link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.10.1. Betekenis van het kruis

Inhoud:

- Cruciaal feit in de heilsgeschiedenis
- De vloek van het kruis
- Hoogtepunt van Gods wijsheid
- Verdienste van Jezus en wedergeboorte
- Gespreksvragen


Het plaatsvervangend sterven van de Zoon van God voor de mensheid is een begrip dat je in geen enkele andere godsdienst tegenkomt. Geen wonder: geen mens zou zoiets kunnen bedenken. Alleen de enige, volmaakt wijze en creatieve God van hemel en aarde kan zoiets bedenken. Daarover schreef de apostel Paulus:

"Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’ " (1 Korintiërs 2:9, NBV2004)

Cruciaal feit in de heilsgeschiedenis

 

Het woord 'cruciaal' komt van het Latijnse woord 'crux' (=kruis). Het kruis van Jezus is (samen met de opstanding van Jezus) de kern van het christelijk geloof. Niet voor niets is het kruis het belangrijkste christelijke symbool dat we op allerlei manieren tegenkomen. Het kruis is ook het meest gehate symbool bij mensen die Jezus afwijzen.

Hierover zijn boeken vol te schrijven en dat is in de loop der eeuwen ook gebeurd. Het wonderlijke is dat hoe langer je christen bent, hoe minder je begrijpt van het wonder van Golgota. Want het is en blijft een mysterie waar je verstand niet bij kan.

De vloek van het kruis

 

Toen Jezus aan het kruis stierf kwamen hemel, hel en aarde samen. Daar droeg Jezus de vloek die sinds de zondeval op de mensheid rustte. De kracht van die vloek werd nog eens onderstreept door de duisternis die op de omgeving van het kruis viel en de wanhopig makende geestelijke duisternis waar Jezus bijna onder bezweek.

In de wet van Mozes is te lezen dat ieder die zondigt onder Gods vloek komt te staan.

"Vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden! ..." (Deuteronomium 27:26, HSV2010)

Die vloek houdt vooral in dat God zich van de zondaar terugtrekt zodat er een grote afstand ontstaat tussen de zondaar en God.

"maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort." (Jesaja 59:2, NBG1951)

Vanwege de enorme zondelast die Jezus droeg, lag de ergst denkbare vloek van God op Hem.

"Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt." (Galaten 3:13, NBV2004)

Zie ook onderwerp 'Hel van Golgota' in hoofdstuk 'Sterven van Jezus'.

Hoogtepunt van Gods wijsheid

 

Heel Gods herscheppingsplan met de mensheid, heel de heilsgeschiedenis draait om die ene gebeurtenis: het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus. De apostel Paulus schreef hierover:

"Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus ..." (1 Korintiërs 1:23, WV2012)

"Ik had mij voorgenomen u niets anders bij te brengen dan Jezus Christus, die gekruisigde." (1 Korintiërs 2:2, WV2012)

Aan het kruis heeft God de volle kracht van zijn heiligheid en liefde laten zien. Gods gerechtvaardigde toorn over de zonde en zijn genadigheid kwamen elkaar tegen in hun volle omvang. Jezus offerde zijn leven in gehoorzame toewijding aan de Vader en uit liefde voor de mensheid. Daar werd de dood overwonnen doordat Jezus zijn leven gaf om de kloof tussen God en mens te overbruggen. Uit de dood van Jezus kwam leven voort voor een wanhopig verloren mensheid.

In het kruis van Jezus heeft God zijn ondoorgrondelijke wijsheid getoond, die totaal tegengesteld is aan wat de wereld aan wijsheid heeft voortgebracht. De apostel Paulus schreef in 1 Korintiërs 1 over die goddelijke wijsheid. Hier volgt een ingekorte weergave vanuit de BGT2014 vertaling:

"Dit is de boodschap die ik breng: Jezus Christus is voor ons aan het kruis gestorven ... Mensen die niet in Jezus geloven, vinden die boodschap onzin. Maar voor de mensen die gered worden, is die boodschap het bewijs van Gods macht ... God heeft laten zien dat menselijke wijsheid niets voorstelt. Het is de mensen nooit gelukt om met dat soort wijsheid God te leren kennen. Nee, God had een ander plan. Hij redt ons omdat we geloven in een boodschap die volgens de mensen onzin is. Gods wijsheid is dus totaal anders dan menselijke wijsheid! ... Onze boodschap klinkt misschien dom en zwak. Maar die boodschap komt van God, en God is wijzer en sterker dan mensen." (1 Korintiërs 1:18-25, BGT2014)

Gods wijsheid is echt ondoorgrondelijk en het roept veel vragen op. Bijvoorbeeld: Hoe is het mogelijk dat de Zoon van God, die zelf ook God is, een totale godverlatenheid moest meemaken? Gods wijsheid is ondoorgrondelijk voor ons en dat is iets wat we moeten aanvaarden. Want één ding is zeker: God is betrouwbaar en zijn plannen leiden gegarandeerd tot het allerbeste resultaat!

Ook al begrijpen wij de geheimen van het kruis van Jezus niet, de Bijbel maakt ons wel behoorlijk duidelijk wat het effect van het lijden en sterven van Jezus is. En vooral daarover gaat dit hoofdstuk.

Verdienste van Jezus en wedergeboorte

 

Gods genade komt onder meer tot uitdrukking in de bekendste tekst uit de Bijbel:

"Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:16, NBV2004)

Dit is een algemeen geldend genadeaanbod, dat niet automatisch aan iedereen wordt uitgekeerd. Het wordt individueel 'verzilverd' bij wie zich met geloof in Jezus tot God bekeert. Bij de wedergeboorte, de levensvernieuwing door de Heilige Geest in aansluiting op zijn bekering, ontvangt de nieuwe gelovige alles wat Jezus door zijn sterven aan het kruis heeft bewerkstelligd. Het volgende overzicht laat vier aspecten zien van de betekenis van het kruis:

verdienste van Jezus
WEDERGEBOORTE
de verdienste van Jezus wordt persoonlijk toegepast
Jezus droeg de zonden rechtvaardig-making je zondeschuld wordt vergeven God beschouwt je als een rechtvaardige
Jezus bracht vrede verzoening je bent geen vijand van God meer je bent een geliefd kind van God
Jezus overwon de satan verlossing je bent bevrijd uit de macht van de satan je bent toegelaten tot het koninkrijk van God
Jezus overwon de dood levendmaking je bent niet langer geestelijk dood je hebt een nieuw leven gekregen

Het effect van het kruis van Jezus voor de gelovige

De vier aspecten van de verdienste van Jezus, zoals weergegeven in de tweede kolom van dit overzicht, worden in de volgende vier onderwerpen verder uitgewerkt.

Gespreksvragen

 

  1. Uit welke details van de lijdensgeschiedenis van Jezus zien we de verschrikkelijke uitwerking van die vloek van het kruis (zie ook onderwerp 'De hel van Golgota')?
  2. Waaruit blijkt Gods heiligheid en Gods liefde bij het plaatsvervangend sterven van Jezus?
  3. Waarom is de betekenis van het kruis zo moeilijk te begrijpen voor ongelovigen?
  4. Hoe zou je willen omschrijven wat de wijsheid van het kruis inhoudt?

Volgend onderwerp:

 3.10.2. Gods genade 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies