link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.5.5. Boom en vrucht

Inhoud:

- Goede en slechte vruchtbomen
- Veel soorten vruchtbomen
- Geestelijke vruchten horen bij een christengelovige
- Hoe groeien geestelijke vruchten?
- Hoe herken je geestelijke vruchten?
- Gespreksvragen


Deze gelijkenis vind je in Matteüs 12:33-35 en in Lucas 6:43-45. In Matteüs lezen we dat Jezus de gelijkenis uitsprak bij een discussie met Joodse leiders. Lucas beschrijft dezelfde gelijkenis als een onderdeel van Jezus' zogenaamde 'onderwijs op de vlakte' dat overeenkomsten heeft met de Bergrede van Matteüs 5-7.

Het thema van deze gelijkenis is dat (geestelijk) vruchtdragen het belangrijkste zichtbare kenmerk is van een ware christengelovige. Geestelijke vruchten komen voort uit het hart van een gelovige die handelt in verbondenheid met Jezus.

Andere gelijkenissen over het thema 'vruchtdragen' zijn: 'Graankorrel', 'Onvruchtbare vijgenboom', 'Talenten en ponden', 'Wijnstok en ranken' en 'Zaaier'.

Goede en slechte vruchtbomen

 

"Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort." (Lucas 6:43, NBV2004)

Jezus zegt wat het belangrijkste doel van een vruchtboom is: dat hij GOEDE vruchten voortbrengt en geen slechte. Dezelfde beeldspraak komen we tegen bij Johannes de Doper die de mensen opriep tot oprechte bekering die tot gedragsverandering leidt:

"... iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen." (Lucas 3:9, NBV2004)

Daarmee benadrukte Johannes dat het al of niet voortbrengen van goede vruchten doorslaggevend is voor leven of dood. In andere gelijkenissen van Jezus lezen we ook dat vruchtdragen een noodzakelijke voorwaarde is voor eeuwig leven in het hiernamaals.

Veel soorten vruchtbomen

 

God heeft allerlei verschillende soorten vruchtbomen geschapen:

"En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was." (Genesis 1:11-12, HSV2010)

Verschillende soorten vruchtbomen dragen verschillende soorten vruchten. Die zijn verschillend van kleur, smaak, grootte, sappigheid en bevatten verschillende voedingsstoffen. Elke vrucht past bij een bepaald soort vruchtboom, dat spreekt vanzelf.

"Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven." (Lucas 6:44, NBV2004)

De bomen van deze gelijkenis kun je vergelijken met mensen met verschillende karakters. Je persoonlijke karakter (en je bijbehorende gaven) spelen dan ook een belangrijke rol in de soort vruchten die je als gelovige voortbrengt.

Zie meer hierover in onderwerp 'Karaktergaven' in hoofdstuk 'Karakter en geloof'.

Geestelijke vruchten horen bij een christengelovige

 

Het Nieuwe Testament leert ons dat het normaal is dat gelovigen in geestelijke zin vrucht dragen (Johannes 15:1-8). Iedere wedergeboren gelovige heeft geestelijk leven ontvangen en is daardoor in staat om goede, geestelijke vruchten voort te brengen.

"Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over." (Lucas 6:45, NBV2004)

Het goede (=vruchtdragen) dat Jezus bedoelt is de oogst van je hart. Maar Jezus zegt ook dat alleen een goed mens in staat is om ECHT goede daden te verrichten. Hoe is dat mogelijk, omdat alle mensen toch vol zitten met onvolkomenheden en zondige neigingen? De apostel Paulus zegt daar het volgende over:

"Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven. (Efeziërs 2:10, WV2012)

Een gelovige kan dus alleen maar echt goede daden verrichten als ... God iets in hem en door hem doet. En dat gebeurt wanneer een gelovige handelt naar Gods wil, vanuit de verbondenheid met Gods Geest die hij bij zijn wedergeboorte als geschenk van God ontvangen heeft. Niet dat God je als een willoze marionet bestuurt om iets goeds te doen. Nee, het gaat wel degelijk om JOUW keuzen en JOUW daden. Maar als die worden uitgevoerd in verbondenheid met God door de Heilige Geest, zijn het geestelijke vruchten en ze zijn echt goed. Bij het vruchtdragen is er altijd een mooie, vruchtbare samenwerking tussen God en mens. Zo werkt het nieuwe leven waar Jezus steeds over sprak.

Hoe groeien geestelijke vruchten?

 

Vruchten groeien pas aan een vruchtboom wanneer die volgroeid is. Op dezelfde manier is het na iemands wedergeboorte belangrijk dat hij groeit in zijn geloof. Tijdens dat groeiproces leert hij te leven zoals God wil en daardoor begint zijn karakter langzamerhand meer op Gods karakter te lijken. En dat vernieuwde karakter is precies wat Jezus bedoelde met 'de schatkamer van je hart'. Geestelijke vruchten hebben dus te maken met wat je doet EN hoe je karakter zich ontwikkelt.

Hoe herken je geestelijke vruchten?

 

In geestelijke vruchten herken je iets van het karakter van Jezus. Alle geestelijke vruchten die in de Bijbel genoemd worden komen voort uit zegenende liefde. Dat is liefde die er op uit is om anderen te zegenen, zonder enige tegenprestatie te verwachten. Met die liefde is het zelfs mogelijk je vijanden lief te hebben. Die zegenende, dienende, gevende liefde is afkomstig van Jezus zelf en is vrij van trots op eigen inspanningen. Als je die liefde in mensen tegenkomt, weet je dat het mensen van Jezus zijn, ook al zijn ze niet volmaakt.

In hoofdstuk 'Vruchtdragen' wordt uitvoerig uitgelegd wat geestelijk vruchtdragen inhoudt.

Gespreksvragen

 

  1. Wanneer kun je een vruchtboom goed noemen?
  2. Wat is de bestemming van een vruchteloze vruchtboom?
  3. Waar ligt verantwoordelijkheid om vruchten te dragen: bij de vruchtboom of bij zijn eigenaar?
  4. Wat kun je zeggen over een christen die geen geestelijke vruchten voortbrengt?
  5. Welke geestelijke vruchten kom je tegen bij christengelovigen?
  6. Kom je die ook tegen bij naamchristenen?
  7. Hoe goed kunnen we de waarde van geestelijke vruchten bij anderen of bij onszelf inschatten?

Volgend onderwerp:

  3.5.6. Brede en smalle weg 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.4.