link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.3.8. Magiërs uit het oosten

Inhoud:

- Magiërs zien opvallend hemelverschijnsel
- Eerst naar Jeruzalem
- Naar Betlehem
- Magiërs brengen eerbetoon aan de koning
- Waarom nou juist magiërs?
- Gespreksvragen


Niet lang na de geboorte van Jezus, mogelijk toen Hij ongeveer een jaar oud was, kreeg Hij onverwacht bezoek van enkele vooraanstaande personen. God heeft niet alleen aan eenvoudige mensen gedacht (de herders van Betlehem), maar ook aan intellectuelen.

Magiërs zien opvallend hemelverschijnsel

 

"Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan." (Matteüs 2:1, NBV2004)

Wie waren die magiërs uit het oosten die op zoek waren naar Jezus, de messias? In de Griekse brontekst wordt het woord 'magoi' gehanteerd dat in de richting wijst van een religieuze kaste in Perzië die zich bezig hield met het uitleggen van dromen en natuurverschijnselen en de standen van sterren en planeten. Ze doen sterk denken aan de droomuitleggers die we in het Bijbelboek Daniël tegenkomen:

"De koning gaf opdracht de magiërs, bezweerders, tovenaars en Chaldeeën bijeen te roepen om hem te vertellen waar zijn droom over ging ..." (Daniël 2:2, NBV2004)

In de Bijbel lezen we niet hoeveel magiërs er zijn gekomen. Omdat ze drie geschenken meebrachten heeft men in de eerste eeuwen na Christus al snel gedacht aan drie magiërs. Omdat ze met kostbare geschenken aankwamen moeten het zeer vooraanstaande personen zijn geweest en daarom zijn ze van oudsher 'de drie koningen' genoemd. Anderen vermoeden dat het om een groter aantal magiërs ging en dat ze ook soldaten bij zich hadden om hen onderweg te beschermen.

Waarschijnlijk waren de magiërs op de hoogte van een profetie die eenmaal was uitgesproken door de ziener Bileam:

"Ik zie hem, maar niet in het heden, ik aanschouw hem, maar niet van nabij; een ster komt op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël ..." (Numeri 24:17, WV2012)

De magiërs hadden iets ongewoons aan de sterrenhemel gezien dat hun aandacht trok. Het kan een komeet zijn geweest, of een supernova (een geëxplodeerde ster die een zeer helder licht uitstraalt zodat het zelfs overdag zichtbaar kan zijn) of een ongewone combinatie van twee of meer planeten in een bepaald sterrenbeeld. Het is natuurlijk ook denkbaar dat de Schepper van het heelal voor die gelegenheid een bijzonder lichtverschijnsel had gemaakt dat de magiërs de weg wees.

De magiërs waren ongetwijfeld op de hoogte van de verwachting die bij de Joden leefde over een door God gezonden machthebber die de wereld vanuit Jeruzalem zou regeren. Uit het verschijnsel aan de hemel maakten ze op dat deze belangrijke koning zou zijn geboren bij het volk van Israël. Ze waren daar zo sterk van overtuigd dat ze een lange reis ondernamen en kostbare geschenken met zich meenamen. Ze vonden het belangrijk in contact te komen met deze Persoon en in de gunst te komen bij de God van Israël waarvan ze wisten dat die buitengewoon machtig was.

Eerst naar Jeruzalem

 

Het lag voor de hand dat de magiërs eerst naar Jeruzalem zouden gaan. Natuurlijk zou het Koningskind daar geboren worden. Ze verwachtten dat heel Jeruzalem dat wel zou weten, dus vroegen zij aan de voorbijgangers:

"... Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen." (Matteüs 2:2, NBV2004)

De magiërs waren erg overtuigd van hun roeping. Ze vroegen niet OF er een koningskind geboren was, maar wilden alleen weten WAAR Hij was. Ze waren vast erg verbaasd dat niemand ervan wist. Het is ook merkwaardig dat ze niet regelrecht naar het paleis gingen, maar dat ze het aan de mensen op straat vroegen. En het duurde niet lang of koning Herodes hoorde dat er magiërs in Jeruzalem waren gekomen die een Koningskind zochten. Hij liet hen onmiddellijk bij zich roepen.

"Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem." (Matteüs 2:3, NBV2004)

Dat koning Herodes ervan schrok is te begrijpen. Deze vorst stond erom bekend dat hij erg achterdochtig was en doodsbang was om zijn positie te verliezen. Hij wist dat de Joden hun messias verwachtten en hij was bang dat die messias misschien wel eens geboren zou kunnen zijn.

"Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. 'In Betlehem in Judea,' zeiden ze tegen hem, 'want zo staat het geschreven bij de profeet (=Micha): 'En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden." (Matteüs 2:4-6, NBV2004)

De magiërs wisten nu dus waar ze moesten zijn: in Betlehem.

Naar Betlehem

 

Er was geen schriftgeleerde die de mensen aanspoorde om ook naar Betlehem te gaan. En ze gingen er zelf ook niet heen. Zo groot was Betlehem niet en het lag maar een paar kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Men zegt wel dat het Joodse volk in die tijd van verdrukking door de Romeinen uitkeek naar de komst van de messias. Daar was dus niet veel van te merken. Herodes reageerde vijandig, de geestelijke leiders onverschillig, het volk had wel wat anders te doen. Uiteindelijk was Herodes de enige in Jeruzalem die Jezus serieus nam. Hij zei tegen de magiërs:

"... Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen." (Matteüs 2:8, NBV2004)

De vuile schurk! De eerbewijzen waar Herodes aan dacht waren natuurlijk niet respectvol, maar dodelijk. Daarom beloofden ze niet aan Herodes dat ze hem bericht zouden sturen.

De magiërs reisden verder naar Betlehem en God hielp hen om de plek te vinden waar ze het koningskind konden vinden:

"Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was." (Matteüs 2:9, NBV2004)

Toen gaf God hen een diepe vreugde in hun hart en bevestigde daarmee dat zij het doel van hun reis gevonden hadden.

"Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde." (Matteüs 2:10, NBV2004)

Die diepe blijdschap hebben ze waarschijnlijk hun hele verdere leven met zich meegedragen. Uiteindelijk kwamen ze aan bij het huis waar Jezus verbleef. Na de geboorte hadden Jozef en Maria kennelijk een betere accommodatie gevonden waar ze een tijd konden wonen:

"Ze gingen het huis binnen en vonden het kind ..." (Matteüs 2:11, NBV2004)

De magiërs ZOCHTEN de koning en dus VONDEN ze Hem ook. Ook nu is dat nog zo: wie Jezus oprecht zoekt, vindt Hem ook. Talloze mensen kunnen daarvan getuigen.

Ook vandaag zijn het nog steeds de WIJZEN die Jezus zoeken.

Magiërs brengen eerbetoon aan de koning

 

"Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre." (Matteüs 2:11, NBV2004)

De magiërs wisten nu dat ze gelijk hadden gehad toen ze geloofden dat de Joodse Messias geboren was. Vol diepe, welgemeende eerbied bogen ze zich neer en gaven Hem hun geschenken als eerbetoon:

  1. goud - Daarmee erkenden ze Jezus als een koning.
  2. wierook - In de offerdienst van het volk Israël werd bij diverse gelegenheden wierook gebrand door de dienstdoende priester (Leviticus 2). Dit geschenk van de magiërs doet denken aan het feit dat Jezus de (hoge)priester van het Nieuwe Verbond zou worden.
  3. mirre - Een mirrestruik moest worden verwond of gekneusd om de mirre te voorschijn te laten komen. Dit doet denken aan het lijden van Jezus, toen Hij als offerlam stierf aan het kruis.

De drie eeuwige functies van Jezus binnen het koninkrijk van God zijn: koning, priester en offerlam. Jezus is een buitengewone, bijzondere koning. Hij zal de enige koning zijn met die drie bijzondere kwaliteiten! Zonder dat ze dit konden beseffen, brachten de magiërs precies de geschenken die daarop gericht waren. Wat wonderlijk!

Deze magiërs maakten geschiedenis doordat zij de allereersten waren geweest die het koningschap van Jezus erkenden. Een bijzondere gebeurtenis in veel opzichten. Niet de Joodse geestelijke leiders, maar niet-Joden zochten Jezus op om Hem te eren. Later zou Jezus zeggen:

"Maar veel eersten zullen de laatsten zijn, en veel laatsten de eersten." (Matteüs 19:30, HSV2010)

Waarom nou juist magiërs?

 

Het is vreemd dat God uitgerekend magiërs heeft willen inschakelen bij de gebeurtenissen rondom de geboorte van zijn Zoon. Dat waren toch heidenen die zich waarschijnlijk bezig hielden met sterrenwichelarij en andere occulte praktijken?

Na de wederkomst van Jezus, gedurende het messiaanse vrederijk, zullen mensen uit alle volken naar Jeruzalem komen om Jezus als vredevorst te aanbidden, mensen van allerlei achtergronden:

"In die tijd zal men Jeruzalem 'Troon van de HEER' noemen. Alle volken zullen er samenstromen, ze zullen op de naam van de HEER afkomen en zich niet meer laten leiden door hun koppig en boosaardig hart." (Jeremia 3:17, NBV2004)

"Grote en machtige volken zullen naar Jeruzalem komen om daar de HEER van de hemelse machten te vereren en zijn gunst af te smeken." (Zacharia 8:22, NBV2004)

Het bezoek van de magiërs kan gezien worden als een voorafschaduwing van die toekomstige tijd. Het bezoek bevestigde ook dat de pasgeboren Koning van de Joden inderdaad de beloofde messias was. De magiërs hadden hoogstwaarschijnlijk een occulte achtergrond, maar ze waren eerbare en oprechte mensen. Ze stonden immers open voor Gods leiding en ze vonden diepe vrede en vreugde bij de ontmoeting met Jezus.

Gespreksvragen

 

  1. Wie waren die geheimzinnige magiërs?
  2. Zouden de magiërs hebben gezien dat de wonderlijke ster boven Jeruzalem stond of was het hun eigen idee om daarheen te gaan?
  3. Wie was de eerste persoon in Jeruzalem (afgezien van Simeon en Hanna) die geloofde dat de messias geboren kon zijn?
  4. Wat deden de schriftgeleerden toen ze hadden gehoord over de geboorte van de Messias?
  5. Wat wilden de magiërs uitdrukken met hun geschenken?
  6. Wat denk je dat God ons zou willen leren van de magiërs: van hun komst en van hun optreden?

Volgend onderwerp:

 3.3.9. Vlucht naar Egypte 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies