Bijbelstudies Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.3.2. Maria

 

Inhoud:
- Aankondiging van de geboorte van Jezus
- Maria stelt zich beschikbaar
- Moeilijke roeping
- Gespreksvragen

 

 

Aankondiging van de geboorte van Jezus

Maria, een meisje uit Nazaret, was uitgekozen om moeder te worden van Jezus, de Zoon van God. Niemand minder dan de hooggeplaatste engel Gabriël mocht die boodschap aan Maria overbrengen.

"De engel trad bij haar binnen en zei: ‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’ Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had. Maar de engel zei: ‘Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven." (Lucas 1:28-31, WV2012)

Geen wonder dat Maria dat allemaal niet meteen kon verwerken. In de eerste plaats omdat er een engel bij haar kwam, dan die merkwaardige begroeting en dan nog iets over zwangerschap. Het leek erop dat God een prachtig plan met haar leven had, maar het overviel haar wel. Daarna vertelde de engel dat haar zoon een belangrijk persoon zou worden:

"Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven." (Lucas 1:32, NBV2004)

De engel noemde dus twee belangrijke gegevens over wie haar zoon zou zijn:

  1. de Zoon van God
  2. de toekomstige koning van het volk Israël

Vooral dat laatste moeten we als nieuwtestamentische gelovigen goed tot ons door laten dringen. Jezus kwam in de eerste plaats voor Israël, en pas in de tweede plaats zouden ook de overige volken in beeld komen. In deze belangrijke aankondiging is dus niets gezegd over verlossing in geestelijke zin.

 

Maria stelt zich beschikbaar

Maria accepteerde de woorden van de engel als de woorden van God zelf. Het is maar de vraag of ze op dat moment de consequenties van haar roeping overzag, maar ze wist genoeg om een keuze te kunnen maken. God daagt mensen altijd uit om keuzen te maken die hun eigen krachten te boven gaan en die voortkomen uit geloof in zijn almacht en hulp. Maria's reactie laat zien dat zij op God vertrouwde en bereid was zichzelf geheel over te geven aan zijn wil. Zij was bereid om draagmoeder en pleegmoeder van de Messias te worden:

"... Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt ..." (Lucas 1:38, WV2012)

De maagdelijke geboorte van de Zoon van God is één van de grootste en diepste mysteries van het evangelie, een gebeurtenis van ongekend grote betekenis. Nooit daarvoor en nooit daarna heeft er zo'n bijzondere eenwording tussen God en het menselijke geslacht plaatsgevonden. Moslims hebben de grootste moeite met deze gebeurtenis omdat zij niet kunnen geloven dat de heilige God zich zou hebben verlaagd tot seksuele omgang met een mens. Maar als ze de Bijbel zouden lezen, zouden ze ontdekken dat de bevruchting van Maria helemaal niets met seksualiteit te maken had. Het was een geestelijke bevruchting, iets wat alleen door de Schepper kon worden uitgevoerd. Eigenlijk lijkt het wel iets op de wedergeboorte die elke christengelovige bij zijn bekering meemaakt. Dan ontvangt hij nieuw, goddelijk leven in zijn geest, doordat de Heilige Geest in zijn hart komt wonen.

 

Moeilijke roeping

Toen de engel Gabriël weg was, begon het tot Maria door te dringen dat haar zwangerschap wel eens tot grote problemen zou kunnen leiden. Niemand in haar dorp zou immers geloven dat haar zwangerschap bovennatuurlijk van aard was. Ze zou door iedereen met de nek worden aangekeken. Zwanger omdat een engel dat gezegd heeft, maak dat de kat wijs! En hoe zou Jozef reageren als ze het hem zou vertellen? En haar ouders, haar anderen familieleden en bekenden? Ze zouden allemaal zeggen dat ze zich wat had ingebeeld. Dat zeiden mannen altijd als een vrouw iets vertelde wat ze moeilijk konden geloven.

Hoe dan ook, ze zou altijd gezien worden als een vrouw die overspel had gepleegd. En haar Zoon zou als een buitenechtelijk kind worden gezien.

Jaren later zou het nog veel moeilijker worden. Het zou Maria zwaar vallen om haar Zoon af te staan zodra Hij zijn taak op aarde ging uitvoeren. Het diepste lijden zou ze ondergaan doordat er bij wijze van spreken een zwaard door haar ziel zou gaan (Lucas 2:35) wanneer ze Hem aan een kruis zou zien sterven (Johannes 19:25). Hoezo 'begenadigde'? Het is een bekend Bijbels principe dat grote geestelijke zegeningen vaak gepaard gaan met offers en lijden. Maria accepteerde haar wonderlijke roeping in geloof. Ze zou zowel het lijden ontvangen als de eeuwige zegen als een begenadigde vrouw. Het lijden zou voorbijgaan, maar de zegen zou blijvend zijn.

 

Gespreksvragen

  1. De engel Gabriël gaf Maria informatie over haar wonderbaarlijke zwangerschap. Maar welke vragen moeten er nog bij haar zijn overgebleven?
  2. Had de engel haar wel genoeg verteld?
  3. In hoeverre zou Maria hebben begrepen welke toekomst haar Zoon tegemoet zou gaan?
  4. Toch accepteerde Maria de boodschap van de engel, ondanks dat ze haar toekomst waarschijnlijk niet duidelijk voor ogen had. Wat kunnen wij van haar leren?
  5. Waarom is het onwaarschijnlijk dat Jozef en Maria aan andere mensen hebben verteld dat de zwangerschap niet was veroorzaakt door seksuele omgang?

 Volgend onderwerp: 3.3.3. Maria en Elisabet 

 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Extra

Extra functies naast de hoofdinhoud van de Herschepping site.

- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.