link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

2.2.4. Karakter van de satan

Inhoud:

- Tegenbeeld van Gods wijsheid
- Tegenbeeld van Gods vriendelijkheid
- Tegenbeeld van Gods kracht
- Tegenbeeld van Gods zorgzaamheid
- Overzicht van satanische eigenschappen
- Miserabel schepsel


De satan is het tegenbeeld van God, in zo ongeveer alle opzichten. Het zal ons dan ook niet verbazen dat het karakter van de satan volledig tegengesteld is aan het karakter van God. Laten we gaan zien hoe zijn weerzinwekkende karakter precies het tegenovergestelde is van het volmaakte karakter van onze Schepper.

Tegenbeeld van Gods wijsheid

 

Gods wijsheid leidt tot harmonie, gerechtigheid en vrede. Wat de satan bedenkt en de ideeën die hij overbrengt zorgen voor verwarring, zonde, schuld en onvrede.

"... Wanneer hij (= de satan) liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen." (Johannes 8:44, NBV2004)

"... de satan zelf vermomt zich als een engel van het licht." (2 Korintiërs 11:14, WV2012)

 1. God is verstandig - God is alwetend en gebruikt zijn intelligentie en kennis om het goede voor de mensen te bedenken en te doen. De satan gebruikt zijn kennis om met sluwheid de mensen in zijn macht te krijgen. God onderwijst en leidt mensen op de goede weg. De satan misleidt mensen en verleidt hen tot zonde.
 2. God is rechtvaardig - God is vol van waarheid, terwijl de satan voor de ongerechtigheid heeft gekozen. Hij is de grote leugenaar, en als hij per ongeluk de waarheid spreekt, dan is het een halve waarheid, iets waar we extra voor moeten oppassen! God is goed en doet goed. De satan is slecht en doet niets anders dan slechte dingen.
 3. God is creatief - In Genesis 1 lezen we hoe Hij van een onbewoonbare aarde een paradijselijk mooie aarde heeft gemaakt. De satan is in zekere zin ook creatief: hij kan van een prachtige schepping een puinhoop maken. Verder aapt hij alles na wat hij God ziet doen om daarmee de mensen te misleiden. Deze duistere figuur doet zich zo nodig voor als een lichtende engel.

Tegenbeeld van Gods vriendelijkheid

 

Gods vriendelijkheid zorgt voor een sfeer van liefde, blijdschap en vrede. De satan zorgt voor een sfeer van haat, vrees en onrust. De satan belooft het meeste, maar geeft het minste.

"Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here." (Romeinen 6:23, NBG1951)

 1. God is bewogen - God heeft en schenkt goede emoties zoals blijdschap en vrede die voortkomen uit liefde. De satan zorgt voor slechte emoties zoals verdriet, angst en boosheid.
 2. God is relatiegericht - God wil een zegenrijke relatie bewerken tussen God en mensen, en tussen mensen onderling. De satan veroorzaakt vijandigheid tussen God en mensen, en tussen mensen onderling. God wil openlijk en duidelijk met mensen communiceren, terwijl de satan meestal geheimzinnig en onduidelijk communiceert vanuit het occulte (dat betekent: het verborgene).
 3. God is ruimhartig - Terwijl God ten opzichte van de mensen genadig is, stelt de satan zich op als de aanklager van de mensen (Openbaring 12:10). Wat is de satan toch een intens gemeen persoon dat hij mensen vanwege hun zonden bij God aanklaagt die hij zelf heeft verleid tot zondigen.

Tegenbeeld van Gods kracht

 

Gods kracht, macht en majesteit gebruikt Hij voor het welzijn van zijn schepping en om de vrijheid van mensen te waarborgen. De satan gebruikt zijn macht om de schepping te vernietigen. Hij zet mensen aan om te zondigen (1 Kronieken 21:1) en wil hen door demonische beïnvloeding en bezetenheid van hun vrijheid beroven.

"Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd." (Romeinen 6:17, NBV2004)

 1. God is eigenmachtig - God is de enige die leven in zichzelf heeft en die werkelijk eigenmachtig kan optreden. De satan is een geschapen wezen die alleen mag doen wat God hem toestaat. De satan heeft ervoor gekozen onafhankelijk van God te worden en tegen zijn Schepper in opstand te komen: hij verleidt mensen om hetzelfde te doen.
 2. God is gezagvol - God is de hoogste autoriteit die nooit zijn macht zal gebruiken om zichzelf te bevoordelen ten koste van anderen. Jezus heeft dat gedurende zijn leven op aarde duidelijk laten zien. Gods weet zich verantwoordelijk voor zijn schepping. De satan treedt op als een wrede onderdrukker en maakt mensen tot slaven van hun zondige gewoonten geworden.
 3. God is daadkrachtig - God gebruikt zijn kracht in positieve zin om zijn goede schepping te beschermen en om het kwade te straffen. De satan gebruikt zijn kracht om te bestrijden wat goed is en het kwade te stimuleren.

Tegenbeeld van Gods zorgzaamheid

 

God zorgzaamheid staat er garant voor dat zijn schepping alles krijgt alles wat nodig is; de satan trakteert de mensheid op onheil en ellende. God is de levende God die leven geeft. Maar de satan heeft de dood als symbool en jaagt mensen de dood in.

"... Hij (=Jezus) trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel, want God was met Hem." (Handelingen 10:38, WV2012)

"Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden." (1 Petrus 5:8, NBG1951)

 1. God is trouw - God is onveranderlijk en standvastig, een veilige Rots voor degenen die Hem kennen. De satan is onstabiel en onberekenbaar; hij jaagt mensen op en jaagt hen angst aan.
 2. God is dienstbaar - Jezus kwam naar de aarde als de minste onder de mensen om in onze plaats te sterven. Bij de satan zou zo'n idee gewoon nooit opkomen, vanwege zijn blinde trots.
 3. God is werkzaam - God zet zich in voor de mensen. Hij zorgt voor orde en structuur in de schepping. De satan doet niets goeds voor de schepping en sticht overal verwarring.

Overzicht van satanische eigenschappen

 

Dit is samengevat in de volgende tabel:

Gods karaktereigenschappen karaktereigenschappen
van de satan
wijs verstandig sluw
rechtvaardig leugenaar
creatief ontluisteraar
vriendelijk bewogen opstandeling
relatiegericht onderdrukker
ruimhartig vernietiger
krachtig eigenmachtig verleider
gezagvol tweedrachtzaaier
daadkrachtig aanklager
zorgzaam trouw onberekenbaar
dienstbaar onheilbrenger
werkzaam chaoot

Karaktereigenschappen van God en de satan

Miserabel schepsel

 

Kortom: de satan is in alles het tegenbeeld van God en als je al zijn eigenschappen op een rijtje zet dan kom je al gauw tot de conclusie dat hij het meest miserabele schepsel is van het hele heelal en dat hij werkelijk nog minder dan niets heeft te bieden. Hoe is het mogelijk dat hij dan toch zoveel invloed heeft op de mensheid en dat zijn dodelijke producten zo gretig aftrek vinden op aarde?


Volgend onderwerp:

 2.2.5. Werking van de satan 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies