link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.5.28. Tien bruidsmeisjes

Inhoud:

- De opdracht: zorg voor verlichting tijdens de optocht
- Feestelijke optocht
- Afwijzing
- Verstandig of dom?
- Klaar voor Jezus' wederkomst?
- Gespreksvragen


Deze gelijkenis vind je in Matteüs 25:1-13. Het thema van de gelijkenis is: geloofsvolharding en waakzaamheid.

De gelijkenis heeft overeenkomsten met die van de smalle deur. Ook daarin gaat het over het al of niet ontvangen van de toegang tot het eeuwige leven na het sterven.

De opdracht: zorg voor verlichting tijdens de optocht

 

Deze gelijkenis gaat over een bruiloftstoet waarbij de bruidegom wordt opgehaald uit zijn huis. Dan gaan ze in een feestelijke optocht naar het huis van de bruid waar de bruiloft uitgebreid zal worden gevierd.

"Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet." (Matteüs 25:1, NBV2004)

"Dán zal het koninkrijk der hemelen te vergelijken zijn met tien maagden die hun eigen fakkels meenemen en eropuit trekken, de bruidegom tegemoet." (Matteüs 25:1, Naardense Bijbel)

Het eerste woordje 'Dan' betekent dat de gelijkenis betrekking heeft op het klaar zijn voor de wederkomst van Jezus, waar het hele voorgaande Bijbelhoofdstuk over ging (Matteüs 24). De focus van de gelijkenis ligt op de tien bruidsmeisjes die als taak hebben om voor de verlichting te zorgen tijdens de optocht.

Vrijwel zeker werden er in Jezus' tijd fakkels gebruikt bij bruiloftfeestgangers: die geven veel meer licht dan miezerige olielampjes en zijn ook veel feestelijker. Maar omdat er in de meeste Nederlandse Bijbelvertalingen het woord 'lamp' wordt gebruikt, hanteren we dat woord toch maar bij de bespreking van deze gelijkenis.

Het blijkt dat sommige bruidsmeisjes zich goed hebben voorbereid op hun taak en anderen niet. En dat heeft consequenties.

"Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes." (Matteüs 25:2-4, HSV2010)

Let op: in sommige Bijbelvertalingen lees je dat de meisjes vergaten 'extra olie' mee te nemen of 'ook olie in hun kruikjes' mee te nemen, maar daarvan vind je niets terug in de brontekst. Kortom: de domme meisjes hebben helemaal geen olie meegenomen en wie neemt er nu een lamp mee zonder olie bij zich te hebben? Dan moet je wel erg dom zijn! Het Griekse woord in de brontekst voor dom of dwaas is 'moron', een woord dat ook in de Engelse taal voorkomt als een verschrikkelijk dom woord.

Feestelijke optocht

 

Het wachten duurt veel langer dan dat de bruidsmeisjes verwacht hadden en ze vallen allemaal in slaap. Maar dan worden ze midden in de nacht opgeschrikt:

"Midden in de nacht klonk er luid geroep: 'Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.' Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde." (Matteüs 25:6-7, NBV2004)

De verstandige bruidsmeisjes gaan nu hun olielampen aansteken. Die geven helder licht en de bruidsmeisjes zijn klaar om met de stoet mee te gaan. Maar als de domme bruidsmeisjes hun lampen zonder olie aansteken gaan die meteen weer uit. Geen wonder!

"De domme meisjes zeiden tegen de verstandige: Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit. Maar die antwoordden: Misschien is er niet genoeg voor ons allemaal. Ga maar naar de kooplui om olie te kopen." (Matteüs 25:7-9, GNB1996)

De domme bruidsmeisjes raken in paniek en proberen nog iets van de anderen te krijgen, maar als die de helft van hun olie aan de domme bruidsmeisjes zouden geven, zouden alle lampen uitgaan voordat ze bij de feestzaal zijn. En dan zou er helemaal geen verlichting zijn voor de feestgangers.

"Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd." (Matteüs 25:10, NBV2004)

De verstandige bruidsmeisjes gaan met de stoet mee. Ook al zijn er minder lampen dan gepland, hun vijf lampen schijnen helder en zorgen voor een feestelijke wandeling naar de feestzaal. Ze mogen samen met de uitgenodigde gasten het feest meevieren. De domme bruidsmeisjes lopen weg om in de omgeving een winkel te zoeken die open is en waar ze olie kunnen kopen. Zou dat lukken?

Afwijzing

 

Uiteindelijk gaan de domme bruidsmeisjes vol schaamte en spijt naar de bruiloftzaal. Hebben ze toch nog olie kunnen kopen? Dat wordt ons niet verteld. Het maakt ook niets uit, want de bruidegom en zijn gevolg zijn al binnen. En ... de deur is dicht!

"Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: 'Heer, heer, laat ons binnen!' Maar hij antwoordde: 'Ik ken jullie werkelijk niet.' (Matteüs 25:11-12, NBV2004)

Ze worden NIET binnengelaten. Erger nog: de bruidegom laat hen weten dat er geen sprake is van welke relatie dan ook met deze bruidsmeisjes. Zijn woorden doen denken aan de volgende uitspraak van Jezus tegenover mensen die zich wel geschikt vinden voor het koninkrijk maar het niet zijn:

"Maar dan zal Ik hun openlijk zeggen: 'Nooit heb Ik u gekend. Verdwijn uit mijn ogen, overtreders van Gods wet!' " (Matteüs 7:23, WV2012)

De reactie van de bruidegom komt op ons als lezers misschien wel erg bot over. Maar vergeet niet dat de enige taak van deze bruidsmeisjes was om voor verlichting te zorgen. Zo moeilijk was dat toch niet? Doordat ze dat ene niet hadden gedaan, bleken ze 100% ongeschikt voor hun taak.

Deze schokkende uitspraak van de bruidegom doet denken aan de volgende woorden van Jezus:

"Niet ieder die Heer! Heer! tegen Mij zegt, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel. Velen zullen Mij op die dag zeggen: 'Heer! Heer! Hebben we niet in uw naam geprofeteerd, hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben we niet in uw naam veel machtige daden gedaan?' Maar dan zal Ik hun openlijk zeggen: 'Nooit heb Ik u gekend. Verdwijn uit mijn ogen, overtreders van Gods wet!' '' (Matteüs 7:21-23, WV2012)

Sommige mensen denken dat ze ware gelovigen zijn, maar Jezus weet of er echt nieuw leven in hun hart is gekomen.

Verstandig of dom?

 

De grote vraag die deze gelijkenis oproept is natuurlijk: wie worden er bedoeld met de verstandige en de domme bruidsmeisjes. In deze gelijkenis worden twee dingen genoemd:

  1. De domme meisjes hadden geen olie meegenomen, zodat hun lampen niet konden branden.
  2. De domme meisjes konden niet verwachten dat de verstandige meisjes hen voldoende olie gaven om met tien brandende lampen bij de bruiloftzaal aan te komen.

Deze twee zaken betekenen naar mening het volgende:

  1. Olie wordt komt in de Bijbel nogal eens voor als een symbool van de Heilige Geest. Aan de domme meisjes kon je aan de buitenkant niet zien of ze verstandig of dom waren. Hun domheid kwam pas uit toen bleek dat ze geen olie bij zich hadden. Zo zijn er heel wat kerkmensen overtuigd dat ze een kind van God zijn, maar toch nooit zijn wedergeboren. Ze kunnen aan de buitenkant wel christelijke dingen doen, maar zijn blijven steken in een verstandelijk geloof of een gevoelsgeloof, terwijl je pas een kind van God bij je bekering en wedergeboorte. Dan ontvang je de inwoning van de Heilige Geest, die ook helpt om geestelijk vrucht te dragen. Om in termen van de gelijkenis te blijven: domme meisjes zijn niet klaar voor de ontmoeting met Jezus bij zijn wederkomst of bij hun sterven. Voor hen gelden de volgende vreselijke woorden: "Ik ken jullie werkelijk niet." Verstandige meisjes zijn er wel klaar voor omdat ze zijn wedergeboren en geestelijke vruchten hebben voortgebracht.
  2. Je kunt niet meeliften op het geloof van je ouders of van wie dan ook. Een echt geloof is iets persoonlijks.

Klaar voor Jezus' wederkomst?

 

De domme bruidsmeisjes uit de gelijkenis hadden niet alleen hun taak verwaarloosd, ze hadden ook de bruidegom beledigd door hun lakse houding. Jezus gaf aan waar het in de gelijkenis uiteindelijk op aankwam:

"Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt." (Matteüs 25:13, NBV2004)

Deze gelijkenis roept wel wat vragen op, maar dat is op zich niet erg: het gaat bij gelijkenissen niet om het vinden van de geestelijke betekenis van alle details van het verhaal, maar om de hoofdboodschap. En dat is: wees klaar voor Jezus' komst door te leven in verbondenheid met Jezus en te doen wat Hij van je verlangt.

Hoe kun je klaar zijn voor Jezus' komst? Niet door alles te lezen wat mensen hebben geschreven over de wederkomst van Jezus. Het juiste antwoord vind je gemakkelijk in de gelijkenis zelf: door je lampen brandend te houden ofwel je licht te laten schijnen. Jezus zei daarover:

"Zo moet u ook uw licht laten uitstralen voor de mensen. Dan kunnen zij het goede zien dat u doet, en zullen zij uw Vader in de hemel eer bewijzen." (Matteüs 5:16, GNB1996)

Je licht laten schijnen betekent: getuigen van Jezus zijn met woorden en daden. Daardoor kun je mensen, die in geestelijke duisternis leven, de weg wijzen naar Jezus, die het licht voor de wereld is in geestelijke zin. Het betekent ook een levensstijl van zegenende liefde. De olie voor de lampen zouden we kunnen zien als de Heilige Geest die ons in staat stelt om Gods liefde door te geven in woord en daad.

Zie ook de:
- de gelijkenis 'Waakzame dienaren' in dit hoofdstuk
- onderwerp 'Gemeente als licht' in hoofdstuk 'Gemeente'.

Gespreksvragen

 

  1. Wat is de geestelijke betekenis van het feit dat de bruidegom pas midden in de nacht komt?
  2. Wat leert deze gelijkenis over het belang van geestelijk vruchtdragen?
  3. Op welke manieren kun je 'je licht laten schijnen' in een duistere omgeving?
  4. Wat betekent het begrip 'waakzaamheid' in de praktijk?

Volgend onderwerp:

 3.5.29. Twee heren dienen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies