banner image

 

3.3.14. Verzoekingen in de woestijn

Deze gebeurtenis staat uitvoerig beschreven in Matteüs 4:1-11 en Lucas 4:1-2. De volgorde van de verzoekingen is door de evangelisten verschillend weergegeven. In dit onderwerp volgen we de Matteüs versie.

Verzoekingen

Verzoekingen zijn (door de satan geïnspireerde) pogingen om iemand ertoe te verleiden iets te doen wat tegen zijn geweten ingaat. Verzoekingen kunnen zowel beproevingen als verleidingen zijn. De drie verzoekingen waar Jezus mee werd geconfronteerd zijn achtereenvolgens op het vlak van het lichaam, de ziel en de geest.

Maar er zit ook een andere kant aan verzoekingen. God liet zijn Zoon een test meemaken waarin Hij zijn gehoorzaamheid en loyaliteit tegenover zijn Vader moest bewijzen en om Hem toe te rusten voor de taken die voor Hem lagen. Op dezelfde manier laat God christengelovigen ook beproevingen en verleidingen (en soms een 'woestijnperiode' meemaken) om hun geloof te testen. Niet om hen dwars te zitten of te straffen, maar om hen sterker te maken en toe te rusten voor een 'hogere' manier van dienen.

Verzoeking 1 - Brood maken uit stenen

De eerste verzoeking ging over de lichamelijke behoefte aan voedsel. Jezus had veertig dagen gevast. Op een gegeven moment zijn de reserves van het lichaam dan op en is het nodig om wat te eten, anders wordt het schadelijk voor de gezondheid. Dat was het moment waar de satan op had gewacht.

"En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger. En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden." (Matteüs 4:2-3, HSV2010)

De satan suggereerde Jezus om brood te maken uit stenen, een koud kunstje voor de Zoon van God. In dezelfde woestijn had God manna gegeven aan een miljoenenvolk. Maar Jezus mocht zijn macht alleen gebruiken zoals de Vader Hem had opgedragen, en niet voor eigen comfort. Daarom zei Jezus:

"... De mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt." (Matteüs 4:4, WV2012)

Deze woorden vinden we ook in het Oude Testament:

"U hebt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt." (Deuteronomium 8:3, NBV2004)

Verzoeking 2 - Als messias neerdalen op het tempelplein

De tweede verzoeking ging over de uitvoering van Jezus' taak. De satan nam Jezus mee naar het dak van de tempel. Op het tempelplein kon Hij een grote menigte mensen overzien.

"Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem: 'Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.' " (Matteüs 4:5-6, NBV2004)

De satan suggereerde hoe geweldig de mensen het zouden vinden als Jezus als een soort superman van het dak zou springen en langzaam uit de lucht zou neerdalen. Iedereen zou meteen zien dat Hij de beloofde messias was en zo zou Jezus op een gemakkelijke manier populair worden. Zonder die gruwelijke lijdensweg die Hem was opgedragen door de Vader. Zo kon Hij toch ook zijn goddelijke taak volbrengen? Jezus had de satan de eerste keer verslagen met een Bijbeltekst, nu zou hij Jezus voor zijn, dus kwam hij zelf ook met de Bijbel aanzetten:

"Zij (=Gods engelen) zullen jou op handen dragen, zodat je voet zich niet aan een steen stoot." (Psalm 91:12, WV2012)

Aardig bedacht. Maar de satan durfde niet het daarop volgende vers uit die Psalm te citeren, want dat ging over het vertrappen van de slang en dat was te pijnlijk voor hem:

"Je zult adder en leeuw vertrappen, leeuw en slang met voeten treden. (Psalm 91:12, WV2012

Had God vroeger niet iets gezegd over het vermorzelen van zijn eigen slangenkop (Genesis 3:15)? Jezus wilde het Woord van God ook nu niet misbruiken voor eigen gemak en van God een wonder eisen voor zijn veilige landing op het tempelplein. Jezus antwoordde niet door eenvoudigweg "Nee" te zeggen, maar sprak weer vanuit de Woorden van de Levende God:

"... Er staat ook geschreven: U zult de Heer uw God niet op de proef stellen." (Matteüs 4:7, WV2012)

Deze woorden vinden we ook in het Oude Testament:

"Stel de HEER uw God niet op de proef zoals u dat in Massa hebt gedaan." (Deuteronomium 6:16, WV2012)

Verzoeking 3 - De satan aanbidden

De derde verzoeking was geestelijk van aard en had te maken met loyaliteit en aanbidding.

"De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: 'Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.' " (Matteüs 4:8-9, NBV2004)

De satan liet Jezus allerlei beelden zien van plaatsen op aarde en vertelde Hem dat hij Hem de heerschappij over de hele aarde zou geven, op één voorwaarde: hem, de satan, te aanbidden als zijn heer en meester. Dit was de tweede verleiding om koning te worden zonder lijden en sterven, alleen met een andere meester. Jezus' antwoord was kort en duidelijk, waarbij Hij weer een uitspraak van God aanhaalde:

"... Ga weg, satan. Want er staat geschreven: De Heer uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen." (Matteüs 4:10, WV2012)

Woorden van dezelfde strekking vinden we ook in het Oude Testament:

"Heb alleen ontzag voor de HEER, uw God, dien hem en zweer alleen bij zijn naam." (Deuteronomium 6:13, NBV2004)

Hoe kon Jezus de satan overwinnen?

Daarvoor zijn vier redenen te bedenken:

  1. Jezus had bij zijn doop door Johannes de Doper een krachtige zalving met en een krachtige vervulling met de Heilige Geest ontvangen. Vanaf dat moment had Jezus een permanente verbinding met de Heilige Geest die Hem in alles adviseerde en hielp.
  2. Jezus had zijn Vader in de hemel ontmoet en wilde alleen doen wat zijn Vader had gezegd. 
  3. Jezus kende zijn roeping en wist wie Hij was en wie Hij zou zijn in de toekomst: de Zoon van de levende God en de Heer van hemel en aarde.
  4. Jezus kende het Woord van God en hanteerde het als wapen in de geestelijke strijd met de satan. Jezus hield stand doordat Hij niet zijn menselijke natuur liet spreken, maar het Woord van God als uitgangspunt voor zijn keuzes.

Geloof maar dat dit voor Jezus geen gemakkelijke overwinning was. Hij had een menselijk lichaam, en voelde dat Hij hongerig werd. Na veertig dagen vasten heeft het menselijk lichaam beslist voedsel nodig. Jezus had ook menselijke gevoelens en moet ook bang zijn geweest om een onmenselijk zwaar lijden tegemoet te gaan.

Veel christenen denken dat Jezus de satan vanzelfsprekend overwon omdat Hij als Zoon van God over buitengewone krachten beschikte. Maar dat is naar mijn mening onjuist. Jezus heeft namelijk al zijn goddelijke krachten afgelegd toen Hij naar de aarde kwam om ECHT als mens te leven, niet als een soort half god, half mens. Dit wordt door de apostel Paulus duidelijk verwoord:

"Hij (=Jezus) die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd ... " (Filippenzen 2:6-8, NBV2004)

Jezus overwon de satan dus door zijn toewijding en gehoorzaamheid aan zijn Vader en de autoriteit van Gods woorden.

"Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen." (Matteüs 4:11, NBV2004)

Die engelen kwamen om Jezus te sterken na zijn uitputtende strijd (zie ook Lucas 22:43), misschien ook door Hem eten te geven. Het waren levensechte beproevingen geweest, uitgedacht door de meest geroutineerde verleider van alle tijden: de satan zelf. Maar de satan gaf het nog niet op.

De beslissende strijd tussen Jezus en de satan

Maar de satan gaf het nog niet op. Lees maar wat de evangelist Lucas ons vertelt aan het einde van deze geschiedenis:

"Toen de duivel alle beproevingen had uitgevoerd, ging hij van Hem weg voor een bepaalde tijd." (Lucas 4:13, WV2012)

Met andere woorden: de satan zou later nog een ontmoeting met Jezus hebben. Dat zou gebeuren in de lijdenstijd, waarbij de definitieve strijd tussen Jezus en de satan zou plaatsvinden. Over die tijd zei Jezus kort voort zijn gevangenneming tegen de Joodse leiders:

"Toen Ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar Mij uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis." (Lucas 22:53, HSV2010)

Toen Jezus zich overgaf om te worden veroordeeld en gekruisigd betrad Hij het strijdperk om de satan definitief te verslaan.

Zie meer hierover in onderwerp 'De hel van Golgota' in hoofdstuk 'Sterven van Jezus'.

Christengelovigen kunnen de satan ook overwinnen

Zoals eerder gezegd overwon Jezus de satan door zijn toewijding en gehoorzaamheid aan zijn Vader en de autoriteit van Gods woorden. Ook wedergeboren gelovigen van vandaag zijn in staat om de satan te overwinnen in tijden van beproeving of verleiding. Zij hebben dezelfde autoriteit ontvangen als Jezus en dezelfde zalving met de Heilige Geest als Jezus.

"Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten." (Jakobus 4:7, HSV2010)

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Geestelijke strijd'.

Gespreksvragen

  1. De satan probeerde Jezus van alles te laten doen. Waarom wees Jezus  bij voorbaat zijn suggesties af, ongeacht wat die suggesties waren?
  2. Wat kunnen wij daarvan leren?
  3. Waar haalde Jezus de kracht vandaan om de satan te overwinnen?
  4. Geldt dat ook voor christenen wanneer de satan hen probeert te verleiden iets te doen wat mooi lijkt, maar tegen Gods wil is?
  5. Kun je voorbeelden bedenken van tweestrijd in je eigen leven, bij verleidingen of plannen maken?