link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.8.2. Jezus profeteert over zijn lijden

Inhoud:

- 'U bent de messias'
- Eerste aankondiging van Jezus' lijden
- Tweede aankondiging van Jezus' lijden
- Derde aankondiging van Jezus' lijden
- Vierde aankondiging van Jezus' lijden
- Conclusie


Jezus, de Zoon van God en tegelijk de grootste profeet van alle tijden, sprak zelf de meest duidelijke profetieën uit over de lijdensweg die Hij moest doormaken om daarmee Gods plan uit te voeren. Jezus deed er niet geheimzinnig over, maar was opmerkelijk openhartig over wat er met Hem zou gebeuren. Des te merkwaardiger is het dat zijn discipelen totaal verrast waren toen die profetieën in vervulling gingen.

Maar elke keer dat Jezus aan zijn twaalf discipelen iets vertelde over zijn lijden en sterven, gingen zij onderling discussiëren over hun toekomst als ministers in het nieuwe koninkrijk dat Jezus binnenkort zou gaan opzetten. Lijden en sterven pasten totaal niet in hun toekomstverwachting van heersen met Jezus. Daarom stonden ze niet open voor wat Jezus hen vertelde over zijn lijdenstijd.

'U bent de messias'

 

Jezus was in Caesarea Filippi, alleen met zijn twaalf discipelen. Jezus vroeg hen wat de mensen dachten over Hem. Daarna vroeg Hij hen op de man af:

".. wie ben Ik volgens jullie?" (Matteüs 16:15, WV2012)

Petrus gaf het antwoord waar Jezus op gehoopt had:

"... U bent de Messias, de Zoon van de levende God." (Matteüs 16:16, WV2012)

Jezus gaf Petrus toen zijn bijnaam en erenaam 'Petrus', dat 'Rotsman' betekent.

Eerste aankondiging van Jezus' lijden

 

Nu Jezus wist dat God op zijn minst aan één van zijn twaalf discipelen had geopenbaard dat Hij de messias was, wilde Hij hen erop voorbereiden dat Hij niet naar de aarde was gekomen om nu al het messiaanse vrederijk te stichten, waarover de profeten zoveel hadden geschreven. Eerst moest Hij lijden en sterven om daarmee de weg te banen waardoor mensen met God verzoend konden worden. Zouden zijn discipelen dat kunnen bevatten?

"Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt." (Matteüs 16:21, NBV2004)

Dit was het tegenovergestelde van de verwachtingen die de discipelen van Jezus hadden. Dit kon toch niet waar zijn?

Tweede aankondiging van Jezus' lijden

 

Niet lang daarna, terwijl Jezus en zijn discipelen op weg waren naar Kafarnaüm, kwam Jezus erop terug en wees Hij zijn discipelen er met klem op dat Hij zou moeten lijden:

" 'Knoop goed in je oren wat Ik jullie nu zeg: de Mensenzoon zal worden uitgeleverd en valt in de handen van mensen.' Ze begrepen het echter niet; wat Hij zei bleef voor hen verborgen, zodat ze het niet snapten, maar ze durfden Hem er niets over te vragen." (Lucas 9:44-45, WV2012)

In de eerste woorden van deze uitspraak probeerde Jezus zijn discipelen iets duidelijk te maken dat zijn discipelen BESLIST moesten onthouden. "Knoop het in jullie oren, zodat je het niet zal vergeten wanneer het gebeurt." Maar het kwam niet over. Toen ze verder liepen hoorde Jezus hen druk met elkaar redeneren.

"Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: 'Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?' Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was." (Marcus 9:33-34, NBV2004)

Jezus had gesproken over zijn lijden en sterven en zijn volgelingen maakten zich vooral druk over wie de beste plaats zou krijgen in zijn koninkrijk. Hadden ze zijn woorden niet gehoord of niet begrepen, of WILDEN ze het niet horen en bleven ze dromen over hun toekomstige machtspositie?

Zie ook onderwerp 'Gesprekken over het leiderschap' verderop in dit hoofdstuk.

Derde aankondiging van Jezus' lijden

 

Kort voor zijn intocht in Jeruzalem, enkele dagen voordat Jezus zou sterven aan het kruis, vertelde Jezus zijn discipelen nog een keer wat er met Hem zou gebeuren:

"We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood." (Matteüs 20:18-19, NBV2004)

Duidelijker kon Jezus het hen niet vertellen. Deze keer vertelde Jezus hen enkele details die ze waarschijnlijk nog niet eerder hadden gehoord:

Dat waren behoorlijk schokkende details. We lezen in de Bijbel niet dat de discipelen deze keer onder de indruk waren. Ze namen de woorden van Jezus over zijn lijden en sterven nog steeds niet letterlijk.

Ook het feit dat één van hen Jezus zou verraden bleef niet hangen in hun herinnering. Daarover had Jezus ook eens het volgende gezegd:

"... Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen, en toch is een van jullie een duivel.’ Hiermee doelde hij op Judas, de zoon van Simon Iskariot, want hij, een van de twaalf, zou hem uitleveren." (Johannes 6:70-71, NBV2004)

Vierde aankondiging van Jezus' lijden

 

Nadat Jezus op de Olijfberg tegenover zijn twaalf discipelen had geprofeteerd over de verwoesting van Jeruzalem, zei Hij:

"Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden." (Matteüs 26:2, NBV2004)

Conclusie

 

Kortom: Jezus heeft zijn discipelen geen vage verhalen verteld over zijn lijdenstijd, maar veel concrete details: Hij zou zichzelf vrijwillig overgeven om te worden verraden, gevangen genomen, gegeseld en gedood door kruisiging. Jezus vertelde ook dat Hij na drie dagen zou opstaan uit het graf. Een behoorlijk compleet verhaal dus. Jezus zei:

"Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is." (Johannes 14:29, NBV2004)

Inderdaad, alles zou precies zo gebeuren zoals Jezus dat verteld had. Maar toen het ging gebeuren, waren de discipelen verrast en raakten ze in paniek. De werkelijkheid was al die tijd niet tot hen doorgedrongen, vooral omdat die zo anders was dan hun eigen verwachtingspatroon over hun toekomst met Jezus.


Volgend onderwerp:

 3.8.3. Intocht in Jeruzalem 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies