link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.3.16. Menswording van Jezus

Inhoud:

- Het grootste wonder uit de geschiedenis
- Kwetsbaar
- Geboren om te sterven
- Vernedering en verhoging
- Voorbeeldmens
- Gespreksvragen


Het grootste wonder uit de geschiedenis

 

De menswording van Jezus is voor ons mensen de meest onbegrijpelijke geboorte die ooit op aarde heeft plaatsgevonden. De Schepper ging zelf op aarde leven in een lichaam dat Hij zelf had bedacht en gemaakt. Daarmee passeerde Jezus alle aardse natuurwetten die Hij zelf had geschapen!

Maar het wonder is nog wonderlijker doordat Jezus niet kant en klaar naar de aarde is gebracht, maar dat de Heilige Geest een Joodse maagd ongemerkt bevrucht heeft nadat ze erin had toegestemd. Op die manier kon de Zoon van God als Mensenzoon geboren, als 100% mens.

In dat verband is het opmerkelijk wat er in Jesaja 9:5 staat:

"Want een Kind is ons geboren ... En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst." (Jesaja 9:5, HSV2010)

In veel andere Bijbelvertalingen wordt het woord 'wonderlijk' als een bijvoeglijk naamwoord bij 'raadsman' neergezet. Dit is ronduit fout. De HSV vertaling doet het beter door het woord 'wonderlijk' afzonderlijk te noemen. Maar in de Hebreeuwse brontekst wordt het woord 'pele' gebruikt, dat 'iets wonderlijks' betekent ofwel een wonder. Kortom: Jezus zelf wordt hier een wonder genoemd. De menswording van Jezus is met stip het grootste wonder van de hele menselijke geschiedenis van alle eeuwen. Ongelooflijk wonderlijk!

Kwetsbaar

 

Jezus kwam niet als een volwassen man op de aarde, maar als een kwetsbaar klein kind. In allerlei godsdiensten worden de godheden afgeschilderd als krachtig, onaantastbaar en ver verheven boven de aardse werkelijkheid. Het past bij Gods principe dat kracht voortkomt uit zwakheid en afhankelijkheid van God. Dat gaat volledig in tegen de wereldse logica. Ook daarin is het christelijke geloof uniek.

In zo'n God wil ik geloven, aan zo'n God durf ik mij toe te vertrouwen. Alle andere goden of godsbeelden zijn dan ook bedenksels van mensen, en die kunnen zich in geen enkel opzicht meten met de almachtige God van de Bijbel die een kwetsbaar mens werd om zich te vereenzelvigen met de mensen die Hij heeft geschapen.

Jezus was ook niet boven de pijn verheven. God liet toe dat mensen Hem pijn deden, ja zelfs dat ze Hem dood martelden!

Geboren om te sterven

 

De menswording van Jezus was de enige manier voor God om uiteindelijk het allergrootste offer te brengen om de mensheid met zich te herenigen. Alle mensen waren door de zondeval onder de heerschappij van de satan gekomen. Alleen een offer van ongekend grote omvang zou goed genoeg zijn om verzoening tussen God en de mensheid te realiseren. Bovendien zou het een volmaakt rein en zondeloos offer moeten zijn. Het enige dat daarvoor in aanmerking kwam was ... Jezus, Gods eigen Zoon, die daarvoor zou moeten sterven aan een kruis. In de hemel genoot Jezus onsterfelijkheid en had Hij onbeperkte macht. Daarom bedacht God het geniale plan dat zijn Zoon als mens op aarde zou worden geboren en ALS MENS zou Hij uiteindelijk moeten sterven als een soort offerlam. Jezus was dus vooral naar de aarde gekomen om er te sterven. En dat is de schaduw die over het mooie kerstverhaal hangt.

Vernedering en verhoging

 

Laten we nooit vergeten dat de komst van Jezus naar de aarde voor Hem zelf een enorme vernedering was.

"Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd ..." (Filippenzen 2:7-8, WV2012)

Vanuit de allerhoogste positie is Hij naar de aarde gekomen om:

  • minder dan de minste mens te worden
  • alsof Hij de allergrootste zondaar was
  • het allerergste lijden mee te maken en
  • de meest vernederende dood te sterven
  • als de meest vervloekte persoon die ooit heeft geleefd.

Dringt dat tot ons door wanneer we onze mooie kerstliedjes zingen?

"Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader." (Filippenzen 2:9-11, NBV2004)

Voorbeeldmens

 

Jezus kwam niet op aardse om een demo te geven wat Hij als Zoon van God allemaal kon presteren, waarin Hij zichzelf ver boven de aardse stervelingen verhief. Wel wilde Jezus laten zien waartoe een mens in staat is als die zich volkomen door God laat beheersen, want dat was het geheim van Jezus. Jezus heeft bij zijn doop dezelfde Geest ontvangen als wedergeboren gelovigen. Wedergeboren gelovigen zijn in staat om dezelfde soort wonderen te verrichten als Jezus zelf:

"Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader." (Johannes 14:12, NBV2004)

Jezus heeft ons als gelovigen niet alleen aangespoord om navolgers van Hem te worden, maar Hij heeft ons ook de mogelijkheden daarvoor toegezegd!

"... zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u." (Johannes 20:21, HSV2010)

Zie ook onderwerp 'Jezus de Mensenzoon' in hoofdstuk 'Wie is Jezus?'.

Gespreksvragen

 

  1. Wat vind je op één na het grootste zichtbare wonder als je aan Jezus denkt?
  2. Wat betekent de voortdurende kwetsbaarheid van Jezus voor jou?
  3. Welke vernederingen heeft Jezus allemaal moeten incasseren?
  4. Jezus heeft de allerdiepste vernederingen meegemaakt. Daar staat tegenover dat Hij is beloond met de allerhoogste positie? In hoeverre kan iets dergelijks ook gelden voor gelovigen?

Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

 3.3. Komst van Jezus 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies