link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

2.5.10. Babel en de spraakverwarring

Inhoud:

- Bevolkingsgroei
- Nieuwe woonplek
- Nimrod
- Torenbouw
- Moderne 'torens van Babel'
- Spraakverwarring
- Hebreeuws
- Van Noach tot Abraham
- Van Babel tot Babylon


"Uit één mens heeft hij (=God) de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald." (Handelingen 17:26, NBV2004)

Bevolkingsgroei

 

Sem, Cham en Jafet kregen kinderen en ook die vermenigvuldigden zich snel. In Genesis 10 vinden we een volkenlijst met de afstammelingen van Sem, Cham en Jafet. In het volgende fragment uit die lijst zie je de nakomelingen van Sem:

"Dit zijn de nakomelingen van Sem, Cham en Jafet, de zonen van Noach; na de zondvloed kregen zij zonen ... Ook Sem kreeg zonen. Hij, Jafets oudste broer, is de stamvader van alle nakomelingen van Eber (=de Hebreeën). Zonen van Sem: Elam, Assur, Arpachsad, Lud en Aram. Zonen van Aram: Us, Chul, Geter en Mas. Arpachsad was de vader van Selach, en Selach de vader van Eber. Eber kreeg twee zonen. De ene heette Peleg; in zijn tijd werd de aarde verdeeld..." (Genesis 10:1,21-25, NBV2004)

Deze lijst is uniek en komt niet voor in andere oude geschriften die zijn gevonden. De volledige bevolking van de aarde is uit hen voortgekomen. 'De woorden 'werd de aarde verdeeld' slaan natuurlijk op de spraakverwarring.

Na de zondvloed konden mensen nog zo'n 400 jaar worden.  In die eerste eeuwen kon elke vrouw dus wel tientallen kinderen krijgen. Daardoor kon de wereldbevolking natuurlijk heel snel toenemen! In de lijst van nakomelingen van Sem in Genesis 11:10-32 zien we leeftijden teruggaan naar zo'n 200 jaar. Daarna zou de maximale leeftijd terugzakken naar maximaal 120 jaar in de tijd van de aartsvaders, zoals God vóór de zondvloed voorzegd had (Genesis 6:3).

Nieuwe woonplek

 

"En het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen." (Genesis 11:2, HSV2010)

Wellicht verlieten Noach en zijn nakomelingen al vrij snel het Ararat gebied om een goede en vruchtbare woonplek te zoeken om zich daar definitief te vestigen. Ze kwamen terecht bij een vlak gebied in het noorden van wat later Mesopotamië genoemd zou worden. Dat betekent: 'midden tussen de rivieren' en dat waren de Eufraat en de Tigris.

Vervolgens ontwikkelde zich de landbouw, de veeteelt, de woningbouw en bekwaamden de mensen zich in de vaardigheden die voor de zondvloed aanwezig waren. De Noach familie had natuurlijk heel wat kennis en ervaring van vóór de zondvloed in huis die ze konden overdragen aan de volgende generaties. Zo ontstonden er dorpen en grotere plaatsen waar families met elkaar konden wonen. Er werd ook een stad gebouwd, die later Babel zou worden genoemd. Met 'stad' kan ook een stedelijk gebied bedoeld zijn, net zoals onze 'Randstad'.

Nimrod

 

Een nakomeling van Cham was waarschijnlijk de eerste machthebber van die tijd.

"De zonen van Cham zijn: Cusj ... Cusj verwekte Nimrod; die begon een geweldenaar op de aarde te worden. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE; daarom wordt gezegd: Als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE. Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear." (Genesis 10:6-10, HSV2010)

"... Nimrod, de eerste machthebber op aarde." (1 Kronieken 1:10, NBV2004)

Wie was Nimrod? De meest waarschijnlijke betekenis van zijn naam is: 'opstandige' en wilde niets met God te maken hebben. Hij was een jager, een strijder die mensen aan zich onderwierp en met harde hand over hen heerste. Het was een trotse, ambitieuze heerser. Zijn eerste koninkrijk was Babel en de omliggende streken. Later zou dat gebied Babylonië genoemd worden, met Babel als hoofdstad.

Torenbouw

 

Ongetwijfeld was Nimrod degene die op het idee kwam om in het gebied Babel een toren te bouwen.

"En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken ..." (Genesis 11:3-4, HSV2010)

Ze hadden wel verstand van bouwen, want kleiblokken hebben een grote draagkracht. De toren had waarschijnlijk de vorm van een zogenaamde ziggurat, een tempeltoren. In buiten-Bijbelse bronnen wordt de God Marduk genoemd als de godheid die met deze toren in verband is gebracht. Er wordt ook beweerd dat hij de tekens van dierenriem voor de astrologie heeft uitgevonden en dat in die tijd al aan sterrenwichelarij werd gedaan. De toren van Babel moest vooral hoog en indrukwekkend zijn, een symbool van macht, prestaties en vakmanschap. Waarschijnlijk ook een teken van opstandigheid tegenover God.

Moderne 'torens van Babel'

 

Vooral in de laatste honderd jaar hebben machtige naties hoge gebouwen neergezet om hun macht te onderstrepen. Denk maar aan de wolkenkrabbers in New York, de Eiffeltoren in Parijs, de Euromast van Rotterdam die in de vorige eeuw gebouwd zijn. Allemaal gebouwen waar de bewoners van die steden erg trots op zijn. In de eenentwintigste eeuwen lijken de meest welvarende landen een wedstrijd houden wie de meest imposante en hoge gebouwen kan neerzetten. Allemaal voorbeelden van menselijke trots, dezelfde trots als bij de bewoners van Babel. Dat waren de eersten die zo gek deden, ik denk dat wij nu de bouw van de laatste hoge torengebouwen meemaken, die bij de komst van Jezus misschien wel allemaal zullen instorten.

Spraakverwarring

 

"... En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid!" (Genesis 11:4, HSV2010)

Koning Nimrod moet bedacht hebben dat een imposante toren de volken zou samenbinden en verhinderen dat ze zich over de hele aarde zouden verspreiden, zoals uitdrukkelijk Gods bedoeling was geweest. Daarin verzette hij zich tegenover God en probeerde hij vrijwel onbeperkte macht te krijgen over de wereldbevolking van na de zondvloed.

Maar God vond dat eenheidsstreven een gevaarlijke ontwikkeling en bedacht een goed plan om de volken uit elkaar te drijven zodat ze wél de tot in de verste uithoeken van de aarde gingen wonen.

"Heel de aarde had één taal en eendere woorden." (Genesis 11:1, HSV2010)

"Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren, en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad." (Genesis 11:5-8, HSV2010)

God had bij de schepping van Adam hem één taal geleerd die zo bruikbaar was dat die in al de voorgaande eeuwen intact was gebleven. Hoogstwaarschijnlijk was dat de Hebreeuwse taal. Nu gaf God de verschillende stammen elk een verschillende taal, zodat de stamgenoten wel met elkaar konden communiceren, maar niet niet met mensen uit andere stammen. Daarmee werd een proces ingezet van nog verdere ontwikkeling van een veelheid van talen.

Gods taalverwarring was erg succesvol, want momenteel worden er ongeveer 7000 verschillende talen gesproken in de wereld. De Wycliffe Bijbelvertalers (en andere organisaties die zich bezighouden met Bijbelvertaling) hebben er hun handen vol aan!

De naam 'Babel' betekent 'verwarring'. Die naam is pas aan het gebied toegekend toen de spraakverwarring plaatsvond, een mijlpaal in de geschiedenis van de mensheid.

"Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde." (Genesis 11:9, NBV2004)

Hebreeuws

 

"Ook Sem kreeg zonen. Hij, Jafets oudste broer, is de stamvader van alle nakomelingen van Eber. ... in zijn tijd werd de aarde verdeeld." (Genesis 10:21-25, NBV2004)

De torenbouw van Babel vond plaats in het leven van Eber (of Heber), de achterkleinzoon van Sem.  Ik ga ervan uit dat de stam van Eber de enige was die de oorspronkelijke, door God gegeven taal bleef spreken. Dat was de taal die later vrijwel zeker het Hebreeuws is geworden (vernoemd naar Heber). Deze bewering wordt ondersteund door het feit dat alle Bijbelse namen tot aan de spraakverwarring. allemaal Hebreeuwse namen waren. De meeste taalwetenschappers willen daar natuurlijk niets van weten. Maar hun onderzoek heeft zich beperkt tot de geschreven talen. De oudste geschreven taal was waarschijnlijk het Sumerisch, dat gesproken werd in het gebied Babel.

Van Noach tot Abraham

 

De lijn van de geslachten vanaf Noach tot Abraham is volgens Genesis 11:10-32): Noach - Sem -  Arpachsad - Selach - Eber - Peleg - Reü - Serug - Nachor - Terach - Abram.

In de tijd dat Noach stierf (ongeveer 1975 jaar voor Christus) werd de aartsvader Abram (later 'Abraham' genoemd) geboren in 'Ur der Chaldeeën' (Genesis 11:28) dat ook in het gebied Babel lag. Inwoners van het latere Babylonië werden ook wel Chaldeeën genoemd.

Van Babel tot Babylon

 

Babel was en is door de geschiedenis heen het symbool van trotse zelfgenoegzaamheid en een macht die zich tegen God verzet. Toen het volk Israël zich steeds goddelozer ging gedragen, had God maar één optie om het voortbestaan van zijn volk te waarborgen: een 70 jaar durende ballingschap in het trotse, goddeloze Babylonische rijk van koning Nebukadnessar.

In Openbaring 17-19 komen we Babylon tegen als symbolische naam voor het antichristelijke wereldrijk van de eindtijd. Wanneer Jezus terugkomt naar de aarde zal dat rijk vernietigd worden en daarna zal de naam Babylon nooit meer bestaan.


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

 2.5. Voortijd 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies