link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

2.4.9. Ontluistering

Inhoud:

- Gods heerlijkheid en de ontluisterde aarde
- Ontluisterde mensheid
- Ontluisterde natuur


"De kroon is van ons hoofd gevallen. Wee ons, wij hebben gezondigd!" (Klaagliederen 5:16, NBV2004)

Gods schepping is het toppunt van creativiteit, waarmee Hij voorwaarden heeft geschapen voor leven, maximale vreugde, genot en schoonheid. De schepping is gebaseerd op rechtvaardigheid en liefdevolle verbondenheid tussen Schepper en schepping. Door de zondeval van Adam en Eva is het mechanisme van dood en verderf in werking getreden. Een diepgaande ontluistering!

Gods heerlijkheid en de ontluisterde aarde

 

Adam en Eva hadden gezondigd.

  1. tegenover God - Ze waren tegenover God in opstand gekomen doordat ze ervoor gekozen hadden om onafhankelijk van God, hun eigen god te willen zijn, op advies van de satan.
  2. tegenover elkaar - Eva verleidde Adam tot zonde en Adam weerhield Eva niet van de zonde. Het kan niet anders of ze maakten elkaar daar achteraf hevige verwijten over.
  3. tegenover het nageslacht - Al hun nakomelingen zouden geboren worden met een gedegenereerde vorm van leven op een vervloekte aarde.
  4. tegenover de aarde - Dood, verderf en misvorming waren ook doorgedrongen tot de natuur.

Voor de zondeval rustte Gods heerlijkheid en zegen op de schepping. Na de zondeval rustte de vloek op de schepping. De zegen was het gevolg van Gods aanwezigheid op de aarde. Deze vloek hangt samen met Gods afwezigheid en de aanwezigheid van de satan als de nieuwe wereldheerser.

"Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf ..." (Romeinen 8:20-21, HSV2010)

De wereld gaat als het ware gebukt onder de slavernij van zonde, verval, ziekte en dood.

Ontluisterde mensheid

 

"Wij weten dat ... de hele wereld in het boze ligt." (1 Johannes 5:19, HSV2010)

De mens, die door God was aangesteld om als koning namens God over de aarde te heersen (Genesis 1:26-28), kwam in opstand tegen God. Hij leverde zichzelf (en daarmee in principe de hele mensheid) over aan de satan, waarmee deze de heerschappij over de aarde verwierf. En nog steeds is de satan de 'God van deze eeuw' (2 Korintiƫrs 4:4) en hij zal dat blijven totdat Jezus zal terugkomen om over de hele aarde te regeren. Ieder mens is een slaaf van de zonde vanaf zijn geboorte totdat hij bij zijn bekering wordt wedergeboren.

"Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid." (Romeinen 6:17-18, NBV2004)

Ontluisterde natuur

 

Evenals dood, verderf en disharmonie bij de mensen hun intrede deden na de zondeval, zo vond er op de vervloekte aarde ook iets dergelijks plaats in de plantenwereld. Ook de planten verloren hun glorie en zouden verdorren en uiteindelijk afsterven. Ook lezen we in de Bijbel dat er na de zondeval onaangename plantensoorten ontstonden, zoals doornen en distels, die daarvoor vast niet bestaan hebben.

"En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; dorens en distels zal hij voor u laten opkomen ..." (Genesis 3:17-18, HSV2010)

Ook in het dierenrijk moeten drastische veranderingen hebben plaatsgevonden. Het eerste dier dat veranderd werd was het serpent, dat het voortaan zonder pootjes moest doen. Dit was een bewuste aanpassing die de Schepper heeft aangebracht. Ik veronderstel dat ook de andere dieren allerlei veranderingen ondergingen onder de nieuwe omstandigheden. Ook in het dierenrijk heeft de ontluistering hard toegeslagen. In de vrije natuur leven de meeste dieren voortdurend in angst om door een ander diersoort te worden opgegeten.

Van de oorspronkelijke harmonie in de schepping is maar weinig overgebleven. Later, na de wederkomst van Jezus zal de natuur weer in harmonie worden gebracht met haar Schepper. Over die tijd lezen we:

"... in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe, en het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen ..." (Jesaja 35:6-7, NBG1951)

"Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beide stro ..." (Jesaja 65:25, NBV2004)

Inderdaad, de plantenwereld en de dierenwereld zullen weer hersteld worden tot minstens de glorie die ze bij de schepping hadden.

"omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt." (Romeinen 8:21, NBV2004)

Zie ook hoofdstuk 'Omgaan met zonden'.


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

 2.4. Adam en Eva 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies