link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.5.26. Smalle deur

Inhoud:

- Wat eraan voorafging
- Volhouders worden binnengelaten
- Halfslachtige gelovigen komen voor een dichte deur
- Voorbeelden van volhouders
- Voorbeelden van halfslachtige gelovigen
- Ga jij het halen?
- Gespreksvragen


Het thema van deze gelijkenis is: geloofsvolharding en eindbestemming. Je kunt de gelijkenis vinden in Lucas 13:24-30.

Deze gelijkenis doet denken aan de gelijkenis van de brede en smalle weg. Daarin gaat het over een smalle poort aan het begin van de smalle weg, als afbeelding van de geloofsbeslissing bij je bekering. De gelijkenis over een smalle deur gaat over volharding in het geloof, om tot het einde van je leven trouw te blijven aan Jezus. En dat is een heel ander thema. Sommige gelovigen zullen de eindstreep halen, terwijl andere gelovigen onderweg afhaken en hun doel missen.

In een ander opzicht doet de gelijkenis denken aan die van de tien bruidsmeisjes. Ook daarin gaat het over het al of niet ontvangen van de toegang tot het eeuwige leven na het sterven.

Wat eraan voorafging

 

Er was iemand die Jezus een belangrijke en indringende vraag stelde:

"... Heer, is het aantal mensen dat gered wordt, klein? ..." (Lucas 13:23, GNB1996)

Jezus gaf geen direct antwoord, noemde geen getallen of percentages, omdat Hij het niet verstandig vond om daar veel over te zeggen. Want wat zouden de mensen eraan hebben om dat precies te weten? In plaats daarvan vertelde Jezus een gelijkenis die neerkomt op de volgende persoonlijke geloofsuitdaging: zorg dat je de eindstreep haalt door te volharden in je geloof. Geloofsvolharding is één van de voorwaarden om het eeuwige leven te ontvangen bij het einde van het aardse leven.

Het verhaal van deze gelijkenis gaat geleidelijk over in de werkelijkheid die met de gelijkenis wordt uitgebeeld.

Volhouders worden binnengelaten

 

Jezus begon met de volgende woorden:

"Strijd ervoor om binnen te komen door de smalle deur ..." (Lucas 13:24, GNB1996)

Het woord voor 'strijd' in de Griekse brontekst doet denken aan competitie, aan de uiterste inspanning van een atleet om als eerste over de eindstreep te komen. In de Hebreeënbrief lezen we daar ook iets over:

"Welnu dan, laten ook wij ... afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof ..." (Hebreeën 12:1-2, HSV2010)

Wie een geloofskeuze heeft gemaakt om Jezus te volgen, en van God het nieuwe leven heeft ontvangen door wedergeboorte, staat aan het begin van een levensweg als volgeling van Jezus. Om daarin te volharden is vaak strijd nodig om alle belemmeringen voor geloofsgroei kwijt te raken (bijvoorbeeld door het afleggen van zondige gewoonten) en trouw te blijven in het volgen van Jezus en het doen wat God van je wil. Dat is dezelfde strijd als die tussen je oude en nieuwe natuur. Het is een innerlijke geestelijke strijd om stand te houden tegenover de leugens, beproevingen en verleidingen van buitenaf en zondige verlangens van binnen uit.

Kortom, er is een flinke geloofsinspanning nodig waarbij het vooral gaat om het maken van de juiste keuzes in je leven. Zonder een houding van doorgaande toewijding en volhouden krijg je geen toegang tot de hemel aan het einde van je leven.

Halfslachtige gelovigen komen voor een dichte deur

 

Er zijn gelovigen die de eindstreep niet halen. Ze willen wel graag in de hemel komen, maar ze zijn halfslachtig en weinig radicaal. Ze denken dat ze er wel zullen komen als ze gewoon trouw naar de kerk blijven gaan en luisteren naar onderwijs vanuit de Bijbel, en dat het niet erg is om allerlei wereldse invloeden in hun leven toe te laten. Het zijn toehoorders en meelopers, geen toegewijde volgelingen van Jezus. Hun motto is: 'eens een kind van God, altijd kind van God' dus waarom zouden ze dan hun best moeten doen?

Maar Jezus heeft slecht nieuws voor zulke gelovigen:

"... want ik zeg u: velen zullen proberen binnen te komen maar zullen het niet kunnen." (Lucas 13:24, GNB1996)

Proberen binnen te komen is heel iets anders dan strijden om binnen te komen. Uit die houding spreekt een gebrek aan toewijding en tegelijk de verwachting dat ze vanzelf in de hemel komen wanneer ze braaf hun godsdienstige plichten vervullen. Jezus zegt ook dat het hier niet gaat om een enkeling, maar om veel gelovigen die het niet zullen halen. Over die gelovigen zegt Jezus:

"En vanaf het moment dat de heer des huizes is opgestaan om de deur te sluiten, zult u buiten moeten blijven. Dan zult u op de deur kloppen en roepen: Heer, doe ons open, maar hij zal antwoorden: Ik weet niet waar u vandaan komt. En u zult zeggen: Wij hebben nog wel met u gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven." (Lucas 13:25-26, GNB1996)

Dit is een heel dramatische situatie en wat een schok zal het zijn voor halfslachtige kerkmensen wanneer ze door Jezus afgewezen worden!

"En hij zal tot u zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt. Verdwijn uit mijn ogen, u allen! U die altijd onrecht deed! U zult huilen en knarsetanden, als u ziet dat Abraham, Isaak en Jakob en alle profeten in het koninkrijk van God zijn, maar dat u buitengesloten bent!" (Lucas 13:27-28, GNB1996)

Voorbeelden van volhouders

 

In Hebreeën 11 vind je getuigenissen van Oudtestamentische gelovigen die schoolvoorbeelden van volhouders zijn:

In het Nieuwe testament vind je diverse getuigenissen van de apostelen en vele andere krachtige gelovigen, maar niet zoveel van mensen waarvan iets is geschreven over hun levenseinde. Wel lezen we over:

De apostel Paulus schreef het volgende over zijn naderende levenseinde:

"... ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien." (2 Timoteüs 4:7-8, NBV2004)

Voorbeelden van halfslachtige gelovigen

 

Enkele Bijbelse voorbeelden:

 • Kaïn - Hij bracht wel offers aan God, maar niet met een toegewijd hart.
 • Koning Saul - Hij was de eerste koning van Israël en maakte een duidelijke innerlijke verandering mee (1 Samuel 10). Hij was goed begonnen, maar tweemaal voerde hij Gods opdrachten maar half uit, ook al vond hij van zichzelf dat hij het best goed had gedaan (1 Samuel 13 en 15). Daarna ging het steeds verder bergafwaarts met hem.
 • Diverse koningen van Juda en Israël waren goed begonnen, maar eindigden als koningen die liever hun eigen zin deden dan dat ze God gehoorzaam waren.
 • Judas was begonnen als een trouwe discipel van Jezus, totdat hij teleurgesteld raakte in Jezus en Hem uiteindelijk overleverde aan de Joodse leiders.
 • Demas was eerst een gelovige die een trouwe medewerker van de apostel Paulus was. Totdat hij zich net iets teveel aangetrokken voelde tot wat de wereld te bieden had (2 Timoteüs 4:10).

Ga jij het halen?

 

Wees eens eerlijk over jezelf. Ben je een meeloper, voor wie het geloof een bijzaak is? Of is het volgen van Jezus het belangrijkste in je leven en gebruik je elke mogelijkheid om God en je medemensen te dienen? Je levenshouding van vandaag is bepalend voor je toekomst.

Gespreksvragen

 

 1. Wat is het verschil tussen de deuren of poorten van deze gelijkenis en de gelijkenis van de brede en de smalle weg?
 2. Met welk doel vertelde Jezus deze gelijkenis?
 3. Waarom is er strijd nodig om de hemelpoort te bereiken?
 4. Op welke manier kunnen we deze strijd voeren?
 5. Zijn er christenen die verwachten dat ze naar de hemel gaan, maar toch afgewezen zullen worden? Zo ja, wat hebben ze dan verkeerd gedaan?
 6. Denk je dat jij door de smalle deur zult gaan?

Volgend onderwerp:

 3.5.27. Talenten en ponden 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies