link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.10.3. Jezus droeg de zonden

Inhoud:

- Effect van de zondeval
- Jezus droeg de zondeschuld (van de hele mensheid)
- Rechtvaardigmaking (persoonlijk toegepast bij wedergeboorte)
- Gerechtvaardigd en toch blijven zondigen?
- Gespreksvragen


 

verdienste van Jezus
WEDERGEBOORTE
de verdienste van Jezus wordt persoonlijk toegepast
na je wedergeboorte
Jezus droeg de zonden rechtvaardig-making je zondeschuld wordt vergeven God beschouwt je als een rechtvaardige vergeving van beleden zonden

Jezus heeft de zonden van de gehele mensheid op zich genomen. Daardoor is het mogelijk voor mensen om vergeving van zonden te ontvangen bij hun bekering en wedergeboorte.

Vergeving van zonden is niet het belangrijkste aspect en niet het einddoel van het sterven van Jezus, maar wel het noodzakelijke begin. Het is het fundament voor de overige drie aspecten van de betekenis van het kruis die in de volgende drie onderwerpen worden uitgewerkt:

Effect van de zondeval

 

Sinds de zondeval van de mens zijn alle mensen geneigd om te zondigen en zijn ze niet in staat om goed te leven zoals God dat van hen vraagt.

"Want allen hebben gezondigd ..." (Romeinen 3:23, HSV2010)

Daardoor is de mensheid als geheel in een permanente staat van schuldigheid tegenover God komen te staan.

"... en staat de hele wereld schuldig voor God." (Romeinen 3:19, NBV2004)

Zie ook onderwerp 'Erfzondigheid' in hoofdstuk 'Omgaan met zonden'.

Jezus droeg de zondeschuld (van de hele mensheid)

 

Hierover heeft de profeet Jesaja eeuwen tevoren geprofeteerd:

"Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem ... de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen ... Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest." (Jesaja 53:5-8, HSV2010)

Door het plaatsvervangend sterven van Jezus is de zondeschuld van de gehele mensheid tegenover God vereffend.

"Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven ... dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat" (1 Korintiërs 15:3, NBV2004)

"Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen ..." (1 Petrus 3:18, NBV2004)

Jezus heeft de schuld van de gehele mensheid dus op zich genomen en heeft de bijbehorende straf gedragen op het kruis. De onschuldige, volkomen reine Zoon van God onderging de toorn van God vanwege de zondeschuld van de mensheid.

"Hij (=Jezus) is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld." (1 Johannes 2:2, NBV2004)

De Zoon van God stierf als een vervloekte tussen hemel en aarde. Meer vernedering en verachting was niet denkbaar. Wat een paradox dat God, die zijn Zoon oneindig liefhad, Hem op zo'n oneindig vernederende manier liet sterven aan een kruis voor een wereld vol zondaars. Hoe is het mogelijk?

"Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren." (Romeinen 5:8, NBV2004)

Rechtvaardigmaking (persoonlijk toegepast bij wedergeboorte)

 

Jezus is gestorven voor de hele mensheid. Maar de Bijbel leert ons ook dat de verdienste van Jezus door zijn kruisdood aan jou persoonlijk wordt 'uitgekeerd' als je gelooft in Jezus en je bekeert tot God. Dan word je wedergeboren en één van de aspecten van wedergeboorte is de persoonlijke rechtvaardigmaking.

"Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. " (Romeinen 5:1, NBV2004)

Rechtvaardigmaking houdt in dat je een nieuwe identiteit hebt gekregen:

  1. Jezus heeft je zonden gedragen (en op grond daarvan worden je zonden vergeven).
  2. De gerechtigheid van Jezus wordt jou toegerekend (je wordt voortaan door God als een 'rechtvaardige' beschouwd).

Zie meer hierover in onderwerp 'Rechtvaardigmaking' in hoofdstuk 'Bekering en wedergeboorte'.

Gerechtvaardigd en toch blijven zondigen?

 

Bij je wedergeboorte begin je met een schone lei wat je zonden betreft: al je zonden zijn dan vergeven. Maar ook na je wedergeboorte ben je nog verre van volmaakt en blijf je helaas nog zondigen. Voor alle zonden die je daarna doet is er ook vergeving mogelijk gemaakt. Het bloed van Jezus (symbool van zijn plaatsvervangend sterven aan het kruis) is ook ruim voldoende voor al die zonden. Zoals bekering de voorwaarde is voor wedergeboorte, zo is schuld belijden tegenover God de voorwaarde om vergeving voor latere zonden te ontvangen.

"Wie niet voor zijn zonden uitkomt, kent geen voorspoed, maar wie ze belijdt en zijn leven betert, kan rekenen op liefde en genade." (Spreuken 28:13, HB2008)

"Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." (1 Johannes 1:9, HSV2010)

De beste manier is om je zonden te belijden zodra je beseft dat je iets verkeerds hebt gedaan. Hoe dichter je bij God leeft, hoe scherper je geweten werkt. Het is belangrijk om steeds open te staan voor de stem van de Heilige Geest in je geweten. Ook kun je regelmatig vragen of Hij je eventuele onbeleden zonden te binnen brengt. Als Hij dat doet, kun je die bij het kruis brengen en daar laten.

"Mijn God, doorgrond mij, kijk in mijn hart, onderzoek mij, peil mijn gedachten. Dreig ik van u af te dwalen, breng mij dan terug op de weg naar u." (Psalm 139:23-24, GNB1996)

Lees meer in hoofdstuk 'Omgaan met zonden'.

Zonden blokkeren veel facetten van je leven met God:

Daarom is het zo belangrijk om een rein geweten te houden en er ernst mee te maken om volgens Gods levenswet te leven.

Gespreksvragen

 

  1. Heeft Jezus de zonden gedragen voor alle mensen of alleen voor christengelovigen?
  2. Hoe helpt het voorbeeld van Jezus jou om mensen lief te hebben die jou beschadigd hebben?
  3. Wat is het verschil tussen vergeving van zonden en rechtvaardigmaking?
  4. Als Jezus voor alle zonden gestorven is, is het dan nog nodig je druk te maken om zonden die je zelf hebt gedaan?
  5. Hoe krijg je of hoe houd je een zuiver geweten dat gereinigd is van alle zonden?

Volgend onderwerp:

 3.10.4. Jezus bracht vrede 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies