link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.5.12. Huis op de rots

Inhoud:

- Wel of geen fundament
- Kan je geloof tegen een stootje?
- Eerst graven, daarna het fundament leggen
- Gespreksvragen


Een andere gelijkenis over het thema 'geloofsgehoorzaamheid' is de gelijkenis van 'Twee heren dienen'.

Deze gelijkenis vertelde Jezus aan het einde van zijn onderwijs aan een groot aantal volgelingen, dat we kennen als de Bergrede (Matteüs 5-7). Als je de Bijbel leest, geeft dan vooral aandacht aan de dingen die als eerste of als laatste genoemd worden, want die zijn meestal erg belangrijk.

Deze korte gelijkenis vind je in Matteüs 7:24-27 en Lucas 6:44-49. De weergave van de evangelist Lucas begint met de volgende woorden van Jezus:

"Waarom roepen jullie 'Heer, Heer' tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg?" (Lucas 6:46, NBV2004)

Dit zijn indringende woorden. Je mag je namelijk geen volgeling van Jezus noemen als je niet daadwerkelijk doet wat Hij zegt, en niet leeft op ZIJN manier, maar op je eigen manier.

Wel of geen fundament

 

In deze gelijkenis gaat het over twee mannen die elk hun huis gingen bouwen. Aan de buitenkant waren het dezelfde huizen. Je kon zo op het eerste oog niet zien welk van beide huizen het meest degelijk gebouwd was. Pas bij noodweer werd het zichtbaar: het ene bleef staan en het andere stortte in. Wat was het verschil?

"Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. " (Matteüs 7:24-25, NBV2004)

"Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt: hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was." (Lucas 6:47-48, NBV2004)

Het eerste huis heeft een stabiele rotsbodem als fundament. Zo'n huis kan nooit wegzakken maar blijft onder alle weersomstandigheden staan. Maar het tweede huis is een heel ander verhaal:

"En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over." (Matteüs 7:26-27, NBV2004)

"Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde zonder fundament. Toen de waterstroom ertegenaan sloeg, stortte het meteen in, en de val van dat huis was groot." (Lucas 6:49, HSV2010)

Kan je geloof tegen een stootje?

 

Een rots is te vergelijken met God of met Jezus die het fundament is van het christelijke geloof.

"De Heer is de enige God, alleen onze God is sterk als een rots." (Psalm 18:32, GNB1996)

"Ze (=Israëlieten in de woestijn) aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel, en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Want ze dronken water uit een geestelijke rots die overal met hen meetrok, en die rots was Christus." (1 Korintiërs 10:3-4, GNB1996)

Als je je leven hebt gefundeerd op Jezus als verlosser en Heer van je leven, en gewend bent te leven vanuit liefdevolle gehoorzaamheid aan Gods Woord, dan heb je een krachtig houvast in je leven. Dan blijf je overeind staan, ook bij moeilijkheden, en je bereikt het goede einddoel van je leven. En dat wilde Jezus in de Bergrede als laatste boodschap meegeven aan de menigte die naar Hem was komen luisteren.

Hoe weet je of een huis een goed fundament heeft? Als het stormt of als er een overstroming plaatsvindt en je huis blijft dan gewoon staan. Hoe weet je of je een goed fundament onder je geloof hebt? Als het stand houdt als je ernstige moeilijkheden meemaakt. Als er stormen in je leven razen houd je het niet vol wanneer je geen geloof hebt dat verankerd is in je leven. Wat kunnen die stormen zoal zijn? Bijvoorbeeld:

Als je stand houdt onder zulke stormen blijkt namelijk of je geloof echt is of niet. Ware gelovigen laten zich daardoor niet 'van hun stuk brengen' maar worden er sterker door. Hun leven wordt wel door elkaar geschud, maar breekt niet kapot. Onechte gelovigen vallen bij moeilijke omstandigheden door de mand en zeggen dan 'dat ze hun geloof daardoor zijn kwijtgeraakt'. Maar het feit is dat er helemaal geen echt geloof was, hooguit een gevoelsgeloof, een verstandelijke geloofsovertuiging of een plichtmatige godsdienstigheid, maar daar kom je niet ver mee.

Eerst graven, daarna het fundament leggen

 

Voor een goed fundament moet je eerst diep graven om bij de rotsachtige bodem te komen. Pas daarna kun je op die rotsbodem je fundament gaan bouwen. Een echt geloof begint met een diepgaande omkeer in je leven door bekering en wedergeboorte. Jezus zei immers: "wie mijn woorden hoort EN ze doet". Welke woorden? Bijvoorbeeld wat Hij zei over de brede en de smalle weg (Matteüs 7:13-14). Je moet een keuze maken welke weg je kiest en dat heeft alles met bekering te maken.

Je wedergeboorte hoort te worden gevolgd door een levensstijl van geloofsgehoorzaamheid en geloofspraktijk. Dat is: wandelen op de smalle weg ofwel doen wat God zegt in zijn Woord, de Bijbel. Daardoor krijg je een geoefend geloof dat als een krachtig fundament standhoudt onder moeilijke omstandigheden.

"Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood." (Jakobus 2:26, HSV2010)

We leven maar één keer. Laten we dan ook GOED leven, zodat we het einddoel halen. Niets is zo tragisch als een verspild leven. Dat is pas echt ZONDE!

Zie ook onderwerp 'Geloofsgehoorzaamheid' in hoofdstuk 'Toewijding'.

Gespreksvragen

 

  1. Is Jezus de Heer van je leven? Hoe vul je dat in?
  2. Welke twee categorieën gelovigen worden in deze gelijkenis met elkaar vergeleken?
  3. Wat is de geestelijke betekenis van stormen en overstromingen in deze gelijkenis?
  4. Sommige mensen zeggen dat ze in een moeilijke tijd 'hun geloof verloren hebben'. Wat zegt dat van hun verloren geloof?
  5. Veel mensen hebben een hekel aan alles wat MOET? Waarom is dit een domme houding?
  6. Wat zijn de positieve gevolgen van een gehoorzaam christenleven?
  7. Wat kunnen zoal de resultaten zijn van ongehoorzaamheid?
  8. Wat heb je nodig om een gehoorzame gelovige te kunnen zijn?

Volgend onderwerp:

  3.5.13. Kostbare parel 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies