banner image

 

2.4.4. Adam ontmoet Eva

Adam gaat naar een partner verlangen

Op een gegeven moment vond God het tijd worden voor een volgende stap van zijn ontwikkeling als mens.

"God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past." (Genesis 2:18, NBV2004)

Adam was direct na zijn schepping ongetwijfeld een gelukkig mens, maar zijn geluk was nog niet compleet. God liet hem zelf zijn behoefte aan een menselijke partner ontdekken. Dat gebeurde toen Adam de dieren namen gaf zag:

"Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld; maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem." (Genesis 2:20, HSV2010

Het viel Adam dus op dat God van elk diersoort er twee liet zien die veel van elkaar weg hadden, maar toch ook duidelijk verschillend waren. Ze gedroegen zich twee aan twee als paren, die bij elkaar hoorden en met elkaar optrokken. Ongetwijfeld gaf God Adam de nodige toelichting en uitleg over mannelijke en vrouwelijke dieren. Ook over voortplanting. En zo ontstond er een natuurlijk verlangen bij Adam naar een menselijke partner voor hemzelf.

Adams offer

Het lijkt me aannemelijk dat God Adam vervolgens vertelde op welke manier Hij een partner voor hem zou willen maken. Dat God een medische ingreep zou moeten uitvoeren om iets uit zijn lichaam weg te nemen en daaruit een partner voor hem te maken. God heeft Adam waarschijnlijk eerst gevraagd of hij dat wel voor haar over had. God laat mensen immers vrij om keuzes te maken over hun eigen leven en dringt niets aan mensen op.

Dat zou beslist een offer zijn voor Adam, want wie zou het prettig vinden als er een stuk uit zijn lichaam zou worden gehaald? Hij stond voor de keus: als hij het niet zou doen, zou hij voor altijd de enige mens op aarde blijven. Als hij het wel zou doen, moest hij er voor bloeden. Het lijkt me duidelijk welk antwoord Adam aan God moet hebben gegeven: een volmondig "Ja, ik wil!"

Schepping van Eva

"Toen liet God, de Heer, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam Hij één van zijn ribben weg; Hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de Heer, een vrouw ..." (Genesis 2:21-22, NBV2004)

Adam was de eerste mens op aarde die een offer bracht. Het kostte hem letterlijk een rib uit zijn lijf, maar hij kreeg er ook heel wat voor terug! God zorgde er als een zorgzame vader voor dat Adam geen pijn hoefde te lijden bij de operatie. Terwijl Adam 'onder narcose' was (de Bijbel noemt het een uitzonderlijk diepe slaap), maakte God een vrouw vanuit het lichaam van Adam. God nam een rib uit zijn lichaam weg en gebruikte die als materiaal om Eva te creëren. Het woord in de Hebreeuwse brontekst voor 'rib' kan ook 'deel van de zijde van de man' betekenen. Dit onderstreept de door God gewilde gelijkwaardigheid van man en vrouw.

Natuurlijk had God haar ook zonder Adams rib kunnen maken, bijvoorbeeld door haar net zo als Adam uit materiaal van de aarde te maken. Maar God wilde het op deze bijzondere manier doen om daarmee de speciale relatie tussen man en vrouw te onderstrepen. Adam moest leren dat verantwoordelijkheid voor het welzijn van je vrouw iets mag kosten. Dit doet ook denken aan de opdracht aan de man ten opzichte van zijn vrouw:

"Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en zich voor haar overgegeven heeft." (Efeziërs 5:25, NBG1951)

Maar deze bijzondere manier waarop Eva geschapen is heeft ook een ander aspect: Adam is eerder geschapen dan Eva, en Eva is uit Adam voortgekomen. De apostel Paulus noemde dit feit als een onderstreping van het door God bedoelde mannelijke leiderschap (1 Korintiërs 11:3, 8-9) dat we door heel de Bijbel van begin tot eind tegenkomen. Deze ongelijkheid is een ongemakkelijke waarheid voor christenen die het on-Bijbelse principe van gendergelijkheid omarmen.

Bovenal was Adam in dit verband een voorafschaduwing van de tweede Adam, Jezus, die net als Adam 'Zoon van God' genoemd zou worden. Jezus koos ervoor om zijn leven te geven voor zijn Bruid, bestaande uit alle ware gelovigen. Eva was uit de zijde van Adam voortgekomen. Het is opmerkelijk dat er na het sterven van Jezus ook bloed uit zijn zijde kwam: het bloed van Jezus dat heeft gevloeid om mensen met God te verzoenen en nieuw leven te geven, om daardoor een relatie met God krijgen.

Adam ontmoet zijn vrouw

Adam werd wakker uit zijn narcose.

"... en Hij (=God) bracht haar bij de mens." (Genesis 2:22, NBV2004)

Zie je het voor je? God kwam naar Adam toe en gaf hem het grootste en het mooiste aardse geschenk dat een man ooit kan krijgen: "Alsjeblieft, Adam, hier is je vrouw!!!" Net zoals vaders tegenwoordig bij veel huwelijksinzegeningen hun dochter de kerk binnenbrengen en haar symbolisch aan de bruidegom 'overhandigen'. Ik heb dit zelf viermaal mogen doen en het waren geweldige momenten.

Adam was buiten zichzelf van blijdschap en ontving zijn vrouw met grote dankbaarheid. Hij zei niet: "O, wat is ze mooi!" (ook al was ze dat natuurlijk wel) maar hij zei:

"... Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen." (Genesis 2:23, HSV2010)

In deze letterlijke vertaling wordt Eva Adams 'mannin' genoemd en niet zijn 'vrouw', zoals in de meeste andere Bijbelvertalingen. In de Hebreeuwse brontekst vind je voor man en vrouw de woorden 'is' en 'issa', die aan elkaar verwant zijn. Door deze letterlijke vertaling wordt onderstreept dat de eerste vrouw uit de eerste man is voortgekomen en dat ze aan elkaar verwant zijn. In alle andere Bijbelverzen wordt 'issa' wel met 'vrouw' vertaald.

Dat deze vrouw was voortgekomen uit Adams eigen lichaam vond hij het allermooiste. Daardoor was ze zijn naaste familielid met wie hij een bloedband had en ze zouden voor altijd bij elkaar horen! Het was de enige bevalling die ooit een man heeft gehad. Vrouwen die zelf één of meer kinderen hebben gekregen kunnen de gevoelens van Adam heel goed begrijpen: een nieuw mens dat uit je eigen lichaam komt, wat een wonder! Natuurlijk zul je daar altijd van houden!

Uit deze woorden van Adam kunnen we ook opmaken dat hij van tevoren wist wat er met hem zou gebeuren. Hoe zou hij anders op dat moment kunnen spreken over wat God gedaan had met zijn eigen gebeente en vlees?

God sluit het eerste huwelijk

Ik neem aan dat ook Eva blij was toen God haar overdroeg aan die enthousiaste man, die zo verrukt naar haar stond te kijken. En daarmee was het allereerste huwelijk tussen man en vrouw gesloten, met de Schepper als de huwelijkssluiter en getuige.

God heeft het jonge paar ongetwijfeld het één en ander verteld over de huwelijksrelatie. Het volgende Bijbelvers toont aan dat deze eerste samenvoeging van man en vrouw model staat voor alle andere huwelijkssluitingen die daarna gesloten zouden worden.

"Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt." (Genesis 2:24, NBV2004)

"Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn." (Genesis 2:24, HSV2010)

In deze vertalingen van dit Bijbelvers zien we een opmerkelijk verschil. De NBV vertaling wijst alleen op lichamelijke eenwording, maar het woord 'vlees' heeft ook betrekking op het zielenleven. Het gaat hier dus om een veel diepere, hechtere en completere eenwording. Het valt op dat de man wordt genoemd als initiatiefnemer om een huwelijk aan te gaan. Ook dat de huwelijksrelatie zwaarder weegt dan relaties met ouders en andere familieleden.

Het huwelijk tussen man en vrouw is een heilige liefdesrelatie, die geen bedenksel van mensen is, maar die door God is ingesteld en diep uit het hart van God komt.

Zie ook de onderwerpen 'Huwelijksverbond' en 'Eenwording in het huwelijk' in hoofdstuk 'Relaties tussen mensen'.

Gods heerlijkheid in Adam en Eva

De eerste man en vrouw waren elk op een eigen manier een afstraling van Gods heiligheid en liefde. Door hun zondeval zouden ze die goddelijke heerlijkheid later verliezen (Romeinen 3:23) maar in het begin hadden ze die nog volledig. Dat hield in dat ze een reine onbevangenheid hadden en in volmaakte harmonie leefden met God, met elkaar, met hun omgeving en met zichzelf.

Toch hadden Adam en Eva nog niet hun uiteindelijke doel en geestelijke volwassenheid bereikt. Er lag nog een heel ontwikkelingstraject voor hen. Om te beginnen moest hun morele besef nog worden gevormd en moest hun trouw en toewijding aan de Schepper nog worden getest. Dat zou blijken uit de manier waarop ze zouden omgaan met de twee bijzondere bomen in het paradijs...

Heersen over de aarde, te beginnen bij het paradijs

We lezen in de Bijbel dat God een omvangrijke missie had voor het eerste mensenpaar:

"En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!" (Genesis 1:28, HSV2010)

Kort gezegd: de aarde vullen met nageslacht en zorg dragen voor de aarde.

Adams vrouw Eva werd ook 'met de hand' gemaakt waarbij God iets uit Adams lichaam nam en haar daaruit maakte. Het hele menselijke geslacht is uit deze twee mensen voortgekomen.

"Uit één mens heeft hij (=God) de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid ..." (Handelingen 17:26, NBV2004)

Van alle geschapen wezens lijkt de mens de hoogste positie in te nemen, dus een hogere dan de engelen.

"U hebt hem weinig minder dan een god gemaakt, hem met glorie en eer gekroond. U laat hem heersen over alles wat u gemaakt hebt, alles hebt u aan zijn voeten gelegd ..." (Psalm 8:6-7, GNB1996)

Samen optrekken

Ik denk dat het huwelijk van Adam en Eva bijna direct na haar schepping is voltrokken. Maar op dat moment was er een groot verschil in ontwikkeling tussen Adam en Eva. Adam had al een hele tijd met God opgetrokken en veel van Hem geleerd en hij had ook ervaring met het dagelijkse bestaan in het paradijs, terwijl Eva letterlijk nog maar net kwam kijken.

Om te beginnen moest Eva leren praten en dat heeft ze ongetwijfeld van Adam geleerd. Ook zij was volmaakt geschapen met een uitstekend functionerend verstand, dus dat zal geen probleem zijn geweest. Adam heeft haar natuurlijk van alles verteld over wat hij met God had meegemaakt en wat hij van Hem had geleerd. Ze deden samen steeds meer ontdekkingen in hun leefomgeving. Want Eva zag natuurlijk dingen die Adam nooit waren opgevallen. Ze konden genieten van elkaars verschillen en vulden elkaar op een prachtige manier aan. Dat is het mooie van Gods plan om zichzelf niet in één, maar in twee mensen uit te drukken.

Zie ook onderwerp 'Roeping van man en vrouw' in hoofdstuk 'Karakter en geloof'.