link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.10.7. Offer van Jezus

Inhoud:

- Oudtestamentische offerdienst
- Priester en offerdier
- Bloed van Jezus
- Nieuwtestamentische offers
- Bloed van martelaren
- Gespreksvragen


Vanaf de zondeval was de relatie tussen God en de mensheid ernstig verstoord. God had de mogelijkheid aan de mensen gegeven om bepaalde offers aan Hem te brengen. Daardoor konden ze (1) hun toewijding, liefde en dankbaarheid tegenover God uiten en (2) vergeving voor hun zondeschuld ontvangen. In Bijbelboek Genesis lezen we al over het offeren van Kaïn en Abel, Noach en de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob.

Oudtestamentische offerdienst

 

In het Oude Testament (Bijbelboeken Exodus t/m Deuteronomium) is veel te lezen over de priesterdienst en de offers die onder leiding van priesters aan God werden gebracht. Dit vond voornamelijk plaats in en rondom:

  1. de tabernakel (tijdens de reis van het volk Israël door de woestijn, na de uittocht uit Egypte en op weg naar het beloofde land Kanaän)
  2. de tempel in Jeruzalem (vanaf de tijd van koning Salomo die de eerste tempel heeft laten bouwen)

Het doel van de offers was om de relatie tussen God en de Israëlieten te onderhouden en zo nodig te herstellen. De priesters waren nakomelingen van Aäron, die zelf de eerste hogepriester was en de leiding had over alle priesters en priesterdiensten. Deze offerdienst met dierenoffers was een voorlopige instelling, die uiteindelijk zou worden vervangen door het offer van Jezus. Dat wordt in de Hebreeënbrief uitgelegd:

"bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: 'Offers en gaven hebt u niet verlangd maar u hebt mij een lichaam gegeven; brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Toen heb ik gezegd: 'Hier ben ik,' want dit staat in de boekrol over mij geschreven: 'Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.' " (Hebreeën 10:4-7, NBV2004)

Al die verschillende oudtestamentische offers waren dus een voorafschaduwing van het ene volmaakte offer van Jezus. Na het offer van Jezus waren die offers niet meer nodig. In het jaar 70 werd de stad Jeruzalem verwoest en ook de tempel. Sinds die tijd is het ook niet meer mogelijk geweest om de oudtestamentische offers te brengen.

Door het gelovig aanvaarden van Jezus wordt de volle betekenis van het kruis van Jezus aan de gelovige toegekend. Lees ook Hebreeën 9-10 waarin de offerdienst van Israël met het offer van Jezus wordt vergeleken.

Zie ook onderwerp 'Oudtestamentische offers' in hoofdstuk 'Zegenende liefde'.

Priester en offerdier

 

Het bijzondere van het offer van Jezus is dat Hij tegelijk (hoge)priester als offerdier was, zowel offeraar als offer. Als hogepriester stond Jezus tussen God en de mensheid in om het hoogste offer uit te voeren, terwijl Hij zichzelf offerde!

"Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht: hij is ... voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven." (Hebreeën 9:11-12, NBV2004)

We lezen in dit Bijbelgedeelte dat er in de hemel ook een heiligdom, een tempel is. In het Bijbelboek Openbaring wordt die tempel behoorlijk vaak genoemd. Die tempel lijkt verbonden te zijn met de troon van God. Toen Jezus gestorven was, is Hij als hogepriester met zijn eigen bloed naar die hemelse tempel gegaan om dat op het altaar te brengen. Daardoor is het offer van Jezus voortdurend zichtbaar in de geestelijke wereld.

Zie ook onderwerp 'Jezus de hogepriester' in hoofdstuk 'Wie is Jezus?'

Bloed van Jezus

 

Het bloed van Jezus (symbool voor het leven van Jezus dat Hij heeft geofferd) is de vervulling van alle ceremoniële offers. Daardoor waren die ceremoniële offers daarna niet meer nodig. Het offer van Jezus wordt gesymboliseerd in het Heilig Avondmaal, waarbij gelovigen zich identificeren met hun gekruisigde Heer.

"Zo nam hij (=Jezus) na de maaltijd ook de beker en zei: Deze beker is het nieuwe verbond, een verbond dat bekrachtigd wordt door mijn bloed...' " (1 Korintiërs 11:25, GNB1996)

1. vergeving, rechtvaardigmaking

"In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven ..." (Efeziërs 1:7, NBV2004)

2. verzoening, herstelde relatie met God

"... door hem (=Jezus) en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis." (Kolossenzen 1:20, NBV2004)

"Vrienden, we kunnen vol vertrouwen de ware heilige tent van God (=hemels heiligdom) binnengaan. Jezus heeft dat voor ons mogelijk gemaakt met zijn bloed. Door zijn dood maakte hij voor ons de weg vrij. Daardoor kunnen wij nu bij God komen." (Hebreeën 10:19-20, BGT2014)

3. verlossing, vrijkoping uit de macht van de satan, bevrijding

"U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus." (1 Petrus 1:18-19, NBV2004)

4. levendmaking, nieuw leven ontvangen
Jezus heeft zijn bloed (=zijn leven) gegeven om ons een nieuw leven te kunnen aanbieden.

"Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken."(Johannes 6:54, NBV2004)

Nieuwtestamentische offers

 

Is er dan voor nieuwtestamentische gelovigen dan niets meer te offeren, omdat Jezus al het volmaakte, alles omvattende offer heeft gebracht? De Bijbel beantwoordt die vraag op de volgende manier:

"Broeders en zusters, omdat God zo goed voor ons is, roep ik u op, uzelf aan te bieden als een levende en heilige offergave die hij graag aanvaardt. Dat is úw ware eredienst." (Romeinen 12:1, GNB1996)

Als je deze tekst goed leest kan je de schrik om het hart slaan. Elke nieuwtestamentische gelovige wordt opgeroepen om een offer te ZIJN. Je was misschien blij dat je onder het Nieuwe Verbond geen dierenoffers hoeft te brengen en nu blijkt dat je ZELF bestemd bent om als offerdier op te treden. Dat is even slikken! Dat is echte navolging van Jezus die zichzelf heeft opgeofferd, die ons een voorbeeld heeft gegeven om na te volgen.

Voor verdere uitleg, zie 'Nieuwtestamentische offers' in hoofdstuk 'Zegenende liefde'.

Bloed van martelaren

 

Niet alleen Jezus heeft zijn bloedoffer naar de hemelse tempel gebracht. Ook martelaren, mensen die om hun trouw aan Jezus gedood zijn, hebben in navolging van Jezus hun leven opgeofferd voor hun Heer. Daarvan lezen we in het Bijbelboek 'Openbaring':

"Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. Ze riepen luid: 'O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?' Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben." (Openbaring 6:9-11, NBV2004)

Gespreksvragen

 

  1. Wat was het doel van de oudtestamentische offers?
  2. Welke voorstelling heb je bij de tempel in de hemel (zie o.a. Openbaring 11:19; 15:5-8)?
  3. Het bloed van Jezus staat symbool voor zijn leven dat Hij gegeven heeft voor de eenheid. Heeft het bloed van Jezus daarnaast nog meer betekenis in het christelijke geloof?
  4. Wat betekent het voor jou dat Jezus van je verwacht dat je als een levend offer door het leven gaat, om daarin een volgeling van Jezus te zijn?

Volgend onderwerp:

  3.10.8. Lam van God 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies