Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.8.2. Jezus spreekt over zijn lijden

 

- 'U bent de messias'
- Eerste aankondiging van Jezus' lijden
- Tweede aankondiging van Jezus' lijden
- Derde aankondiging van Jezus' lijden
- Vierde aankondiging van Jezus' lijden
- Binnenkort met Jezus regeren?
- Conclusie
- Gespreksvragen

 

Jezus, de Zoon van God en tegelijk de grootste profeet van alle tijden, sprak zelf de meest duidelijke profetieën uit over de lijdensweg die Hij moest doormaken om daarmee Gods plan uit te voeren. In de vier evangeliën kunnen we lezen dat al deze profetieën letterlijk zijn uitgekomen zoals Jezus voorzegd had.

Maar elke keer dat Jezus aan zijn twaalf discipelen iets vertelde over zijn lijden en sterven, gingen zij onderling discussiëren over hun toekomst als ministers in het nieuwe koninkrijk dat Jezus binnenkort zou gaan opzetten. Lijden en sterven pasten totaal niet in hun toekomstverwachting van heersen met Jezus. Daarom stonden ze niet open voor wat Jezus hen vertelde over zijn lijdenstijd.

 

'U bent de messias'

Jezus was met zijn discipelen in Caesarea Filippi, alleen met zijn twaalf discipelen. Jezus vroeg hen wat de mensen dachten over Hem. Daarna vroeg Hij hen op de man af:

".. wie ben Ik volgens jullie?" (Matteüs 16:15, WV2012)

Petrus gaf het antwoord waar Jezus op gehoopt had:

"... U bent de Messias, de Zoon van de levende God." (Matteüs 16:16, WV2012)

Jezus gaf Petrus toen zijn bijnaam en erenaam 'Petrus', dat 'Rotsman' betekent.

 

Eerste aankondiging van Jezus' lijden

Nu Jezus wist dat God op zijn minst aan één van zijn twaalf discipelen had geopenbaard dat Hij de messias was, wilde Hij hen erop voorbereiden dat Hij niet naar de aarde was gekomen om nu al het messiaanse vrederijk te stichten, waarover de profeten zoveel hadden geschreven. Eerst moest Hij lijden en sterven om daarmee de weg te banen waardoor mensen met God verzoend konden worden. Zouden zijn discipelen dat kunnen bevatten?

"Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt." (Matteüs 16:21, NBV2004)

Dit was het tegenovergestelde van de verwachtingen die de discipelen van Jezus hadden. Dit kon toch niet waar zijn? Petrus werd gewoon boos op Jezus. Hoe kon Jezus nou zoiets zeggen?

"Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen: 'God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!' " (Matteüs 16:22, NBV2004)

Petrus waagde het zelfs om Jezus terecht te wijzen. Als de Joodse leiders Jezus zouden willen doden, dan zou God dat toch zeker voorkomen. Natuurlijk zou God zijn Zoon beschermen tegen elk gevaar, zoals Hij tot dusver gedaan had! Daar zou Jezus toch niet aan twijfelen?

"Maar Hij (=Jezus) van zijn kant zei tegen Petrus: 'Weg daar, achter Mij, satan. Je bent een struikelblok voor Mij, want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen.' " (Matteüs 16:23, WV2012)

Nu gaf Jezus Petrus een krachtige terechtwijzing en noemde hem een instrument van de satan. Want de satan is er altijd op uit om Gods plannen te dwarsbomen. Het was duidelijk dat de aankondiging van het lijden niet bij Jezus' vrienden was overgekomen.

 

Tweede aankondiging van Jezus' lijden

Niet lang daarna, terwijl Jezus met zijn discipelen op weg waren naar Kafarnaüm, kwam Jezus erop terug en wees Hij zijn discipelen er met klem op dat Hij zou moeten lijden:

" 'Knoop goed in je oren wat Ik jullie nu zeg: de Mensenzoon zal worden uitgeleverd en valt in de handen van mensen.' Ze begrepen het echter niet; wat Hij zei bleef voor hen verborgen, zodat ze het niet snapten, maar ze durfden Hem er niets over te vragen." (Lucas 9:44-45, WV2012)

In de eerste woorden van deze uitspraak probeerde Jezus zijn discipelen iets duidelijk te maken dat zijn discipelen BESLIST moesten onthouden. "Knoop het in jullie oren, zodat je het niet zal vergeten wanneer het gebeurt." Maar het kwam niet over. Toen ze verder liepen hoorde Jezus hen druk met elkaar redeneren. Hij liet hen hun gang gaan, maar besloot hen ernaar te vragen:

"Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: 'Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?' Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was." (Marcus 9:33-34, NBV2004)

Jezus had gesproken over zijn lijden en sterven en zijn volgelingen maakten zich vooral druk over wie de beste plaats zou krijgen in zijn koninkrijk. Hadden ze zijn woorden niet gehoord of niet begrepen, of WILDEN ze het niet horen en bleven ze dromen over hun toekomstige machtspositie?

 

Derde aankondiging van Jezus' lijden

Kort voor zijn intocht in Jeruzalem, enkele dagen voordat Jezus zou sterven aan het kruis, vertelde Jezus zijn discipelen nog een keer wat er met Hem zou gebeuren:

"We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood." (Matteüs 20:18-19, NBV2004)

Duidelijker kon Jezus het hen niet vertellen. Deze keer vertelde Jezus hen enkele details die ze waarschijnlijk nog niet eerder hadden gehoord:

Dat waren behoorlijk schokkende details. We lezen in de Bijbel niet dat de discipelen deze keer onder de indruk waren. Ze namen de woorden van Jezus over zijn lijden en sterven nog steeds niet letterlijk.

 

Vierde aankondiging van Jezus' lijden

De laatste keer dat Jezus met zijn twaalf discipelen over zijn aanstaande lijden sprak zei Hij:

"Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden." (Matteüs 26:2, NBV2004)

 

Binnenkort met Jezus regeren?

Kort na de derde aankondiging van Jezus' lijden was er weer een kwestie geweest over het ministerschap van discipelen. Er waren drie discipelen waar Jezus het meest mee optrok. Dat waren Petrus en de twee zoons van Zebedeüs: Johannes en Jakobus. Petrus verbeeldde zich dat hij op de eerste plaats zou komen, want Jezus had hem de Rotsman genoemd. Maar Petrus had een blunder begaan toen Hij Jezus probeerde te corrigeren en daardoor moest hij een toontje lager zingen. Dus de beide anderen vonden waarschijnlijk dat zij nu bovenaan hoorden te staan op de lijst van ministers. Ze durfden het niet zelf aan Jezus te vragen, maar hun moeder, met wie ze deze dingen besproken hadden, wilde dat wel even voor hen opknappen. Zij was waarschijnlijk één van de vrouwen die met Jezus meetrokken.

"Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar hem toe. Ze viel voor hem neer om hem een gunst te vragen. Hij vroeg haar: 'Wat wilt u?' Ze antwoordde: 'Beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten, de een rechts van u en de ander links.' Maar Jezus zei hun: 'Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken?' 'Ja, dat kunnen wij,' antwoordden ze. Toen zei hij: 'Uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van mij zullen zitten kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn Vader ze heeft bestemd.' " (Matteüs 20:20-23, NBV2004)

Let op dat Jezus geen antwoord gaf aan de moeder, maar aan zijn twee discipelen. Hij had het toneelstukje wel door. Jezus zou binnenkort het diepste lijden moeten meemaken dat ooit een mens heeft meegemaakt. Hij zou er alleen voor staan, in totale godverlatenheid, zonder ondersteuning en zelfs zonder begrip van zijn naaste vrienden. Geen mens zou dat kunnen verdragen. Maar elk van de discipelen zou later een eigen lijdensweg meemaken en mede daardoor klaargemaakt worden voor hun toekomstige positie in het komende koninkrijk.

"En toen de andere tien dit hoorden, namen zij het de twee broers zeer kwalijk." (Matteüs 20:24, HSV2010)

De andere discipelen stonden op hun achterste benen omdat Johannes en Jakobus aan het lobbyen waren om een hogere plaats te krijgen dan zij. Maar zelf waren ze geen haar beter. Dat was waarschijnlijk de reden dat Jezus geen verwijten had gemaakt aan Jacobus en Johannes. Jezus legde uit dat zijn manier van heersen heel anders zou zijn dan die van de heersers in de maatschappij. Binnen Gods koninkrijk geldt immers de regel van 'dienend leiderschap'. Jezus zei hierover tegen al zijn twaalf discipelen:

"... Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn, zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen ..." (Matteüs 20:25-28, NBV2004)

 

Conclusie

Kortom: Jezus heeft zijn discipelen geen vage verhalen verteld over zijn lijdenstijd, maar veel concrete details: Hij zou zichzelf vrijwillig overgeven om te worden verraden, gevangen genomen, gegeseld en gedood door kruisiging. Jezus vertelde ook dat Hij na drie dagen zou opstaan uit het graf. Een behoorlijk compleet verhaal dus. Jezus zei:

"Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is." (Johannes 14:29, NBV2004)

Inderdaad, alles zou precies zo gebeuren zoals Jezus dat verteld had. Maar toen het ging gebeuren, waren de discipelen verrast en raakten ze in paniek. De werkelijkheid was al die tijd niet tot hen doorgedrongen, vooral omdat die zo anders was dan hun eigen verwachtingspatroon over hun toekomst met Jezus.

 

Gespreksvragen

  1. Had Jezus in bedekte termen of in concrete woorden gesproken over zijn lijdensweg?
  2. Waarom was het voor de twaalf discipelen zo moeilijk te begrijpen wat Jezus allemaal vertelde over zijn aanstaande, lijden, sterven en opstanding?
  3. Wat waren de verwachtingen van de twaalf discipelen over wat Jezus ging doen en welke rol zij daarbij zelf zouden hebben?
  4. Had Jezus in bedekte termen of over concrete gebeurtenissen gesproken?

 Volgend onderwerp:  3.8.3. Intocht in Jeruzalem 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- PDF bestanden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.1.