link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.3.15. Betekenis van Jezus' komst

Inhoud:

- Jezus kwam voor Israël
- Jezus kwam voor de hele wereld
- Jezus kwam om een Bruid te zoeken
- Vredevorst voor de wereld
- Gespreksvragen


Dit onderwerp gaat vooral over de vraag: voor wie is Jezus naar de aarde gekomen?

Jezus kwam voor Israël

 

De oudtestamentische profeten hebben geprofeteerd over de geboorte van Jezus op aarde, en daarbij spraken ze in één adem over het messiaanse koningschap van Jezus. Kijk maar naar het volgende voorbeeld:

"De dag zal komen - spreekt de HEER - dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn 'De HEER is onze gerechtigheid'." (Jeremia 23:5-6, NBV2004)

De laatste profetie over Jezus is uitgesproken door de priester Zacharias bij de geboorte van zijn zoon, die later Johannes de Doper zou worden genoemd en de wegbereider van Jezus zou worden:

"Geprezen zij de Heer, de God van Israël, hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht (=Jezus) heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar, zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten: bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig verbond: de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij, ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid." (Lucas 1:68-75, NBV2004)

Zie je hoe overduidelijk in deze profetie de komst van Jezus wordt verbonden met zijn toekomstige koningschap over het volk Israël? Dat veel Bijbellezers gemakkelijk over dit soort profetieën heen lezen komt door de invloed van de on-Bijbelse vervangingstheologie. Die leert dat de nieuwtestamentische Gemeente in de plaats van Israël is gekomen en dat Israël geen plaats meer heeft in Gods heilsplan. Daardoor worden profetieën over Israël toegepast op de Gemeente van Jezus en wordt Gods plan met Israël volledig aan de kant geschoven.

Bij de aankondiging van Jezus' geboorte had de engel Gabriël onder meer het volgende tegen Maria gezegd:

"... God, de Heer, zal hem (=Jezus) de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen." (Lucas 1:32-33, NBV2004)

En let eens op de volgende woorden die de engel uitsprak tegenover de herders:

"... ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen ..." (Lucas 2:10, NBG1951)

Welk volk? Het Joodse volk natuurlijk. Jezus kwam in de eerste plaats voor het oude volk van God, dat eeuwig zijn volk zal blijven.

"Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer." (Lucas 2:11, NBV2004)

Ik ben blij dat de NBV vertaling hier de titel 'messias' weergeeft en niet 'Christus', waardoor de connectie met het Joodse volk behouden is gebleven. Jezus was de lang verwachte verlosser en messias, die God aan zijn volk Israël beloofd had. Jezus is in de eerste plaats op de aarde gekomen om Gods volk, de Joden, tot een diepere relatie met God te brengen.

"Hij kwam tot het Zijne (=Israël), maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen." (Johannes 1:11, HSV2010)

Toen Jezus later gekruisigd werd, luidde het opschrift op het kruis: "Jezus van Nazaret, koning van de Joden." En eenmaal zal Jezus terugkomen en dan zullen alle dan levende Joden Hem herkennen en zich tot Hem bekeren.

Zie ook de onderwerpen:
- 'Jezus de messias' in hoofdstuk 'Wie is Jezus?'
- 'De messias komt voor Israël' in hoofdstuk 'Wederkomst van Jezus'.

Jezus kwam voor de hele wereld

 

Hoewel Jezus in de eerste plaats voor Israël naar de aarde is gekomen, is Hij in tweede instantie voor de HELE wereld gekomen.

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden." (Johannes 3:16-17, HSV2010)

In Johannes 1 zien we een prachtige beschrijving van de komst van Jezus als het licht voor de wereld:

"In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen ..." (Johannes 1:4, HSV2010)

"Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht." (Johannes 1:9, HSV2010).

"En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid." (Johannes 1:14, HSV2010)

Dit was een buitengewoon bijzondere gebeurtenis. God de Zoon werd als mens geboren om bij de mensen te gaan wonen. De ontoegankelijke God is daardoor toegankelijk geworden, bereikbaar voor de mensen.

Door het plaatsvervangend sterven van Jezus heeft Hij de zonden van de hele wereld op zich genomen en het koninkrijk van de hemel wijd opengezet voor alle wereldbewoners (Joden en niet-Joden) die door geloof in Jezus zich tot God bekeerd hebben. Al deze gelovigen van alle tijden worden de wereldwijde Gemeente van Jezus genoemd.

Jezus kwam om een Bruid te zoeken

 

We moeten goed beseffen dat Jezus niet in de eerste plaats naar de aarde is gekomen om zoveel mogelijk mensen in de hemel te krijgen (en later op de nieuwe aarde). Jezus kwam veeleer ... om een Bruid voor Zichzelf te vinden. Tijdens zijn leven op aarde is Jezus nooit getrouwd geweest. Zijn Vader had voor zijn Zoon een andere Bruid in gedachten: een mensenvolk dat bestaat uit mensen die Hem van harte liefhebben en dat laten zien door hun liefdevolle toewijding en trouw.

De schrijver van een oud kerklied heeft het goed begrepen. Daarin komt het volgende voor:

"Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af.
Hij was 't, die door zijn sterven aan haar het leven gaf."
(uit LvK Gezang 112:1)

Alleen al dat woord 'Bruid' maakt ons duidelijk dat het Jezus gaat om de meest diepgaande en de meest vreugde gevende relatie met mensen die mogelijk is. Dat is het allerhoogste doel dat God bereikbaar heeft gemaakt voor mensen. Daarvoor zijn ze geschapen. Gelovigen die persoonlijk hebben geproefd hoe goed het is om met Jezus te leven, kunnen niet anders dan verlangen naar die volkomen zuivere volmaking van hun relatie met Hem.

Zie ook onderwerp 'Bruid van Jezus' in hoofdstuk 'Eindtijd'.

Vredevorst voor de wereld

 

Jezus zal eenmaal terugkomen als de vredevorst en vanuit Jeruzalem regeren over Israël en de hele aarde.

"In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens (=Jezus). Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan." (Daniël 7:13-14, NBV2004)

"... Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de Rivier tot de einden der aarde." (Zacharia 9:10, NBV2004)

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Messiaans vrederijk'.

Gespreksvragen

 

  1. Voor welke mensen is Jezus allereerst naar de aarde gekomen?
  2. Welke hoedanigheid van Jezus wordt in de aangehaalde profetieën benadrukt?
  3. Wat vind je voor jou persoonlijk belangrijk aan het feit dat Hij drie jaar vóór zijn lijden en sterven heeft rondgewandeld door het Joodse land? Op die vraag kunnen veel verschillende antwoorden worden gegeven.

Volgend onderwerp:

 3.3.16. Menswording van Jezus 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies