Bijbelstudies Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.3.5. Schaapherders van Betlehem

 

Inhoud:
- Schaapherders bij de schaapstoren
- Een engel verschijnt bij de schaapherders
- Engelenleger
- Kraambezoek
- Gespreksvragen

 

Een van de wonderlijkste details van het kerstevangelie is dat alleen een paar schaapherders op de hoogte waren van de geboorte van Jezus. De magiërs uit het oosten kwamen pas een tijdje later.

 

Schaapherders bij de schaapstoren

"In de omgeving daar waren herders die buiten de nacht doorbrachten om de wacht te houden bij hun kudde." (Lucas 2:8, GNB1996)

In de tijd van Jezus waren er twee soorten schaapherders. De meeste schaapherders zwierven met hun kudden door het land met hun schapen, steeds op zoek naar plaatsen met voldoende gras. Het waren ruwe kerels die bekend stonden om hun asociale gedrag. Ze mochten niet in de tempel komen en ook niet getuigen in een rechtszaak. En dat zegt genoeg over hun reputatie!

Maar in de omgeving van Jeruzalem waren ook schaapherders die op schapen pasten die bestemd waren voor de offerdiensten in de tempel. Dat waren eerbare mensen, die onder toezicht van de rabbijnen hun werk met grote zorgvuldigheid deden. De offerdieren mochten immers geen enkel gebrek en geen verwondingen hebben. Zij lieten hun schapen grazen op de beste (groene) weiden in het heuvelland rondom Betlehem. 's Nachts sliepen de schapen binnen een omheining waarbij de herders de wacht hielden.

De schaapherders uit Lucas 2 behoorden bijna zeker tot de laatstgenoemde categorie herders. Deze gedachte wordt bevestigd door de Griekse brontekst, want daarin staat letterlijk dat de herders 'de bewaakplaats bewaakten'. Die bewaakplaats is in de meeste Bijbelvertalingen weggelaten. Volgens de Joodse traditie zou de Messias in Betlehem geboren worden (Micha 5:1) en bovendien bij Migdal-Eder (letterlijk: de toren van de kudde) een plek waar kennelijk een soort uitzichttoren was die diende om te overzien waar de schapen zich bevonden.

"En u, Schaapstoren, Ofel van de dochter van Sion, naar u zal gaan, ja, naar u zal komen de heerschappij van vroeger, het koningschap van de dochter van Jeruzalem." (Micha 4:8, HSV2010)

Migdal-Eder lag langs de weg tussen Jeruzalem en Betlehem, niet ver van de plaats waar aartsvader Jakob zijn vrouw Rachel heeft begraven (Genesis 35:19-21). Betlehem ligt ongeveer tien kilometer ten zuiden van de oude stad Jeruzalem.

Het waren dus goede schaapherders en ze waren waakzaam. Ze waren ongetwijfeld op de hoogte van het feit dat de Messias juist in hun omgeving zou verschijnen. Ze zullen daar in hun nachtelijke gesprekken vast wel eens met elkaar over gesproken hebben. Ze konden niet vermoeden dat diezelfde nacht Iemand geboren zou worden die zichzelf eenmaal de goede herder zou noemen. Ook David heeft in diezelfde omgeving op zijn schapen gepast en zijn beroemde Psalm 23 geschreven over God, die ook ZIJN herder was!

Het is dus niet toevallig dat juist schaapherders de EERSTEN waren die Jezus zagen! Wat een wonderlijke samenloop van omstandigheden. Daarin kunnen we iets zien van Gods bewonderenswaardige manier van geschiedenis maken!

 

Een engel verschijnt bij de schaapherders

"Opeens stond er een engel van de Heer voor hen, en de glorie van de Heer omstraalde hen. Ze werden verschrikkelijk bang, maar de engel zei: 'Wees niet bang! Want luister, ik breng u een blijde tijding, die voor het hele volk bestemd is. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren: Christus, de Heer. Dit zal voor u het teken zijn: u zult een kind vinden dat in doeken gewikkeld is en in een voederbak ligt." (Lucas 2:9-12, GNB1996)

Geen wonder dat de schaapherders zich lam schrokken. Maar ze begrepen de boodschap goed en toen de engel het had over een voederbak wisten ze precies waar ze heen moesten gaan. Waarschijnlijk was het de voederbak waar ze hun eigen schapen lieten drinken.

Zoals eerder gezegd verwachtten de herders waarschijnlijk dat de Messias als volwassen persoon bij hen in de buurt zou verschijnen. Maar dat Hij als een gewone baby geboren zou worden, wie zou zoiets ooit kunnen bedenken?

 

Engelenleger

Jezus, de erfgenaam voor de troon van de hele wereld, werd bij zijn komst op aarde op een koninklijke manier begeleid door een engelenleger. De schaapherders kregen de eer om daarvan getuigen te zijn.

"En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: ..." (Lucas 2:13, HSV2010)

Die engelen waren dus niet als een zangkoor naar de aarde gestuurd om mooi te zingen. De Bijbel leert ons dat de engelen een lofprijzing UITSPRAKEN, niet zongen, misschien in een soort spreekkoor. Het zangkoor is weer een bedenksel van mensen om het kerstverhaal interessanter te maken. De krachtige hemelse strijders begeleidden de koning naar de aarde. Ze proclameerden zijn komst en ook het doel van zijn komst met een krachtige, kernachtige boodschap:

"Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen." (Lucas 2:14, HSV2010)

Deze paar woorden bevatten een enorm gewichtige boodschap:

 1. De allerhoogste God heeft iets buitengewoons gedaan en daarvoor behoort Hij de allerhoogste eer te ontvangen.
 2. Dit bijzondere eerbewijs wordt niet vanuit de heilige hemel aan God gebracht, maar vanaf de aarde. Van de allerhoogste hemelsfeer, de plaats van allergrootste heiligheid, heeft God zijn handen uitgestrekt naar de aarde, die een duistere, ontheiligde plaats was geworden door de overheersing van de satan en door de duistere levenspraktijken van de mensen.
 3. De allerhoogste God heeft een brug geslagen tussen de hemel en de aarde. God is mens geworden om de mensheid met God te verzoenen zodat mensen de gelegenheid krijgen met God in verbinding te komen. Vrede is het resultaat van verzoening. De engelen noemden dus NIET de vergeving van zondeschuld als het uiteindelijke doel waarvoor Jezus op aarde kwam, maar de verzoening, het herstel van de relatie met God. Dat was hun kernboodschap.
 4. De verkondiging van vrede en verzoening was in de eerste plaats voor het volk Israël. De engel had immers gezegd: "Ik breng u een blijde tijding, die voor HET hele volk bestemd is, en dat is het volk Israël. Maar later zou die vrede ook wereldwijd worden verkondigd. De apostel Paulus schreef hierover:
  "En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u die veraf was en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door Hem hebben wij beiden in één Geest toegang tot de Vader." (Efeziërs 2:17-18, WV2012)
 5. De woorden 'in mensen een welbehagen' betekenen dat God door de verzoening van Jezus weer vreugde heeft in de mensheid. Dezelfde uitdrukking werd later door God genoemd toen Jezus in de Jordaan werd gedoopt:
  "... Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!" (Matteüs 3:17, HSV2010)
  "... Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.' " (Matteüs 3:17, NBV2004)
 6. De engelen spraken over 'vrede op aarde' alsof het al een feit was, terwijl er van totale vrede en harmonie op aarde nog steeds geen sprake is. Maar de engelen spraken vanuit de geestelijke wereld waar geen tijdsbegrip is en waarin verleden, heden en toekomst met elkaar verweven zijn. Die eindeloze, volmaakte vrede die nog moet komen is een geproclameerde werkelijkheid die vaststaat. Het is ONMOGELIJK dat die niet tot volle werkelijkheid zal worden gebracht. Wel heeft Jezus door zijn dood en opstanding al de mogelijkheid geschapen voor Joden en niet-joden om verzoend te worden met God en door de Heilige Geest vervuld te worden met liefde, vreugde en vrede.

Wanneer Jezus als vredevorst zal terugkomen om over de aarde te heersen, zal Hij ook door engelen worden begeleid, misschien wel door hetzelfde engelenleger:

"... Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen door wie hij zijn macht manifesteert ..." (2 Tessalonicenzen 1:7, NBV2004)

"Maar wanneer hij (=God) de eerstgeborene (=Jezus) de wereld weer binnenleidt, zegt hij: 'Laten al Gods engelen hem (=Jezus) eer bewijzen." (Hebreeën 1:6, NBV2004)  

Kraambezoek

Zodra de herders van de schrik bekomen waren en met open mond hadden geluisterd naar de krachtige lofprijzing van het engelenleger, besloten ze er direct heen te gaan.

"Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag." (Lucas 2:15-16, NBV2004)

Het moet een wonderlijke ontmoeting zijn geweest. Wie Jozef en Maria op kraambezoek hadden verwacht, toch zeker geen groep schaapherders. Toen hun bezoekers vertelden over de engelen moet dat hun hart hebben verwarmd. Wat een krachtige bevestiging van Gods kant dat het kindje dat zojuist geboren was, toch echt niemand anders kon zijn dan de Zoon van de allerhoogste God!

"Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. " (Lucas 2:17-18, NBV2004)

In sommige Bijbelvertalingen wordt de indruk gewekt dat de schaapherders aan iedereen in de omgeving gingen vertellen wat ze hadden meegemaakt, maar dat komt niet uit de brontekst naar voren.

"De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd." (Lucas 2:20, NBV2004)

 

Gespreksvragen

 1. Waaruit blijkt dat God alle details rond het geboortemoment van Jezus zorgvuldig gepland en geregeld heeft?
 2. Voor welke mensen was de blijde tijding van Jezus' geboorte bedoeld?
 3. Wat houdt de vrede op aarde in waarover de engelen spraken?
 4. Waaruit blijkt dat het geen zangkoor van engelen was, maar een spreekkoor?
 5. Ben je de stal, de os en de ezel tegengekomen in de Bijbel?

 Volgend onderwerp: 3.3.6. Simeon en Hanna 

 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Extra

Extra functies naast de hoofdinhoud van de Herschepping site.

- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.