link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.3.1. Afkomst van Jezus

Inhoud:

- Geslachtsregisters
- Geboorteplaats van Jezus
- Vrouwen in het geslachtsregister van Matteüs
- 1. Tamar (Genesis 38)
- 2. Rachab (Jozua 2)
- 3. Ruth (Ruth 1-4)
- 4. Batseba, de vrouw van Uria (2 Samuel 11-12)
- Waarom in het geslachtsregister van Jezus?
- Eerste en tweede Adam


Ik heb een aantal jaren met de Wcliffe Bijbelvertalers in Papoea Nieuw-Guinea gewoond en gewerkt. Als ICT-er hielp ik de vertaler Des Oatridge die met zijn vrouw Jenny 20 jaar gewerkt had aan de vertaling van het Nieuwe Testament in de Binumarien taal. Hij vertelde over een avond dat hij met Binumarien mannen bij een houtvuur zat en iemand hem vroeg: "Wat heb je vandaag voor moois vertaald, Des?" Hij had de stamboom van Jezus uit Matteüs vertaald, dus hij zei: "Nee, niets bijzonders, alleen een lijst met namen."

Maar ze bleven aandringen en toen las Des het toch voor. Toen hij klaar was bleef het een poos doodstil. Eindelijk zei iemand: "Dit is wat we altijd wilden weten, maar nu weten we zeker dat Jezus echt op aarde heeft geleefd!" Wat was er aan de hand? Wanneer mensen van de stam elkaar verhalen vertelden over hun tumbuna (geesten van voorouders) konden het even goed bedenksels zijn. Ze hadden dus gedacht dat de verhalen van Jezus ook verzonnen waren. Het uitgebreide geslachtsregister van Jezus was het bewijs van de waarheid van Gods woorden! Wat een impact had dat geslachtsregister op hun interesse voor de Bijbelse boodschap!

Geslachtsregisters

 

We komen in het Nieuwe Testament twee geslachtsregisters van Jezus tegen:

  • In Matteüs 1:1-16 staat de wettelijke geslachtslijn van Jezus' afkomst:
    - van Adam tot Salomo, de zoon van David
    - van Salomo tot Jozef , de (pleeg)vader van Jezus Salomo
  • In Lucas 3:23-38 staat de priesterlijke geslachtslijn van Jezus' afkomst:
    - van Adam tot Nathan, een andere zoon van David
    - van Nathan tot Maria, de (pleeg)moeder van Jezus

In geslachtsregisters uit de oudheid zijn vaak namen weggelaten, waarbij 'de zoon van' ook kleinzoon, achterkleinzoon of schoonzoon kan betekenen. In Lucas 3:23-24 (NBV2004) lezen we bijvoorbeeld dat Jozef de zoon van Eli was, maar dat moeten we lezen als: de schoonzoon van Eli. Dat betekent dus dat Maria de dochter van Eli was.

Uit deze twee geslachtslijnen blijkt dat Jezus naar waarheid via Jozef EN Maria een afstammeling van David was. De engel van God, die Jozef vertelde dat Maria in verwachting was, sprak hem aan met "Jozef, zoon van David" (Matteüs 1:20).

Terecht mocht Jezus zich dus Zoon van David noemen. De priestelijke geslachtslijn (waarin ook priesters voorkwamen) bevestigt de rol van Jezus als hogepriester van het Nieuwe Verbond.

Er zijn veel vragen te stellen over het weglaten van namen uit Bijbelse geslachtsregisters en de verschillen met andere geslachtsregisters in de Bijbel, maar daar ga ik niet verder op in.

Geboorteplaats van Jezus

 

"Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was. Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, die de zoon was van Eli ..." (Lucas 3:23, NBV2004)

Let op de woorden 'zoals algemeen werd aangenomen' in dit Bijbelvers. De evangelist Lucas wist natuurlijk wat er echt gebeurd was: dat Jozef en Maria naar Betlehem gingen vanwege de volkstelling en dat Jezus daar geboren moest worden om de profetie van Micha 5:1 te vervullen. Jozef en Maria hadden hun familie en hun omgeving in de waan gelaten dat Jozef Jezus had verwekt gedurende hun verlovingstijd. Ze zouden de waarheid toch niet willen geloven.

Ook de Joodse leiders grepen dit misverstand aan om iedereen te vertellen dat Jezus niet  anders kon zijn dan een nepmessias.

"Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden: Híj is werkelijk de Profeet. Anderen zeiden: Híj is de Christus. En weer anderen zeiden: De Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de Schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem, waar David was? Er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege Hem." (Johannes 7:40-43, HSV2010)

Vrouwen in het geslachtsregister van Matteüs

 

Het meest opvallende van het geslachtsregister van Matteüs is dat er vier vrouwen in voorkomen, terwijl in de oudheid eigenlijk alleen mannen in geslachtsregisters voorkomen: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba.

"... Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asaf ..." (Matteüs 1:3-7, NBV2004)

1. Tamar (Genesis 38)

 

Tamar was achtereenvolgens getrouwd met Er, en na zijn overlijden met Onan. Zij waren, de twee oudste zonen van Juda (één van de twaalf zonen van Jakob). God doodde de beide mannen vanwege hun wangedrag. Juda beloofde Tamar toen dat zij zou mogen trouwen met zijn derde zoon Sela wanneer hij volwassen was. Maar toen het zover kwam, brak Juda zijn belofte omdat hij bang was dat Sela misschien ook zou sterven. Dan zou Juda, helemaal geen erfgenamen hebben.

Maar dat vond Tamar natuurlijk erg onrechtvaardig. Zij wilde dolgraag een zoon die één van de 'kinderen van Israël' zou zijn. Ze had ongetwijfeld de verhalen van opa Jakob gehoord over Gods speciale roeping en bescherming voor Abraham en zijn nakomelingen. Tamar verzon toen een list om toch in die familie terecht te komen en zo verbonden zou zijn met de God van Israël. Ze verkleedde zich als prostituee om Juda te verleiden om seks met haar te hebben en haar zwanger te maken. Die opzet lukte en ze kreeg tweelingen: Perez en Zera. En zo kwamen Tamar en haar zoon Perez in de stamboom van Jezus, ongetwijfeld omdat God haar beloonde voor haar verlangen om Hem te dienen.

2. Rachab (Jozua 2)

 

Zij was een prostituee in de stad Jericho die onderdak gaf aan de spionnen die Jozua had gestuurd om Jericho te verkennen. Als wederdienst vroeg zij de spionnen te beloven dat zij gespaard zou blijven wanneer het volk met Gods hulp Jericho zouden verwoesten. Rachab zei:

" 'Zweer me dan bij de HEER dat jullie mijn familie en mij goed zullen behandelen. Ik heb jullie toch ook goed behandeld? Zweer het me, geef me de zekerheid dat jullie mijn vader en moeder, mijn broers en zusters en hun kinderen zullen sparen. Red ons van de dood!' De mannen antwoordden haar: 'We staan voor jullie borg met ons leven, op voorwaarde dat jullie onze plannen niet verraden. Wanneer de HEER ons dit land gegeven heeft, zullen we onze belofte nakomen.' " (Jozua 2:12-14, NBV2004)

Na de val van Jericho werd Rachab de vrouw van Selmon.

"Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï; Isaï verwekte David, de koning; David, de koning ..." (Matteüs 1:5-6, HSV2010)

We komen Rachab ook tegen in de eregalerij van geloofsgetuigen in Hebreeën 11:

"Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen." (Hebreeën 11:31, HSV2010)

3. Ruth (Ruth 1-4)

 

In de tijd dat de Rechters over Israël regeerden was er een hongersnood in het land van Israël. Daarom gingen Elimelech en zijn vrouw Noömi in buurland Moab wonen. Elimelech en zijn twee zonen stierven en toen wilde Noömi terug naar Betlehem. Ruth, één van haar beide schoondochters, wilde met haar meegaan. Ze zei:

".. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!" (Ruth 1:16-17, NBV2004)

Haar keuze werd vooral bepaald door haar verlangen in het land van Israël te wonen omdat ze de God van Israël wilde dienen. Ruth leerde een aanzienlijke boer (Boaz) kennen en deed hem min of meer een huwelijksaanzoek, op een eerbare manier. Hun zoon Obed was de grootvader van David. In Ruth 4:18:22 lees je een kort geslachtsregister. De volledige geschiedenis kun je lezen in Bijbelboek Ruth, dat leest als een korte roman.

4. Batseba, de vrouw van Uria (2 Samuel 11-12)

 

Zij was de vrouw van Uria (een Hetiet) en de kleindochter van Achitofel, die later de belangrijkste raadgever van koning David zou zijn. Vanwege haar huwelijk met Uria werd Batseba ook als een Hetiet beschouwd. David zag Batseba vanaf het dak van zijn paleis een reinigingsbad nemen in de open lucht. David vond haar zo opwindend mooi dat hij haar liet halen om seks met haar te hebben. Kort daarna liet ze David weten dat ze van hem in verwachting was. David zorgde ervoor dat haar man Uria zou sneuvelen in een oorlog, zodat hij Batseba tot vrouw kon nemen. David kreeg de wind van voren door de profeet Natan, die hem een streng veroordelende boodschap van God doorgaf. Het zoontje van David en Batseba werd ziek en overleed kort daarna. Dit was het dieptepunt  van Davids leven. Enige tijd later werd Salomo bij Batseba geboren, die de troonopvolger van David zou worden. God had David ruimhartig zijn wangedrag vergeven en Batseba getroost.

Waarom in het geslachtsregister van Jezus?

 

De eerste drie vrouwen waren echte doorzetters die wisten wat ze wilden: nageslacht behorend tot Gods uitverkoren volk Israël. Zij deden dit omdat zij de God van Israël respecteerden en met Hem verbonden wilden zijn.

Alle vier vrouwen behoorden bij andere volken. Omdat Batseba met een buitenlandse man getrouwd was, gold zij ook als een buitenlandse. Door deze vier vrouwen te vermelden benadrukte de evangelist Matteüs dat Jezus niet alleen voor het volk Israël is gekomen, maar voor mensen uit alle landen van de wereld.

Eerste en tweede Adam

 

Het priesterlijke geslachtsregister in het Lucas evangelie gaat helemaal terug vanaf Jezus naar Adam. Let eens op het einde van het geslachtsregister:

"... Adam, de zoon van God." (Lucas 3:38, NBV2004)

De meeste Bijbellezers hebben die woorden nooit gelezen omdat ze geslachtsregisters liever overslaan. Dus niet alleen Jezus mocht zich Zoon van God noemen, maar ook Adam. Aan  hen allebei heeft God de schepper een lichaam gegeven dat zo veel mogelijk leek op God. Misschien leken Adam en Jezus in hun uiterlijk erg veel op elkaar.

De apostel Paulus schreef in zijn brieven over de eerste Adam en Jezus als tweede Adam en tegenbeeld van de eerste Adam:

"Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens (=Adam) alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens (=Jezus) alle mensen rechtvaardigen worden." (Romeinen 5:18-19, NBV2004)

"Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt." (1 Korintiërs 15:22, NBV2004)


Volgend onderwerp:

 3.3.2. Profetieën over Jezus' komst 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies