Bijbelstudies Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.5.23. Schat in de akker

 

Inhoud:
- Ontdekking van de schat
- Hoge prijs
- Hoge opbrengst, nu en later
- Gespreksvragen

 

Deze gelijkenis gaat over de waarde van Gods koninkrijk, evenals de gelijkenis van de ' Kostbare parel'.

Deze korte gelijkenis gaat niet over een zichtbare schat (zoals die van de kostbare parel), maar over een verborgen schat, die persoonlijk moet worden ontdekt. Deze kun je alleen vinden in Matteüs 13:44.

"Het hemelse koninkrijk lijkt op een schat die in een akker verborgen is. Iemand vindt die schat en verbergt hem weer. Hij is zo blij, dat hij alles gaat verkopen wat hij heeft, om die akker te kopen." (Matteüs 13:44, GNB1996)

Er is een akker te koop is en iemand gaat er rondkijken om die te inspecteren. En dan ziet hij iets wat zijn aandacht trekt, misschien iets wat half uit de grond steekt en wat je niet op een akker zou verwachten. Hij graaft het op en ziet tot zijn verrassing dat het een verborgen schat is die een kapitaal waard is. Vlug verbergt hij de schat weer en gaat naar de eigenaar om de akker te kopen. Zodra hij zelf de eigenaar van de akker is geworden, heeft hij ook recht op de bodemschat. Vanaf dat moment is hij een welvarend man geworden en daarmee heeft zijn leven een grote wending gekregen.

 

Ontdekking van de schat

Het koninkrijk van de hemel is in geestelijke zin een enorm waardevolle schat, het meest waardevolle dat een mens tijdens zijn leven op aarde kan verwerven. Deze gelijkenis benadrukt het feit dat het koninkrijk een verborgenheid is, een geheim dat persoonlijk ontdekt moet worden. Niets geeft zoveel blijvende vreugde als het ontdekken van die schat. Dat doet we me denken aan de volgende woorden uit Psalm 119:

"Ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt." (Psalm 119:162, NBG1951)

De akker uit de gelijkenis had op het eerste gezicht niets bijzonders waardoor je zou vermoeden dat er iets bijzonders in verborgen lag. Jezus kwam op aarde als een onopvallend persoon, zonder uiterlijk machtsvertoon. Hij viel in het niet bij de machtige Joodse wetgeleerden en was niet in tel bij de Joodse leiders. Maar wie naar zijn woorden luisterde met een open hart, kreeg door dat zijn woorden grote waarde hadden. Ze konden iets proeven van de waarde van Gods koninkrijk, doordat ze Jezus zagen. Bovendien zagen ze met hun eigen ogen welke wonderen Jezus deed namens God om zijn goddelijke autoriteit te bewijzen en de waarheid van zijn woorden te onderstrepen.

De schat in deze gelijkenis is het nieuwe leven dat de gelovige ontvangt bij zijn wedergeboorte. Dat nieuwe leven is nauw verbonden met de persoon van Jezus, die naar waarheid gezegd dat Hij zelf het leven is (Johannes 14:6). De schat van de christengelovige is dus in feite niet IETS, maar IEMAND: Jezus zelf. Het nieuwe leven is vooral de persoonlijke verbondenheid met de Zoon van God.

 

Hoge prijs

Zodra iemand in zijn hart ervan overtuigd raakt dat wereldse schatten niet echt gelukkig maken en bovendien vergankelijk zijn, en dat geestelijke zegeningen blijvend geluk opleveren, dan ruilt hij zijn wereldse schatten graag om voor hemelse schatten.

De prijs voor de akker is zo hoog dat de aspirant koper al zijn bezittingen moet verkopen om hem te kunnen betalen. Jezus biedt je het nieuwe, eeuwige leven aan, maar wat Hij daar tegenover van je verwacht is de volledige overgave van jezelf aan Hem. Dat wordt na je bekering concreet gemaakt door te leven vanuit liefdevolle toewijding aan Jezus. Hoe meer toegewijd je bent in het volgen van Jezus, hoe kostbaarder je schat gaat worden. Het proces van geloofsgroei en vruchtdragen gaat gelijk op met het verzamelen van nog meer schatten in de hemel, die eeuwigheidswaarde hebben.

Het koninkrijk van de hemel is al je aandacht en belangstelling waard. Investeer daarom ALLES in dat ene koninkrijk.

"Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden." (Matteüs 6:33, NBV2004)

"Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn." (Matteüs 6:19-21, NBV2004)

Hoever wil je gaan in het omruilen van aardse schatten voor hemelse schatten? Dat betekent niet dat iedere christengelovige zulke radicale stappen MOET zetten om zichzelf een christengelovige te noemen. Je bent als christen niet VERPLICHT om het hoogste geluk te zoeken, maar je wordt er wel toe uitgedaagd. En je ZULT het ook als vanzelf doen als je de werkelijke waarde van de dingen van God beseft.

 

Hoge opbrengst, nu en later

Jezus sprak eens met zijn twaalf discipelen over de waarde van Gods koninkrijk. Toen kwam Petrus met een vraag:

"Toen zei Petrus: 'Maar wij hebben alles wat we bezaten achtergelaten om u te volgen.' Jezus zei tegen hen: 'Ik verzeker jullie: iedereen die huis of vrouw, broers of zusters, ouders of kinderen heeft achtergelaten omwille van het koninkrijk van God, zal reeds in deze tijd het veelvoudige ontvangen en in de tijd die komt het eeuwige leven.' " (Lucas 18:28-30, NBV2004)

Let op dat Jezus niet alleen spreekt over een hoge opbrengst in het hiernamaals, maar ook in het hier en nu. Hoe meer je van je oude leven opgeeft om Jezus te volgen, hoe meer zegeningen je ervoor terug ontvangt. Die zegeningen zullen je rijker en gelukkiger maken dan ooit tevoren, maar wel op een andere manier.

Zie ook hoofdstuk 'Gelukkig leven'.

 

Gespreksvragen

  1. Hoe heb jij de 'kostbare schat' ontdekt en dankbaar in bezit genomen?
  2. Welke prijs heb je ervoor betaald?
  3. Wat heb je gedaan of wat doe je om zoveel mogelijk van die schat op te graven?
  4. Kun je iets vertellen over bijzondere schatten die je in de Bijbel hebt ontdekt?
  5. Wat zijn schatten in de hemel?
  6. Hoe kun je schatten in de hemel verzamelen terwijl je op de aarde leeft?

 Volgend onderwerp:  3.5.24. Slechte pachters 

 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter' (nieuw)

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.