link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.10.6. Jezus overwon de dood

Inhoud:

- Effect van de zondeval
- Jezus gaf zijn leven voor de mensheid
- Levendmaking (bij wedergeboorte)
- Levendmaking en opstanding
- Gespreksvragen


 

verdienste van Jezus
WEDERGEBOORTE
de verdienste van Jezus wordt persoonlijk toegepast
na je wedergeboorte
Jezus overwon de dood levendmaking je bent niet langer geestelijk dood je hebt een nieuw leven gekregen geestelijk vruchtdragen

Dit is het sluitstuk van de betekenis van het kruis. Het eerste aspect, dat Jezus de zonden van de wereld aan het kruis heeft gedragen is als het ware de basis. Zijn overwinning over de dood is het sluitstuk, want daardoor kan Jezus het nieuwe leven geven aan mensen die in Hem geloven en hun leven aan Hem toevertrouwen.

Effect van de zondeval

 

Door de zondeval is de mens in geestelijk opzicht gestorven. De mens wilde zo nodig op zichzelf staan en onafhankelijk van God verder leven. Daarmee werd de geestelijke levenslijn met God verbroken, niet alleen voor Adam en Eva, maar ook voor al hun nakomelingen, alle mensen dus.

Bovendien deden verderf en sterfelijkheid hun intrede, waardoor ieder mens zekerheid had dat hij eenmaal in lichamelijk opzicht zou sterven.

Zie ook:
- hoofdstuk 'Adam en Eva' over de zondeval
- onderwerp 'Erfzondigheid' in hoofdstuk 'Omgaan met zonden'.

Jezus gaf zijn leven voor de mensheid

 

In Handelingen 3:15 wordt Jezus de 'vorst van het leven', de 'leidsman ten leven' genoemd. Jezus had dus niet alleen de dood overwonnen, maar ook een bron van nieuw, eeuwig leven geopend. Jezus zei van zichzelf:

"... Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft." (Johannes 8:12, NBV2004)

De dood van Jezus betekent dus vooral: leven voor de mensheid.

"Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer." (Romeinen 6:23, NBV2004)

Toen Jezus aan het kruis was gestorven had de satan namelijk een groot probleem. Gods volkomen rechtvaardige Zoon was immers onschuldig ter dood gebracht en dat was de allergrootste onrechtvaardigheid die ooit in het heelal heeft plaats gevonden. Om de onrechtvaardigheid van het vergieten van onschuldig bloed recht te zetten (Hebreeën 12:24), verwierf God het recht om de mensheid het leven aan te bieden.

"En zoals de zonde heerste door middel van de dood, zo zal de genade heersen door middel van gerechtigheid en leiden tot eeuwig leven, dankzij Jezus Christus onze Heer." (Romeinen 5:21, GNB1996)

"... Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie." (2 Timoteüs 1:10, NBV2004)

Daarom kon Jezus terecht zeggen:

"... Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk." (Openbaring 1:18, NBG1951)

Volgelingen van Jezus hoeven niet meer bang te zijn voor de dood, omdat het sterven van het lichaam een doorgang is naar het eeuwige leven in het hiernamaals.

De levensboom van het paradijs is verleden tijd. Na de zondeval werd de toegang tot deze boom versperd en na de zondvloed was die eenvoudigweg verdwenen, naar we mogen aannemen. Maar het kruis is de nieuwe levensboom geworden. Het leven dat de eerste Adam heeft versmaad, door niet te eten van de levensboom en wel van de doodsboom, is door Jezus voor iedereen beschikbaar bij de tweede levensboom: het kruis van Jezus. Jezus is de bron van leven. Daarom kon Hij naar waarheid zeggen:

"... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij." (Johannes 14:6, NBV2004)

Levendmaking (bij wedergeboorte)

 

"... God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven." (1 Johannes 4:9, NBV2004)

Jezus is gestorven voor de hele mensheid. Maar de Bijbel leert ons ook dat de verdienste van Jezus door zijn kruisdood aan jou persoonlijk wordt 'uitgekeerd' als je gelooft in Jezus en je bekeert tot God. Dan word je wedergeboren en één van de aspecten van wedergeboorte is de persoonlijke levendmaking.

  1. Je bent niet langer geestelijk dood (Jezus heeft de dood overwonnen).
  2. Je hebt nieuw leven ontvangen (door de permanente inwoning van de Heilige Geest en verbondenheid met God).
  3. Je zult na het sterven van je lichaam eeuwig leven bij God en eenmaal opstaan met een nieuw lichaam.

"Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood." (Hebreeën 2:14-15, NBV2004)

Jezus heeft de dood (het resultaat van zonde) overwonnen om je bij je wedergeboorte het nieuwe leven te kunnen aanbieden:

"Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer." (Romeinen 6:22-23, NBV2004)

Zie meer hierover de onderwerpen
- 'Jezus de levengever' in hoofdstuk 'Wie is Jezus?'
- 'Levendmaking' in hoofdstuk 'Bekering en wedergeboorte'.

Levendmaking en opstanding

 

Dit vierde aspect van de betekenis van het kruis heeft een vervolg in de opstanding van Jezus. Want zo zeker als Jezus lichamelijk uit de dood is opgestaan, zo zeker ben je bij je wedergeboorte ook opgewekt tot een nieuw leven. Dat kun je ook zichtbaar maken wanneer je je laat dopen.

"Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt." (Kolossenzen 2:12, NBV2004)

"Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden." (Romeinen 6:3-4, NBV2004)

Gespreksvragen

 

  1. Waarom kan dit onderwerp het sluitstuk genoemd worden van de vier aspecten van het kruis uit dit hoofdstuk?
  2. Waaruit blijkt dat Jezus de dood heeft overwonnen, wat zijn de effecten ervan?
  3. Jezus stierf om ons nieuw leven te kunnen geven. Wat zijn de overeenkomsten met de gelijkenis van de graankorrel?
  4. Op welke manieren kan de levendmaking door wedergeboorte worden ervaren, zowel nu als na het aardse leven?

Volgend onderwerp:

 3.10.7. Offer van Jezus 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies