheid voor het welzijn van je vrouw iets mag kosten. Dit doet ook denken aan de opdracht aan de man ten opzichte van zijn vrouw:

"Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en zich voor haar overgegeven heeft ..." (Efeziërs 5:25, NBG1951)

Maar deze bijzondere manier waarop Eva geschapen is heeft ook een ander belangrijk aspect: Adam is eerder geschapen dan Eva en Eva is uit Adam voortgekomen. De apostel Paulus noemde dit feit als een onderstreping van het door God bedoelde mannelijke leiderschap (1 Korintiërs 11:3, 8-9) dat we door heel de Bijbel van begin tot eind tegenkomen. Deze ongelijkheid is een ongemakkelijke waarheid voor christenen die het on-Bijbelse principe van gendergelijkheid propageren.

Bovenal was Adam in dit verband een voorafschaduwing van de tweede Adam, Jezus, die ervoor koos om zijn leven te geven voor zijn Bruid, bestaande uit alle ware gelovigen. Het is opmerkelijk dat er na het sterven van Jezus ook bloed uit zijn zijde kwam: het bloed van Jezus dat heeft gevloeid om mensen met God te verzoenen om daardoor een relatie met God krijgen.

 

Adam ontmoet zijn vrouw

Adam werd wakker uit zijn narcose.

"... en Hij bracht haar bij de mens." (Genesis 2:22, NBV2004)

Zie je het voor je? God kwam naar Adam toe en gaf hem het grootste en het mooiste aardse geschenk dat een man ooit kan krijgen: "Alsjeblieft, Adam, hier is je vrouw!!!" Net zoals vaders tegenwoordig bij veel huwelijksinzegeningen hun dochter de kerk binnenbrengen en haar symbolisch aan de bruidegom 'overhandigen'. Ik heb dit zelf viermaal mogen doen en het waren geweldige momenten.

Adam was buiten zichzelf van blijdschap en ontving zijn vrouw met grote dankbaarheid. Hij zei niet: "O, wat is ze mooi!" (ook al was ze dat natuurlijk wel) maar hij zei:

"... Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen." (Genesis 2:23, HSV2010)

In deze letterlijke vertaling wordt Eva Adams 'mannin' genoemd en niet zijn 'vrouw' (zoals in de meeste andere Bijbelvertalingen) ook al is dat natuurlijk ook wel waar. In de Hebreeuwse brontekst vind je voor man en vrouw de woorden 'is' en 'issa', die duidelijk aan elkaar verwant zijn. Door deze letterlijke vertaling wordt onderstreept dat de eerste vrouw uit de eerste man is voortgekomen en dat ze aan elkaar verwant zijn. In alle andere Bijbelverzen wordt 'issa' wel met 'vrouw' vertaald.

Ja, dat zijn vrouw was voortgekomen uit zijn eigen lichaam vond Adam het allermooiste. Daardoor was ze zijn naaste familielid met wie hij een bloedband had en ze zouden voor altijd bij elkaar horen! Het was de enige bevalling die ooit door een man is meegemaakt. Vrouwen die zelf één of meer kinderen hebben gekregen kunnen de gevoelens van Adam heel goed begrijpen: een nieuw mens dat uit je eigen lichaam komt, wat een wonder! Natuurlijk zul je daar altijd van houden!

Uit deze woorden van Adam kunnen we ook opmaken dat hij van tevoren wist wat er met hem zou gebeuren, hoe zou hij anders op dat moment kunnen spreken over wat God gedaan had met zijn eigen gebeente en vlees?

 

God sluit het eerste huwelijk

Ik neem aan dat ook Eva blij was toen God haar overdroeg aan die enthousiaste man, die zo verrukt naar haar stond te kijken. Dat was de man waaruit zij was voortgekomen. Háár man! En daarmee was het allereerste huwelijk tussen man en vrouw gesloten, met hun Schepper als de huwelijkssluiter en getuige.

God heeft het jonge paar ongetwijfeld het één en ander verteld over de huwelijksrelatie. Het volgende Bijbelvers toont aan dat deze eerste samenvoeging van man en vrouw model staat voor alle andere huwelijkssluitingen die daarna gesloten zouden worden.

"Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt." (Genesis 2:24, NBV2004)

"Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn." (Genesis 2:24, HSV2010)

In de beide vertalingen van dit Bijbelvers zien we een opmerkelijk verschil. De NBV vertaling wijst alleen op lichamelijke eenwording, maar het woord 'vlees' heeft ook betrekking op het zielenleven, dus op een veel diepere en completere eenwording.

Zie ook de onderwerpen 'Huwelijksverbond' en 'Eenwording in het huwelijk' in hoofdstuk 'Relaties tussen mensen'.

 Volgend onderwerp: 2.4.4. Levensboom en doodsboom 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter' (nieuw)

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.2.