Bijbelstudies Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.3.9. Jezus van Nazaret

 

Inhoud:
- Terug in Nazaret
- Nazaret in Galilea
- Jezus in de tempel
- Jongeman
- Gespreksvragen

 

"... Nazaret, waar Hij was opgegroeid ..." (Lucas 4:16, WV2012)

 

Terug in Nazaret

Na de periode dat Jozef, Maria en Jezus als asielzoekers in Egypte hadden gewoond, ging de familie terug naar Nazaret. De familieleden en vrienden van Jozef en Maria konden nu de jonge Jezus bewonderen. Waarschijnlijk hadden Jozef en Maria hen nooit verteld over de manier waarop Maria zwanger was geworden. Ze zouden het nooit geloofd hebben en het zou hen alleen maar narigheid hebben opgeleverd. Uit andere Bijbelgedeelten kunnen we constateren dat de mensen geloofden dat Maria de echte ouders van Jezus waren:

"Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon? En behoren zijn zusters hier niet bij ons? ..." (Marcus 6:3, NBG1951)

De Bijbel vermeldt maar weinig gegevens over de eerste jaren uit Jezus' leven. Alleen een algemene opmerking:

"Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem." (Lucas 2:40, NBV2004)

De uitdrukking 'Gods genade' in deze Bijbeltekst kunnen we evengoed lezen als 'Gods goedheid'.

 

Nazaret in Galilea

De stad Nazaret lag in Galilea, een landstreek in het noorden van Palestina, die van alle kanten omringd was door niet-Joodse gebieden. Nazaret lag bij een kruispunt van verschillende belangrijke karavaanroutes en het was dus allesbehalve een achteraf gelegen plattelandsdorpje. Waar veel reizigers langskomen wordt handel gedreven, er is allerlei bedrijvigheid te vinden en er zijn allerlei horeca voorzieningen voor de reizigers. In zo'n stadje is gegarandeerd vertier te vinden en dan meestal niet van het beste soort. Bovendien was Nazaret een Romeinse garnizoensplaats, en ook dat moet hebben geleid tot meer zondige praktijken zoals prostitutie. Het is dus niet zo verwonderlijk dat de stad Nazaret een slechte reputatie had, zoals eens werd verwoord door Natanaël:

"Nazaret?' zei Natanaël. 'Kan daar iets goeds vandaan komen?' " (Johannes 1:46, WV2012)

Je kon in Nazaret waarschijnlijk allerlei ambachtslieden tegenkomen. Er was zelfs een timmerwerkplaats, zoals die van Jozef & Zoon. En daar groeide Jezus op als timmerman: in een verachte landstreek en in een stadje met een slechte reputatie.

 

Jezus in de tempel

"De almachtige Heer zegt: '... Ik, de Heer, naar wie jullie uitkijken, ik kom plotseling naar mijn tempel.' " (Maleachi 3:1, GNB1996)

Jezus hield zich in alle opzichten aan de Joodse levenswet, en wellicht ook aan de andere Joodse gebruiken. Daarom moet Hij ook op twaalfjarige leeftijd Bar Mitswa hebben gedaan, waarna Hij als volwassen man werd opgenomen in de Joodse geloofsgemeenschap. Hij werd daarmee een 'zoon van de wet' (dat is de letterlijke betekenis van Bar Mitswa) en vanaf die tijd werd Hij beschouwd als een man die verantwoordelijk was voor zijn eigen daden.

"Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. Toen hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht." (Lucas 2:41-42, NBV2004)

Dit was waarschijnlijk niet de eerste keer dat Jezus meeging. Mogelijk was dit de keer dat Jezus Bar Mitswa deed. Jezus maakte van de gelegenheid gebruik om met de Joodse godsdienstleraren van gedachten te wisselen over de dingen van God. Jezus wist hoe Hij hen kon vinden: in de tempelschool, een soort leerhuis in één van de gebouwen bij de tempel in Jeruzalem. Iedereen mocht daar binnenkomen, bijvoorbeeld om vragen te stellen over de wet van Mozes, die dan door wetgeleerden werden beantwoord. Ook werden er discussies gevoerd over theologische onderwerpen. Terwijl zijn ouders andere dingen deden ging Jezus daarheen en bleef daar, dagen lang.

"... waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden." (Lucas 2:46-47, NBV2004)

Jezus stelde vragen waaruit de wetgeleerden konden opmaken dat Hij ongewoon veel inzicht had in de dingen van God. Op hun beurt stelden ze Jezus ook vragen en zijn antwoorden verbaasden hen nog meer. Ook andere mensen stonden te luisteren en wisten niet wat ze hoorden!

"Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na drie dagen vonden ze hem in de tempel ..." (Lucas 2:43-46, NBV2004)

We weten niet hoe lang Jezus dag aan dag naar het leerhuis in de tempel ging, maar in ieder geval langer dan drie dagen. Jezus leerde daar heel veel over de manier waarop de wetgeleerden de Wet van Mozes uitlegden en in praktijk brachten. Dat gaf Hem veel stof tot nadenken.

"Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten." (Lucas 2:43, NBV2004)

Jozef en Maria gingen samen met een groep anderen op terugreis naar hun woonplaats. Onderweg merkten ze dat Jezus niet was meegegaan, dus liepen ze terug naar Jeruzalem om Hem te zoeken. Na drie dagen van onzekerheid vonden ze Jezus eindelijk in het tempelcomplex, waar Hij heel ontspannen in gesprek was met wetgeleerden. Ze waren opgelucht, maar tegelijk ook boos op Jezus. Waarom had Hij hen zoveel ellende bezorgd?

"Toen zijn ouders hem zagen, waren ze verbijsterd. Zijn moeder zei tegen hem: 'Jongen, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik zaten in angst en hebben je overal gezocht.' " (Lucas 2:48, GNB1996)

Jezus zag zijn ouders, hoorde hun bezorgde verwijten aan en zei toen:

"... Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader?" (Lucas 2:49, HSV2010)

Jezus verbaasde zich over de heftige reactie van zijn moeder. Dit was toch de meest logische plaats om Hem te zoeken? Jezus zei dat Hij vanzelfsprekend bezig moest zijn met de dingen van zijn hemelse Vader. Dat moeten was geen dwang, maar een innerlijke aandrang, een verlangen om zich te richten op zijn Vader, met wie Hij zo'n unieke relatie had. Hij was zich bewust van zijn roeping en was zich daarvoor op zijn eigen manier aan het voorbereiden. Dat had de allerhoogste prioriteit voor Hem. Jezus liet zijn ouders ook beseffen dat Hij nu een volwassen 'zoon van de wet' was geworden, zijn eigen agenda had en zelf verantwoordelijk was voor zijn daden. En ook dat zijn relatie met zijn hemelse Vader zwaarder woog dan die met zijn aardse ouders.

"Maar ze (=Jozef en Maria) begrepen niet wat hij tegen hen zei." (Lucas 2:50, NBV2004)

Waarschijnlijk is Jezus in de volgende jaren ook naar Jeruzalem gegaan om het Pesachfeest te vieren en om een tijdje in het leerhuis door te brengen.

 

Jongeman

"Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen." (Lucas 2:52, NBV2004)

Jezus groeide voortdurend in zijn hoedanigheid als een 'evenbeeld van zijn Vader' en het moest de mensen opgevallen zijn dat Jezus niet zondigde (Hebreeën 4:15) en dat was toch heel uitzonderlijk. Om die reden werd Hij door veel dorpsgenoten gerespecteerd, maar sommigen vonden Hem waarschijnlijk wel irritant omdat Hij zo anders was.

Voordat Jezus officieel zou beginnen met zijn taak (na zijn doop door Johannes de Doper) heeft Jezus waarschijnlijk geen pogingen gedaan om op te vallen. Er bestaan wel verhaaltjes over wonderen die Jezus in zijn jeugd zou hebben gedaan, maar ik ben er van overtuigd dat die zijn verzonnen. Hij was zich bewust van de tijden en gelegenheden in zijn leven zoals die door God geleid werden en liep niet op de dingen vooruit.

Toch was Jezus ook in een ander opzicht anders dan anderen: Hij bleef single en dat was heel uitzonderlijk in die tijd waarin praktisch alle jongens trouwen als ze een jaar of 15 waren.

Toen Jezus ongeveer dertig jaar was geworden, wist Hij dat het tijd was om zijn timmergereedschap neer te leggen en aan de taak beginnen, waarvoor zijn Vader Hem naar de aarde had gezonden.

"Aan het begin van zijn optreden was Jezus ongeveer dertig jaar... " (Lucas 3:23, WV2012)

Dat is ook de leeftijd waarop priesters mochten beginnen met hun priesterdienst (Numeri 4:1-4). Ook de leeftijd waarop men kon toetreden tot de Joodse Raad. Kortom: de leeftijd waarop iemand beschouwd werd rijp genoeg te zijn voor een bediening in de dienst aan God.

 

Gespreksvragen

  1. In welke opzichten was Jezus in zijn jonge jaren anders dan zijn leeftijdsgenoten?
  2. Had Jezus, toen zijn ouders Hem misten, iets verkeerds gedaan? Waarom wel of niet?

 Volgend onderwerp: 3.3.10. Jezus en zijn familie 

 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Extra

Extra functies naast de hoofdinhoud van de Herschepping site.

- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.