banner image

 

3.10.4. Jezus bracht vrede

 

verdienste van Jezus
WEDERGEBOORTE
de verdienste van Jezus wordt persoonlijk toegepast
na je wedergeboorte
Jezus bracht vrede verzoening je bent geen vijand van God meer je bent een geliefd kind van God herstel van de omgang met God

De verzoening tussen God en de mensheid ligt in het verlengde van het feit dat Jezus aan het kruis de zonden van de hele mensheid gedragen heeft. Het plaatsvervangend dragen van de straf voor de zonden is het juridische aspect van het kruis, verzoening is het relationele aspect van het kruis.

Effect van de zondeval

Door de zondeval is de relatie tussen God en de mensheid verbroken en is er een situatie van vijandschap ontstaan.

"Trouwelozen, weet u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God." (Jakobus 4:4, WV2012)

Verzoening is een grondig herstel van die verbroken relatie. Door het plaatsvervangend sterven van Jezus heeft God de mensheid met zichzelf verzoend. De kloof tussen God en de mensheid is overbrugd door het kruis van Jezus.

"... en door hem (=Jezus) alles met zich willen verzoenen, alles op de aarde en in de hemel. Want hij heeft vrede gebracht door zijn bloed, door zijn kruisdood." (Kolossenzen 1:20, GNB1995)

Verzoening (tussen God en de mensheid)

Bij de geboorte van Jezus was er een spreekkoor van engelen dat God loofde met de woorden:

"Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft." (Lucas 2:14, NBV2004)

Jezus was naar de aarde gekomen om de mensheid met God te verzoenen. Door zijn kruisdood heeft Jezus de vijandschap tussen God en de mensheid te beëindigd en vrede gesloten met de mensheid. God zou daardoor weer vreugde in de mensheid kunnen hebben en een relatie met mensen kunnen hebben.

Het betekent ook dat Jezus door zijn sterven aan het kruis ook de weg heeft geopend waarover de mens tot God mag naderen en zelfs een diepgaande relatie met Hem kan hebben.

"Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken ... Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden." (Efeziërs 2:14-16, NBV2004)

De weg tot God is niet alleen beschikbaar geworden voor Joden, maar ook voor niet-Joden. En die weg is Jezus, die van zichzelf gezegd heeft:

"... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij." (Johannes 14:6, NBV2004)

Persoonlijke verzoening (bij wedergeboorte)

Jezus is gestorven voor de hele mensheid. Maar de Bijbel leert ons ook dat de verdienste van Jezus door zijn kruisdood aan jou persoonlijk wordt 'uitgekeerd' als je gelooft in Jezus en je bekeert tot God. Dan word je wedergeboren en één van de aspecten van wedergeboorte is de persoonlijke verzoening, waardoor je in een nieuwe relatie met God komt te staan. Dat betekent niet dat alle mensen nu of in de eeuwigheid met God verzoend worden (alverzoening), maar alleen op Gods voorwaarde: geloof tot bekering.

Verzoening betekent:

  1. Je bent niet langer een vijand van God (Jezus heeft die vijandschap op zich genomen).
  2. Je bent een kind van God geworden (dat hoort bij je nieuwe identiteit).

Zie meer hierover in
- onderwerp 'Verzoening' in hoofdstuk 'Bekering en wedergeboorte'
- hoofdstuk 'Relatie met God'
- onderwerp 'Je identiteit als christen' in hoofdstuk 'Anders denken'

Verzoend en toch niet altijd de relatie met God ervaren?

Ook al ben je bij je wedergeboorte een gerechtvaardigde geworden, je blijft zondigen, vanwege je oude natuur. Wanneer je rondloopt met onbeleden zonden, is je relatie met God niet verbroken, maar is je omgang met God beschadigd en ervaar je de verbondenheid met Hem niet als daarvoor. Wanneer je ruzie hebt met iemand, is je relatie met die persoon ook verstoord totdat de ruzie is bijgelegd.

Het effect van het belijden van je zonden is dus niet alleen dat je zonden worden vergeven, maar ook dat het weer goed is tussen God en jou. Hoe dichter je bij God leeft, hoe gevoeliger je wordt voor het effect van zonden op het ervaren van Gods aanwezigheid in je leven. Alleen daarom al wil je natuurlijk dat je een rein geweten hebt.

Gespreksvragen

  1. Veel christenen denken dat vergeving en verzoening ongeveer hetzelfde is. Hoe zou dat komen?
  2. Wat is de samenhang tussen vergeving en verzoening?
  3. Wat houdt de vrede in waar de engelen het in de kerstnacht over hadden met hun spreekkoor?
  4. Wat betekent persoonlijke verzoening, als aspect van de wedergeboorte?
  5. Blijf je als wedergeboren gelovige verzoend met God, ook als je stevig gezondigd hebt? Wat moet je doen om de relatie met God weer zuiver te krijgen?