link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.10.5. Jezus overwon de satan

Inhoud:

- Effect van de zondeval
- Jezus' strijd tegen de satan
- Vrijkoping uit de macht van de satan
- Verlossing bij wedergeboorte
- Verlost en toch niet vrij van gebondenheden?
- Bevrijd van de macht van de zonde
- Gespreksvragen


 

verdienste van Jezus
WEDERGEBOORTE
de verdienste van Jezus wordt persoonlijk toegepast
na je wedergeboorte
Jezus overwon de satan verlossing je bent bevrijd uit de macht van de satan je bent toegelaten tot het koninkrijk van God bevrijding van alles wat je afhoudt van Jezus

Dit is het meest cruciale aspect van het kruis vanuit het perspectief van Gods koninkrijk. Aan het kruis heeft Jezus de satan, die tot dat moment de onbetwiste geestelijke machthebber van de aarde was, een beslissende nederlaag toegebracht. Zijn uiteindelijke, totale nederlaag zal pas in de eindtijd plaatsvinden.

Effect van de zondeval

 

Doordat de mens ongehoorzaam was aan God en besloot te luisteren naar de satan omdat hij gelijk aan God wilde worden, is de hele aarde onder de heerschappij van de satan gekomen. Vanaf dat moment was Gods heerlijkheid van de aarde verdwenen en waren de mensen weerloos tegenover de macht van de satan. Deze hield alle mensen onder meer gebonden door:

 1. de macht van de leugen
 2. de macht van de zonde
 3. de macht van dood

Zie ook:
- hoofdstuk 'Adam en Eva' over de zondeval
- onderwerp 'Erfzondigheid' in hoofdstuk 'Omgaan met zonden'.

Jezus' strijd tegen de satan

 

"... De Zoon van God is verschenen om het werk van de duivel ongedaan te maken." (1 Johannes 3:8, GNB1996)

"... is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel." (Hebreeën 2:14, NBV2004)

Het eerste wat Jezus deed toen Hij zijn bediening op aarde begon, was een tweegevecht met de satan. Jezus ontmoette zijn vijand in de woestijn en Hij overwon al zijn aanvallen De satan moest Hem knarsetandend als zijn meerdere erkennen. Ook in de olijfgaard Getsemane had Jezus een felle strijd te voeren en daarbij was de satan ongetwijfeld aanwezig. Toen Jezus aan het kruis stierf heeft Hij de satan de beslissende nederlaag toegebracht door te sterven aan het kruis.

"Hij heeft de heerschappijen en de machten ontwapend, hen openlijk aan de kaak gesteld en over hen getriomfeerd door het kruis." (Kolossenzen 2:15, WV2012)

De belangrijkste wapens die Jezus hanteerde waren:

 • onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan God de Vader
 • zelfopofferende liefde en offerbereidheid door te willen sterven voor de opstandige mensheid

De satan was niet opgewassen tegen Gods vindingrijkheid die voortkwam uit zijn liefde voor zijn schepping. Het kwam niet bij de satan op dat de Zoon van God zijn leven zou willen geven om een opstandige mensheid van de ondergang te redden.

"Wat wij zeggen, is Gods wijsheid die tot nu toe verborgen is geweest. Voor het begin van de wereld had Hij Zijn plan al klaar om ons in de heerlijkheid te brengen. De leiders van deze wereld hebben geen van allen ervan geweten, want anders zouden zij de Heer van de heerlijkheid niet aan het kruis hebben geslagen." (1 Korintiërs 2:7-8, HB2008)

De grootste krachtsexplosie van alle tijden vond plaats toen Jezus opstond uit het graf. Daarmee heeft Jezus bewezen dat Hij inderdaad de overwinning heeft behaald over de satan. Zonder opstanding zou Jezus alleen een martelaar zijn geweest van zijn overtuiging. Door zijn opstanding heeft Jezus Gods macht en kracht getoond:

"... door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus onze Here" (Romeinen 1:4, NBG1951)

Zie ook onderwerp 'Hemelse machten' in hoofdstuk 'Geestelijke strijd'.

Vrijkoping uit de macht van de satan

 

De Bijbel zegt dat Jezus op aarde is gekomen:

"... om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen." (Matteüs 20:28, NBV2004)

De overwinning over de satan betekent ook de vrijkoping van de mensheid, zoals vroeger slaven konden worden gekocht op de slavenmarkt. Door het plaatsvervangend sterven van Jezus heeft Hij een oneindig hoge prijs betaald om de mensheid terug te kopen van de satan: zijn eigen bloed.

Jezus was de Zoon van de almachtige God, ja Hij was God zelf. In het hele heelal was en is er niets kostbaarder dan het leven van Gods Zoon. En dat was de losprijs. En omdat die prijs oneindig hoog is, is die voldoende voor alle mensen, al zouden er miljoenen mensheden zijn die moesten worden vrijgekocht!

"Jullie zijn nu van Christus. Want hij heeft jullie gekocht door voor jullie te sterven ... " (1 Korintiërs 6:20, BGT2012)

Een schaker is graag bereid een pion te offeren, als hij er een paard of een toren voor terug kan krijgen, want zo'n schaakstuk heeft een hogere waarde. Maar als je een paard of een toren offert voor een pion, dan is dat meestal gewoon stom. Jezus heeft zijn leven opgeofferd om er een hartstochtelijk zondigende mensheid mee vrij te kopen. Een slechte ruil? Volgens ieder normaal denkend mens wel, maar de zelfopofferende liefde van Jezus is abnormaal groot en onbegrijpelijk diep. Met stomheid geslagen kunnen we alleen maar constateren dat jij en ik voor Jezus meer waard waren dan ... zijn eigen leven. Wij zijn het hogere doel van Jezus waarvoor Hij zichzelf heeft weggecijferd. Begrijp je dat? Nee, natuurlijk niet!

Verlossing bij wedergeboorte

 

Jezus is gestorven voor de hele mensheid. Maar de Bijbel leert ons ook dat de verdienste van Jezus door zijn kruisdood aan jou persoonlijk wordt 'uitgekeerd' als je gelooft in Jezus en je bekeert tot God. Dan word je wedergeboren en één van de aspecten van wedergeboorte is de persoonlijke verlossing. We moeten goed onderscheid maken tussen vergeving van zonden en verlossing uit de macht van de satan. Verlossing houdt in dat je een nieuwe identiteit hebt gekregen:

 1. bevrijding en vrijkoping uit de macht van de satan
 2. toelating tot het koninkrijk van God

De verlossing gaat NIET over vergeving van zonden, maar over de vraag wie de zeggenschap over je leven heeft.

"Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden." (Kolossenzen 1:14, HSV2010)

Het woord 'namelijk' is een toevoeging, een eigen interpretatie van de vertalers, waaruit blijkt dat zij vergeving van zonden min of meer gelijk stellen aan verlossing. Jammer! De BGT vertaling heeft beide begrippen duidelijk NAAST elkaar geplaatst (zoals ook in de Griekse brontekst!) en dat is correct:

"Omdat we bij Christus horen, zijn we gered en zijn onze zonden vergeven." (Kolossenzen 1:14, BGT2012)

Helaas is men in veel kerkelijke kringen geneigd om allerlei kernbegrippen die te maken hebben met bekering en wedergeboorte op de zonde te laten slaan. Maar daardoor worden Bijbellezers op het verkeerde been gezet. Verlossing is heel iets anders dan vergeving van zonden.

Zie meer hierover in onderwerpen
- 'Verlossing' in hoofdstuk 'Bekering en wedergeboorte'
- 'Jezus de verlosser' in hoofdstuk 'Wie is Jezus?'.

Door verlossing krijg je een andere nationaliteit: je hoort niet meer bij het machtsgebied van de satan, maar bij het koninkrijk van God. Je krijgt dan als het ware een nieuw paspoort als hemelburger. Dat is je nieuwe identiteit.

Verlost en toch niet vrij van gebondenheden?

 

Maar BEN je als verloste gelovige echt wel zo vrij? Laten we het maar eerlijk onder ogen zien: de volkomen vrijheid die God aan zijn kinderen gegeven heeft, wordt tijdens het aardse leven maar gedeeltelijk ervaren. Sterker nog: ook veel christengelovigen zitten toch nog gebonden aan van alles en nog wat. Hier zijn enkele voorbeelden:

Zie meer daarover hoofdstuk 'Bevrijding'.

Bevrijd van de macht van de zonde

 

Ook al ben je bij je wedergeboorte een gerechtvaardigde geworden, je blijft zondigen, vanwege je oude natuur. Je vroegere zondeschuld is vergeven, maar daarmee ben je nog niet automatisch vrij van de MACHT van de zonde. Wanneer je als gelovige rondloopt met onbeleden zonden, ben je nog steeds een kind van God (tenzij je bewust afstand neemt van God). Maar je geloofskracht wordt verzwakt door onbeleden zonden. Het effect van het belijden van je zonden is dus niet alleen dat niet je zonden worden vergeven, maar ook dat Gods kracht weer in je en door je heen kan werken. Alleen daarom al wil je natuurlijk een rein geweten hebben.

Wanneer je vastzit aan hardnekkige zondige gewoonten, doe dan alles om ervan af te komen. Zoek zo nodig hulp van anderen.

Gespreksvragen

 

 1. Waarom is dit onderwerp het meest beslissende van de vier aspecten van het kruis die in Herschepping genoemd worden?
 2. Welke verschillen tussen Jezus en de satan worden in de tweede paragraaf (Jezus' strijd tegen de satan) genoemd? Kun je nog meer verschillen bedenken?
 3. Wat houdt de vrijkoping van de mensheid in?
 4. Wat betekent persoonlijke verlossing, als aspect van de wedergeboorte?
 5. In dit onderwerp worden allerlei gebondenheden genoemd die je bij mensen kunt tegenkomen. Wat is de relatie tussen het kruis van Jezus en de bevrijding die mensen nodig hebben om van zulke verbondenheden bevrijd te worden?
 6. Wat is het verschil tussen vergeving van zonden en bevrijd worden van de macht van de zonde?

Volgend onderwerp:

 3.10.6. Jezus overwon de dood 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies