link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

2.5.7. Zondvloed

Inhoud:

- Catastrofe
- Verdere ontluistering van de aarde door de zondvloed
- Lessen


Het woord 'zondvloed' betekent niet 'vloed vanwege de zonde' zoals veel mensen denken. Het komt van het Oudnederlandse woord 'sintvloed' dat 'aanhoudende vloed' betekent.

Catastrofe

 

En toen vond de grootste wereldramp plaats die  de aarde ooit gekend heeft.

" Zo verdelgde Hij alles wat bestond, wat op de aardbodem was, van mens tot dier, tot kruipende dieren en vogels in de lucht; verdelgd werden zij van de aarde ..." (Genesis 7:23, HSV2010)

De zondvloed beperkte zich dus niet tot het Midden-oosten, de bakermat van de mensheid, maar besloeg de gehele aarde. Minstens 154 afzonderlijke verslagen zijn gevonden van deze gebeurtenissen, verspreid over alle werelddelen. Ook de aardlagen spreken hierover een duidelijke taal. Ondanks dit alles vinden de meeste geologen het 'onwetenschappelijk' om de zondvloed als een historisch feit te beschouwen. Waarschijnlijk omdat het iets uit de Bijbel is. De zondvloed levert namelijk heel wat verklaringen van aardkundige verschijnselen, die doorgaans met ijstijdtheorieën worden 'verklaard'.

Christelijke wetenschappers hebben zich gebogen over de vraag welke krachten er tijdens de zondvloed werkzaam waren. Sommigen geloven in een botsing van de aarde met planetoïden, kometen of andere hemellichamen, waardoor de harmonie in de atmosfeer werd verstoord. Maar er zijn ook andere theorieën. In ieder geval kwamen er enorme watervoorraden uit de aardbodem tevoorschijn en vielen massa's water in de vorm van regen uit de hoge luchtlaag met veel waterdamp.

"En op de zevende dag stortte het water van de vloed (=zondvloed) over de aarde neer ... op die dag braken alle bronnen van de diepte los, de sluizen van de hemel gingen open, en regen viel op de aarde, veertig dagen en veertig nachten achtereen ... Het water bleef zo toenemen op de aarde, dat het al de hoge bergen onder de hemel bedekte." Genesis 7:10-12,19, WV2012)

Er kwam zoveel water los dat het totale aardoppervlak met water werd overspoeld. Dit alles moet een ongekend verwoestend effect hebben gehad. Van zo'n zondvloed kon de aarde er natuurlijk nooit beter op worden!

"Honderdvijftig dagen lang was de aarde helemaal met water bedekt." (Genesis 7:24, NBV2004)

Verdere ontluistering van de aarde door de zondvloed

 

De gevolgen van de zondvloed voor het leefklimaat op aarde waren enorm. De Bijbel geeft daar niet veel gegevens over. De volgende veronderstellingen beschrijven de mogelijke veranderingen:

  1. klimaat - Voor de zondvloed heerste er waarschijnlijk een prettig, lenteachtig klimaat over de hele aarde. Mogelijk was er een soort broeikasachtige laag waterdamp in de atmosfeer, een gewelf van waterdamp, waardoor de temperatuur over de hele aarde tamelijk gelijkmatig was. Regen kwam voor die tijd waarschijnlijk niet voor, maar wel stegen er dampen op uit de aarde, waardoor de aardbodem voldoende vocht kreeg (Genesis 2:5-6).
    Dat blijkt uit de subtropische plantengroei, waarvan de resten in aardlagen over de hele aarde zijn gevonden. Mogelijk viel tijdens de zondvloed de allereerste regenbui (en wat voor één!). De regenboog, die na de zondvloed gezien werd, was na de zondvloed immers een nieuw verschijnsel (Genesis 9:13-16).
  2. seizoenen - Na de zondvloed ontstonden de seizoenen en wisselingen van koude en hitte, zomer en winter, waarschijnlijk door het verdwijnen van zoveel water uit de hogere luchtlagen en het ophouden van het broeikaseffect van de voortijd (Genesis 8:22). Het gevolg was dat grote gebieden rondom de Noord- en Zuidpool onbewoonbaar waren geworden.
  3. continenten - Alles wijst erop dat de huidige continenten en oceanen waarschijnlijk pas tijdens de zondvloed zijn ontstaan toen er wereldwijd ongekende krachten op de aardkorst werden losgelaten.
  4. oceanen - Voor de zondvloed waren er waarschijnlijk geen uitgestrekte oceanen en geen al te hoge bergen. Tijdens de zondvloed zijn door de enorme krachten van het water en aardverschuivingen hoge bergen en diepe, grote oceanen ontstaan. Nu is meer dan 70% van het aardoppervlak bedekt met oceanen en dus onbewoonbaar voor mensen. Verder zijn de poolstreken, woestijnen, hooggebergten, moerassen en tropische oerwouden verre van aangenaam en vaak ongezond om er te wonen. Dan blijft er verhoudingsgewijs maar weinig gebied over waar het tamelijk aangenaam wonen is. Wat een verschil met de voortijd!
  5. ouderdom van mensen - Voor de zondvloed werden de mensen tot ongeveer 1000 jaar oud. Na de zondvloed liepen de leeftijden drastisch terug (Genesis 6:3; Genesis 11:10-26) en nu ben je stokoud als je 100 jaar wordt. De verslechterde klimaatomstandigheden op de aarde hebben daar natuurlijk ook mee te maken.

Kortom, of alle genoemde veronderstellingen juist zijn of niet, de aarde is lang niet meer wat die voor de zondvloed was geweest en een nog zwakkere afschaduwing van wat God oorspronkelijk gemaakt had. En nu? Door de eeuwen heen heeft de mensheid de aarde zo uitgebuit en vervuild dat veel plant- en diersoorten zijn uitgestorven. Als de mensheid zo doorgaat en Jezus zou niet binnen enkele jaren naar de aarde terugkomen, zou de mensheid de aarde volledig vernietigen door wanbeheer van het milieu, voortkomend uit kortzichtig eigenbelang. Of door oorlogen over steeds schaarser wordende grondstoffen.

"Als God de duur (=van de tijd voor Jezus' wederkomst) ervan niet zou verkorten, zou geen sterveling het overleven. Maar ter wille van de uitverkorenen zal God de duur ervan verkorten." (Matteüs 24:22, GNB1996)

Het goede nieuws uit de Bijbel is dat er eenmaal een 'herluistering' van de aarde zal plaatsvinden als Jezus zal terugkomen om als vredevorst over de wereld te regeren. Vanaf die tijd zal het proces van de ontluistering van de aarde worden omgekeerd en zal alles steeds beter worden.

Lessen

 

In ieder geval was de mensheid na de zondvloed veel minder krachtig en veel meer afhankelijk van hun leefomstandigheden dan voorheen. Zou dat de mensen helpen om zich meer open te stellen voor Gods hulp en om zich afhankelijk tegenover Hem op te stellen? De tijd zou het leren.

Wat we wel van deze voortijd kunnen leren, is:

  • dat de mensheid als vanzelf de ondergang tegemoet gaat als er geen morele principes worden gehanteerd
  • dat de mensheid duidelijke richtlijnen van de Schepper nodig heeft om goed en verstandig te kunnen leven
  • dat het welzijn van de mensheid is gelegen in de Schepper en dat zijn wil gerespecteerd dient te worden

herluistering


Volgend onderwerp:

 2.5.8. Waarom een zondvloed? 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies