Bijbelstudies Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

2.5.4. Henoch

 

Inhoud:
- Familietak van Set
- Henoch de Godsman
- Meer over Henoch
- Opname van Henoch

 

 

Familietak van Set

"Opnieuw had Adam gemeenschap met zijn vrouw, en zij bracht een zoon ter wereld. Ze noemde hem Set, 'want', zei ze, 'God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kaïn is gedood, een ander kind gegeven'. Ook Set kreeg een zoon, die hij Enos noemde. In die tijd begon men de naam van de Heer aan te roepen." (Genesis 4:25-26, NBV2004)

We weten niet hoeveel zonen en dochters Adam en Eva hebben gehad. Ook weten we niet hoe we dit Bijbelgedeelte in de tijd moeten plaatsen. In ieder geval ontstond er naast het volk van Kaïn een andere familietak: die van Set. Zie Genesis 5 voor een volledige opsomming van de stamhouders in de lijn van Set tot en met Noach.

De familietak van Set zag hoe het nageslacht van Kaïn zich had ontwikkeld tot een goddeloos volk. De geboorte van Enos was mogelijk een keerpunt, waarbij ze er bewust voor kozen om dichter bij God te leven en een rechtvaardig leven te leiden. Ze brachten waarschijnlijk ook dierenoffers aan God, zoals Abel dat had gedaan.

 

Henoch de Godsman

"De mens die met God wandelt, komt altijd op zijn bestemming aan" (Henrietta Mears)

Henoch, een nakomeling van Set, werd 622 jaar na de schepping van Adam geboren en de periode van zijn leven viel ongeveer in het midden van de periode voorafgaande aan de zondvloed. Hij was een zeer opmerkelijke man, die waarschijnlijk veel invloed heeft gehad op zijn tijdgenoten. Over hem geeft het Oude Testament de volgende informatie:

"Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar." (Genesis 5:21-23, HSV2010)

Henoch kende God. Zijn naam betekent: kenner, ingewijde. Van hem wordt iets opmerkelijks gezegd, namelijk dat hij met God wandelde. Dat betekent aan de ene kant dat hij de persoonlijk omgang met God kende en aan de andere kant dat zijn levenswandel was afgestemd op God. Als je samen met iemand wandelt, dan ben je op weg naar hetzelfde doel. Het leven van Henoch was geheel op God gericht. Hij was nadrukkelijk een man van geloof: hij vertrouwde op God, leefde een leven in overgave aan God en leefde naar Gods wil. Die aspecten horen altijd bij een echt, levend geloofsleven. Henoch was ook een profeet, die krachtig optrad tegenover mensen die zich misdroegen:

"Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben." (Judas 1:14-15, HSV2010)

Deze profetie is letterlijk geciteerd uit hoofdstuk 1:9 van het apocriefe boek van Henoch. Het is niet uitgesloten dat het Boek van Henoch bij de eerste christenen de waarde bezat van een canoniek werk.

 

Meer over Henoch

Het 'Boek des Oprechten' (dat ook geen onderdeel is van de Bijbel, maar waarnaar vanuit de Bijbel wel verwezen wordt) wordt ingegaan op Henochs leven en zijn lessen aan de mensen over het leven met God. In hoofdstuk drie van dit boek wordt over Henoch onder meer het volgende geschreven:

"En Henoch leefde vijf en zestig jaar en hij verwekte Methusalah; en Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalah verwekt had en hij diende de Here, en wendde zich af van al het kwaad dat de mensen bedreven ... En alle kinderen der mensen kwamen bij hem samen, want allen die deze dingen begeerden gingen tot Henoch, en Henoch regeerde over de kinderen der mensen naar het woord des Heren, en zij kwamen tot hem en bogen zich voor hem neer en luisterden naar zijn woord. En de Geest van God was op Henoch, en hij leerde al zijn mensen de wijsheid Gods en zijn wegen, en de kinderen der mensen dienden de Heer al de dagen van Henoch, en zij kwamen om naar zijn wijsheid te horen." (Boek des Oprechten 3:1,7-8)

 

Opname van Henoch

"Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam." (Genesis 5:24, NBV2004)

De meeste Bijbeluitleggers gaan ervan uit dat God zijn vriend Henoch thuishaalde zonder dat zijn lichaam op de aarde achterbleef, zoals dat ook gebeurde bij Mozes en Elia.

"Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest." (Hebreeën 11:5, NBG1951)

De opname van Henoch, zoals die in 'het boek des oprechten' beschreven wordt, doet denken aan de opname van Elia, zoals beschreven in 2 Koningen 2:11. Van beiden is opgetekend dat ze tijdens een storm in een wagen met vurige paarden naar de hemel zijn gevoerd en dat hun lichaam niet gevonden werd. De opname van Henoch vond plaats in het jaar 669 voor de zondvloed, 69 jaar voor de geboorte van Noach. Henochs leven op aarde werd beëindigd toen hij nog maar een betrekkelijk jonge man van 365 jaar oud was.

 Volgend onderwerp: 2.5.5. Gewelddadige reuzen 

 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter' (nieuw)

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.