link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.5.39. Zoutend zout

Inhoud:

- Geroepen om een positieve invloed te hebben
- Zout is bederfwerend
- Als zout zijn smaak verliest
- Gespreksvragen


Deze korte gelijkenis vind je in Matteüs 5:13, Marcus 9:49-50 en Lucas 14:34-35. Jezus begon met de volgende woorden:

"Jullie zijn het zout van de aarde ..." (Matteüs 5:13, WV2012)

Met het zout bedoelde Jezus in de eerste plaats zijn volgelingen van alle tijden die een positieve invloed op hun omgeving hebben. Maar Jezus sprak ook over het zout IN zijn volgelingen, en daarbij bedoelde Hij het nieuwe leven dat zij ontvingen door de inwoning van de Heilige Geest.

Zout is door de eeuwen heen en over de hele wereld een gewaardeerd middel geweest om gerechten smakelijker te maken. Zout is iets goeds. In geschriften van Joodse rabbijnen wordt zout ook wel gebruikt als beeld voor 'wijsheid'.

Geroepen om een positieve invloed te hebben

 

Het zoutende effect van zout kan in deze gelijkenis vergeleken worden met de positieve invloed van christengelovigen op hun buitenwereld. Veel kerkmensen hebben de neiging om zichzelf op te sluiten tussen de kerkmuren om alleen met hun eigen soort mensen om te gaan. Het is vooral ook de bedoeling dat de levenshouding van christengelovigen aanstekelijk werkt tegenover de mensen met wie ze omgaan en dat ze anderen vertellen over Jezus.

Een klein beetje zout is al genoeg om voedsel. smakelijker te maken. Christengelovigen zijn normaal gesproken een minderheid in hun leefomgeving. Maar toch is die minderheid in staat om veel positieve invloed uit te oefenen in hun leefomgeving. Om een voorbeeld te noemen: de vrijheid die we genieten in bijna alle westerse landen van de wereld heeft alles te maken met de invloed van Bijbelse principes van het christendom. Christenen zetten zich overal ter wereld in om gerechtigheid te bevorderen en om onrecht en ellende te bestrijden.

In je directe leefomgeving kun je bijvoorbeeld op de volgende manieren een positieve invloed uitoefenen:

  • door vriendelijkheid, hulpvaardigheid en oprechte belangstelling voor de mensen die om je heen wonen
  • door vriendschappen met niet-gelovigen (behalve wanneer die een te sterke negatieve invloed uitoefenen op je levensstijl)
  • door betrokken te zijn bij maatschappelijke organisaties (zoals deelname in schoolbesturen, lidmaatschap christelijke politieke partij, collectes voor goede doelen)

Zie ook de onderwerpen:
- ' Gemeente als licht' in hoofdstuk 'Gemeente'
- 'Gods goedheid laten zien' in hoofdstuk 'Getuigen van Jezus'.

Zout is bederfwerend

 

Volgelingen van Jezus leven volgens Gods leefregels en zo geven ze voorbeelden van een levensstijl zonder de verderfelijke zonden die in de wereld van de ongelovigen voorkomen. Goed voorbeeld doet meestal goed volgen en op die manier kan de invloed van zondige praktijken worden verminderd. Christelijke scholen zijn opgericht om de christelijke levensstijl over te dragen aan de leerlingen en ook kinderen van ongelovige ouders profiteren daar van.

De apostel Paulus schreef:

"... Zo kon ik een voorbeeld zijn voor allen die later in hem zouden geloven en eeuwig leven zouden ontvangen." (1 Timoteüs 1:16, GNB1996)

Wie zich wel eens verdiept heeft in de opwekkingen die jaren geleden in de Verenigde Staten en in Engeland hebben plaatsgevonden. heeft vast wel eens gelezen dat in de gebieden waar ze plaats vonden de criminaliteit spectaculair daalde. Wanneer christengelovigen gaan leven zoals de Bijbel dat leert, moeten de mensen zien dat zij daardoor een stuk gelukkiger leven.

Als zout zijn smaak verliest

 

Zuiver zout verliest zijn zoutigheid niet en is in principe onbeperkt houdbaar, ook al vinden we op de hedendaagse verpakkingen een datum voor 'einde houdbaarheid'. Maar onzuiver zout verliest langzaamaan zijn zoutigheid, zoals het onzuivere zout dat ook al in de tijd van Jezus in grote hoeveelheden te vinden was bij de Dode Zee (ook wel de Zoutzee genoemd).

"... Maar als het zout krachteloos wordt, waar moet je het dan mee zouten? Het deugt alleen nog maar om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden." (Matteüs 5:13, WV2012)

De mensen in de tijd van Jezus wisten dat er in de tempelgebouwen eens een grote hoeveelheid bedorven zout was aangetroffen. Op bevel van koning Herodes moest al dat zout toen op de tempelpleinen worden uitgestrooid zodat de bezoekers het konden vertrappen. Ik denk dat Jezus met die woorden een hint gaf in de richting van de Joodse godsdienstleraren die de mensen ondeugdelijk onderwijs gaven.

Zout dat niet zoutig is, is eenvoudigweg waardeloos. Iemand die zich een christen noemt en geen positieve uitstraling heeft in zijn leefomgeving, is waardeloos voor het koninkrijk van de hemel. Een vruchtboom of een wijnstok waar geen vruchten van geplukt kunnen worden, deugt ook nergens voor.

Wanneer christengelovigen in zonden leven of zich wereldgelijkvormig gedragen zijn ze zoals onzuiver zout dat langzaamaan steeds minder zoutig wordt. Afglijden naar een onzuiver leven gaat vaak heel langzaam en mensen die op die manier wegzakken merken niet of nauwelijks dat de kracht uit hun leven wegebt.

Gespreksvragen

 

  1. Welke positieve invloeden kun jij als christen hebben op je leefomgeving (bijvoorbeeld de bewoners van je woonwijk, je collega's, enz.)?
  2. Zie je mogelijkheden om bestaand onrecht te bestrijden?
  3. Op welke manieren kun je in de praktijk een goed voorbeeld zijn voor anderen?
  4. In hoeverre moeten we als christengelovigen afstand houden van de wereldse invloeden die via de media over ons worden uitgegoten? Benoem eens een paar voorbeelden.

Volgend onderwerp:

 3.5.40. Zuurdesem 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies