link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.3.12. Doop van Jezus

Inhoud:

- Johannes doopt Jezus
- Gezalfd met de Heilige Geest
- Betekenis van de doop van Jezus
- Gespreksvragen


Terwijl Johannes de Doper al enige tijd bezig was met zijn bediening als boeteprediker en er massa's mensen naar hem toegingen en zich door hem lieten dopen, was voor Jezus de tijd aangebroken om met zijn bediening te beginnen. Hij was toen ongeveer dertig jaar oud, de leeftijd waarop priesters aan hun taak mogen beginnen. En dat begon met zijn eigen doop.

Johannes doopt Jezus

 

"Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden." (Matteüs 3:13, NBV2004)

Toen Jezus het water instapte om net als de andere mensen gedoopt te worden, wist Johannes niet wat hij met Hem aan moest. Als wegbereider van de Messias wist hij zich ondergeschikt aan de Messias zelf. Hoe kon Jezus zich in de doopbediening aan hem, Johannes, onderwerpen?

"Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: 'Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?' Jezus antwoordde: 'Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.' Toen stemde Johannes ermee in." (Matteüs 3:14-15, NBV2004)

Johannes sputterde niet langer tegen en accepteerde de woorden van zijn leermeester. Hij doopte Jezus door Hem onder te dompelen in het water van de Jordaan en Hem te helpen weer boven water te komen.

Gezalfd met de Heilige Geest

 

"Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam ..." (Matteüs 3:16, NBV2004)

God de Vader zag zijn Zoon uit het water opstijgen. Eindelijk zag de Vader op aarde een mens zonder zonde en vol van oprechte toewijding. Dat gaf diepe vreugde aan Gods hart: zijn geliefde Zoon was goed begonnen!

"En uit de hemel klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.' " (Matteüs 3:17, NBV2004)

God de Vader bemoedigde zijn Zoon en verzekerde Hem van zijn intense liefde en zijn vaderlijke trots. Deze gebeurtenis doet denken aan Psalm 2, die als een messiaanse psalm wordt gezien:

"Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: 'Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.' '' (Psalm 2:7, NBV2004)

Geen van de evangelisten suggereert dat de omstanders de duif zagen en de stem van God hoorden, hoewel het niet is uitgesloten. De Bijbel vertelt ons alleen dat Johannes het zag en hoorde. Daarvan legde Johannes getuigenis af:

"En Johannes getuigde: 'Ik heb gezien hoe de Geest als een duif uit de hemel neerdaalde en op Hem bleef rusten ... Hij die mij gezonden had om te dopen in water, had mij gezegd: 'Als je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en op Hem blijft rusten, dan weet je: Hij is degene die doopt in heilige Geest.' Ik heb het gezien, en mijn getuigenis luidt: dit is de Zoon van God.' " (Johannes 1:32-34, WV2012)

Johannes zag dat de Heilige Geest in de vorm van een duif op Jezus komen En op Hem blijven. Het was meer dan een tijdelijke vervulling, maar een permanente vervulling en de zalving tot messias voor het Joodse volk. De profeet Jesaja had eeuwen geleden al een profetie uitgesproken over deze gebeurtenis:

"Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen." (Jesaja 42:1, NBV2004)

Betekenis van de doop van Jezus

 

Waarom was de doop van Jezus zo'n belangrijke gebeurtenis? Op die vraag zijn diverse antwoorden te geven:

 1. Jezus liet zich dopen om zich daarmee te identificeren met zondige mensen. Dus ook met al die mensen die hun zonden hadden beleden bij Johannes en die zich voornamen om anders te gaan leven vanuit een hart dat aan God was toegewijd. Eenmaal zou Jezus de zonden van heel de wereld op zich nemen, wanneer Hij plaatsvervangend aan het kruis zou sterven.
 2. Jezus liet de Vader zien dat Hij vastbesloten was om Gods weg te gaan ofwel 'Gods gerechtigheid' te doen, zoals Hij dat tegen Johannes had gezegd. Jezus hoefde zich niet te laten dopen in verband met zijn bekering van zonden, omdat Hij nooit had gezondigd. Maar Hij toonde wel zijn bereidheid om zijn wil aan God te onderwerpen en om uiteindelijk zelfs zijn leven af te leggen. Jezus was daarin een voorbeeld van geloofsovergave, gehoorzaamheid en nederigheid ten opzicht van zijn Vader.
 3. Jezus gaf een voorbeeld aan alle nieuwtestamentische gelovigen, die via de weg van bekering en wedergeboorte een nieuw leven zouden ontvangen. De geloofsdoop door onderdompeling symboliseert (1) bekering tot God en aflegging van het oude leven en (2) opstanding tot een nieuw leven door wedergeboorte. Jezus werd gezalfd met de Heilige Geest en de inwoning van de Heilige Geest is ook beloofd aan christengelovigen. Johannes de Doper had gezegd:
  "Ik doop u in water met het oog op bekering. Maar Hij die na mij komt, is krachtiger dan ik ... Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur." (Matteüs 3:11, WV2012)
 4. De doop van Jezus was een keerpunt in zijn leven. Hij legde zijn oude leven als timmerman neer, om zijn leven in Gods hand te leggen en de taak uit te voeren waarvoor Hij was bestemd.
 5. De doop van Jezus was tegelijk een zalving met de Heilige Geest, waarmee Hij door God werd aangesteld als zijn gezondene, zijn gezalfde, de messias.
  "U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft: hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem." (Handelingen 10:37-38, HSV2010)
  Zo is het ook belangrijk dat gelovigen van nu pas aan een 'geestelijke taak' beginnen nadat ze vervuld zijn met Gods Geest. Ook dat hoort bij het navolgen van Jezus.

Gespreksvragen

 

 1. Waarom had Johannes er eerst moeite mee om Jezus te dopen?
 2. Waaruit blijkt dat Jezus door onderdompeling gedoopt is?
 3. In welke opzichten is de doop van Jezus een voorbeeld voor christenen?
 4. Wat is het verschil tussen de vervulling met de Heilige Geest van Jezus en die van wedergeboren christengelovigen?
 5. De stem uit de hemel zei: "Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde." Zou God ook zoiets kunnen zeggen over wedergeboren gelovigen?
 6. Wie hebben die stem gehoord?

Volgend onderwerp:

 3.3.13. Jezus in de woestijn 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies