banner image

 

3.5.13. Kostbare parel

Deze korte gelijkenis vind je in Matteüs 13:45-46 en heeft hetzelfde thema als de gelijkenis van de schat in de akker. De gelijkenis van de kostbare parel gaat niet over een verborgen schat, maar over een zichtbare schat. Hierbij ligt het accent op de grote waarde van de parel.

"Ook lijkt het hemelse koninkrijk op een handelaar die mooie parels zoekt. Als hij een buitengewoon kostbare parel ontdekt, gaat hij alles verkopen wat hij heeft en koopt die parel." (Matteüs 13:45-46, GNB1996)

Door deze gelijkenis wil Jezus ons leren zien wat de hoogste waarde heeft in het leven en ons aan te sporen het hoogste doel in ons leven te willen bereiken.

Grote waarde

De hoge prijs die je moet betalen om de kostbare parel te bemachtigen is te vergelijken met de optelsom van wat je in je leven kostbaar en belangrijk vindt, kortom: alles wat waarde voor je heeft. Je kunt denken aan je plannen, je dromen, je relaties, je carrière, je opleiding, je bezittingen, je geld, je sport, je hobby's, je vrijetijdsbesteding. Dat kunnen allemaal goede dingen zijn, maar ze hebben op zichzelf geen eeuwigheidswaarde. Het koninkrijk van de hemel is het meest waardevolle waar een mens zijn tijd en aandacht aan kan geven en op lange termijn verreweg het meeste levensgeluk en blijvende vreugde oplevert.

De parel is in deze gelijkenis een symbool van iemands rijkdom en glorie. De heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem (symbool voor de 'Bruid van Jezus', bestaande uit alle ware gelovigen die eenmaal op de nieuwe aarde met Jezus zullen regeren) wordt onder meer uitgebeeld als een stad met heel bijzondere poorten, waarvan de heerlijkheid van de Bruid afstraalt:

"En de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel ..." (Openbaring 21:21, HSV2010)

Geestelijke parels zijn kostbaarder

De handelaar uit de gelijkenis is op zoek naar de mooiste en de meest kostbare parels. Ieder mens is op zoek naar geluk in het leven. Dat is een normaal en natuurlijk verlangen dat God in ons heeft gelegd bij de schepping. Een christengelovige heeft het voorrecht dat hij weet dat er geestelijke of hemelse schatten bestaan, die veel waardevoller zijn dan aardse schatten zoals relaties, geld, een huis, bezittingen, gezondheid, enzovoort. En het is de uitdaging voor iedere christengelovige om de meest kostbare geestelijke parels te bemachtigen zoals nieuw leven, innige verbondenheid met God, zegenende liefde, de blijdschap van het vertrouwd zijn met de dingen van God, blijvende vrede, enzovoort.

Zie ook onderwerpen 'Waarden' en 'Gods zegeningen' in hoofdstuk 'Gelukkig leven'.

Er is alleen een probleem. Wie zijn hart richt op wereldse gelukmakers, komt niet ver met het vinden van hemelse schatten. Jezus had een keer een ontmoeting met een rijke jongeman die besefte dat rijkdom niet gelukkig maakte en dat er meer moest zijn. Hij vroeg aan Jezus:

"... Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?" (Lucas 18:18, HSV2010)

Jezus vertelde hem dat hij moest doen wat de wet van Mozes leerde, wat neerkwam op het liefhebben van God en medemensen. Toen de jonge man vertelde dat hij zijn best had gedaan om dat allemaal te doen zei Jezus:

"Dan is er nog één ding dat u ontbreekt,' hernam Jezus: 'verkoop alles wat u hebt, geef het geld aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug en volg mij." (Lucas 18:22, GNB1996)

De jongeman was niet blij met dit antwoord, want hij was behoorlijk rijk. Jezus wist dat natuurlijk en wist dat zijn liefde voor zijn rijkdom hem verhinderde om open te staan voor de geestelijke dingen. Jezus wees hem precies op de zieke plek in zijn leven. De jonge man liep beteuterd weg van Jezus. We weten niet of hij de uitdaging van Jezus ooit aangenomen heeft om deze twee grote stappen te nemen: afstand doen van zijn bezittingen en met Jezus door het land trekken. Een torenhoge prijs, maar ongetwijfeld met een nog veel hogere beloning.

Zie onderwerp 'Rijke jongeman' in hoofdstuk 'Ontmoetingen met Jezus'.

Hoever wil je gaan en wat levert het op?

Binnen het koninkrijk van de hemel kun je het hoogste doel bereiken dat voor een mens te bereiken is. Iets hogers, beters of mooiers bestaat niet. Dat koninkrijk is al je aandacht en belangstelling waard. Investeer daarom ALLES in dat ene koninkrijk.

"Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden." (Matteüs 6:33, NBV2004)

"Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn." (Matteüs 6:19-21, NBV2004)

Hoever wil je gaan in het omruilen van aardse schatten voor hemelse schatten? Dat betekent niet dat iedere christengelovige zulke radicale stappen MOET zetten om zichzelf een christengelovige te mogen noemen. Je bent als christen niet VERPLICHT om het hoogste geluk te zoeken, maar je wordt er wel toe uitgedaagd. En je ZULT het ook als vanzelf doen als je de werkelijke waarde van die kostbare parel beseft. De mogelijkheden om geestelijk schatrijk te worden zijn werkelijk onbegrensd en ... ze liggen binnen ieders bereik. Voor ieder die de prijs ervoor wil betalen.

De apostelen waren zulke gelovigen die letterlijk alles hadden opgegeven om Jezus na te volgen. Na dit voorval met de rijke jongeman spraken ze verder met Jezus over dit onderwerp.

"Daarop vroeg Petrus: 'Wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien?' Jezus zei tegen hen: 'Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven." (Matteüs 19:27-29, NBV2004)

Paulus kende de waarde van de kostbare parel. Hij schreef erover:

"... ik vergeet wat achter mij ligt en doe mijn best om te bereiken wat voor mij ligt; ik ga recht op mijn doel af om de hemelse prijs te behalen waartoe God mij geroepen heeft in Christus Jezus." (Filippenzen 3:13-14, GNB1996)

Zijn doel was om zijn roeping te vervullen die hij van God had ontvangen.

Zie ook onderwerp 'Beloning in het hiernamaals' in hoofdstuk 'Hiernamaals'.

Gespreksvragen

  1. Wat heeft in jouw leven de meeste waarde?
  2. Hoe waardevoller iets voor je is, hoe meer aandacht je het geeft, toch? Waar besteed jij de meeste vrije tijd aan? Dat heeft écht de hoogste waarde voor jou. Klopt dat met je antwoord op vraag 1?
  3. Wat zijn schatten in de hemel?
  4. Hoe kun je schatten in de hemel verzamelen terwijl je op de aarde leeft?
  5. Wat heb je over om hemelse schatten te bemachtigen? Wat ben je bereid ervoor in te leveren?