Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.8.8. Verraad van Judas

 

- Penningmeester Judas
- De zalving van Jezus was het keerpunt
- Duivels plan van Judas
- Deal met Joodse leiders
- Was Judas zelf verantwoordelijk voor zijn daad?
- Judas was zelf verantwoordelijk

 

 

Penningmeester Judas

Judas was ooit goed begonnen als trouwe discipel van Jezus, die steeds met zijn Meester had opgetrokken. Jezus vond hem zelfs zo betrouwbaar en zorgvuldig dat Hij hem had aangesteld als penningmeester van het Jezus-team (Johannes 13:29). Het bleek later dat Judas de verleiding niet kon weerstaan om uit de kas te stelen om er zelf beter van te worden. Jezus moet dat al een tijd geweten hebben, zoals blijkt uit één van zijn eerdere uitspraken:

"Jezus zei: 'Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen, en toch is één van jullie een duivel.' Hiermee doelde hij op Judas, de zoon van Simon Iskariot, want hij, één van de twaalf, zou hem uitleveren." (Johannes 6:70-71, NBV2004)

Nee, Judas had geen zuiver geweten en daardoor voelde hij dat zijn hart steeds verder bij Jezus vandaan gleed. Als een zonde in je hart blijft zitten en je steeds diezelfde zonde blijft koesteren, dan glijd je af tot een gevaarlijke diepte waar je een gemakkelijke prooi van de satan wordt. En dat was de gevaarlijke situatie waarin Judas verkeerde.

De vraag die bijna direct bij je opkomt is: wist Jezus van tevoren dat Judas Hem zou verraden, op het moment dat Hij hem uitkoos? Ik weet daarop het antwoord niet, want het is heel goed mogelijk dat God de Vader niet die voorkennis aan Jezus had gegeven. Jezus is namelijk echt mens geworden. Jezus kwam naar mijn mening niet als God naar de aarde, vermomd in een menselijk lichaam! Maar wel als een echt mens met een aantal menselijke beperktheden (zie bijvoorbeeld Filippenzen 2:5-8). Natuurlijk is het wel duidelijk uit het genoemde Bijbelgedeelte dat Jezus als profeet wel een tijdje van tevoren wist dat Judas zijn verrader zou worden. Een profeet is voor zijn kennis afhankelijk van wat God Hem openbaart.

 

De zalving van Jezus was het keerpunt

Toen Maria Jezus had gezalfd met die dure nardusolie en Jezus haar daar ook nog een compliment over maakte, ergerde penningmeester Judas zich blauw aan die zinloze geldverspilling. Daarom was hij de eerste geweest die protesteerde toen Maria zulke dure nardusolie over Jezus had uitgegoten.

"Judas Iskariot, één van zijn leerlingen - degene die hem zou uitleveren - zei: 'Waarom is die balsem niet voor driehonderd zilverstukken verkocht om dat geld aan de armen te geven?' Maar dat zei hij niet omdat hij zoveel om de armen gaf, maar omdat hij een dief was; hij beheerde de kas en nam er geregeld geld uit weg." (Johannes 12:4-6, GNB1996)

Judas beschouwde zichzelf waarschijnlijk als de eerste 'arme' die dat geld wel zou kunnen gebruiken!

Het voorval van de zalving van Jezus deed dus de deur dicht voor Judas. Nu wist hij zeker dat hij al die jaren Jezus voor niets was gevolgd. Als Jezus inderdaad zou sterven, zoals Hij voorzegd had, dan kon hij, Judas, wel fluiten naar zijn mooie positie in het zogenaamde nieuwe koninkrijk. Als Jezus zou sterven, zou blijken dat zijn zogenaamde koninkrijk niet meer was dan een illusie. Judas was zwaar teleurgesteld.

 

Duivels plan van Judas

Judas wist dat de Joodse leiders van plan waren om Jezus gevangen te nemen, maar dat het hen nooit was gelukt. Toen ontstond er een gedachte in zijn hart. Wat als hij, Judas, Jezus zou aanbrengen bij de Joodse leiders? Hij had niets te verliezen, want hij was Jezus toch al kwijt. Hij zou er vast voor beloond worden en zo zou hij toch nog wat geld kunnen overhouden aan zijn jarenlange verbintenis met Jezus.

"Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd Iskariot, één van de twaalf." (Lucas 22:3, NBV2004)

Judas had in zijn hart afstand genomen van Jezus, met als gevolg dat hij ervoor openstond om als een werktuig van de satan gebruikt te worden.

Toch blijkt uit het vervolg van de geschiedenis dat Judas niet wilde dat Jezus zou sterven. Mogelijk dacht hij dat Jezus door de Joodse leiders na zijn overlevering gedwongen zou worden om een keus te maken: óf koning worden en zijn nieuwe koninkrijk van Israël opstarten, óf zijn onbegrijpelijke voorspellingen terugtrekken. Dan zouden zijn discipelen tenminste weten waar ze aan toe waren.

 

Deal met Joodse leiders

De Joodse leiders waren allang van plan om Jezus uit de weg te ruimen, maar wisten niet hoe ze het daadwerkelijk moesten aanpakken zonder een volksopstand te veroorzaken. Vanwege het naderende Pesachfeest waren er inmiddels drommen mensen naar Jeruzalem gekomen en ze moesten nu dus extra voorzichtig zijn.

"Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was bijna aangebroken. De hogepriesters en de schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen, maar dan heimelijk, bang als ze waren voor de reactie van het volk." (Lucas 22:1-2, NBV2004)

Maar toen gebeurde er iets waar ze erg blij van werden:

"Hij (=Judas) ging naar de hogepriesters en tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren." (Lucas 22:4, NBV2004)

Judas werd natuurlijk met open armen ontvangen. Hij legde zijn voorstel op tafel en begon meteen over geld te praten:

"Wat wilt u me geven, als ik Hem aan u overlever? ..." (Matteüs 26:15, WV2012)

Waarschijnlijk beschouwden de Joodse leiders zijn komst als een gebedsverhoring.

"Ze waren opgetogen en spraken af dat ze hem voor zijn diensten zouden betalen." (Lucas 22:5, NBV2004)

Dit is het ENIGE Bijbelgedeelte waarin gezegd word dat de Joodse leiders blij waren. Op alle andere plaatsen lezen we over hen dat ze woedend waren op Jezus en jaloers waren op zijn populariteit bij het volk. Nee, dit was hun geluksdag!

Het bedrag dat Judas kreeg was het standaardbedrag voor een gemiddelde slaaf in die dagen. Voor Judas was Jezus niet meer dan de eerste de beste slaaf, de minst aanzienlijke van alle mensen. Toch was het voor Judas best een mooi bedrag. Hij zou er een stuk grond voor kunnen kopen en daar zijn geld mee kunnen verdienen. Zijn kostje was gekocht. Later zou er voor zijn zilverstukken inderdaad een akker worden gekocht, alleen zou hij er zelf nooit van kunnen genieten.

"Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige gelegenheid om Jezus uit te leveren, zonder dat het volk het zou merken." (Lucas 22:6, NBV2004)

Dat was de enige gedachte die hem vanaf dat moment beheerste. En die gunstige gelegenheid zou niet lang op zich laten wachten.

Jezus wist precies wat Judas van plan was. Hij verhinderde het niet. Wel zorgde Jezus ervoor dat Judas niet van tevoren wist waar Hij met zijn discipelen voor de laatste keer het pesachmaal zouden vieren. Die bijzondere gebeurtenis mocht Judas niet verknallen.

 

Was Judas zelf verantwoordelijk voor zijn daad?

Deze vraag is door veel mensen gesteld en wordt op verschillende manieren beantwoord. Daarbij spelen ook de volgende profetieën over het verraad van Judas een rol, die erg letterlijk in vervulling zijn gegaan:

"Zelfs mijn beste vriend, op wie ik vertrouwde, die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd." (Psalm 41:10, NBV2004)

"... Zij betaalden mij het loon uit, dertig zilverstukken. De Heer zei tegen me: 'Dat fraaie bedrag vinden zij mij dus waard.' ..." (Zacharia 11:12-13, GNB1996)

Sommige mensen beweren dat Judas er niets aan kon doen dat hij de verrader van Jezus is geworden. Er was toch iemand nodig om Jezus uit te leveren, om daarmee het plan van God te vervullen en het vooraf bepaalde scenario uit te voeren? Bovendien had Jezus hem als één van zijn twaalf naaste volgelingen uitgekozen, dus één van de twaalf moest deze rol vervullen. Was Judas dus het slachtoffer van een macaber plan, voorbestemd om een soort zondebok te zijn?

Andere mensen gaan nog verder in het verontschuldigen van Judas en noemen hem zelfs een held, omdat hij een eerlijk mens was en slachtoffer van een oneerlijk goddelijk plan. Deze gedachte is omstandig uitgewerkt in de filmmusical 'Jezus Christ Superstar' de jaren geleden is uitgekomen. Ook in deze tijd wordt hij nog als musical in theaters uitgevoerd. In deze ronduit demonisch geïnspireerde musical wordt Jezus afgebeeld als een slap figuur die zichzelf beschouwt als het slachtoffer van Gods plan. Hij zou niet anders kunnen doen dan daaraan toegeven. Want tegen God kon hij toch niet op. En Judas wordt in de musical naar voren gebracht als de held die vanwege zijn onrechtvaardige slachtofferrol de sympathieke hoofdfiguur van de musical wordt.

 

Judas was zelf verantwoordelijk

Ik geloof dat God een volkomen rechtvaardige God is, die niemand schuldig verklaart die het ook niet is. Wat Judas betreft: hij besloot ooit om uit de kas te stelen en, zoals het bijna altijd gaat bij dieven, het stelen werd een kwalijke gewoonte. Zo gaat het met alle soorten zonden. Als je er geen afstand van neemt, kom je steeds meer in de macht van het kwaad. Ongetwijfeld groeide er in het hart van Judas een zekere antipathie tegenover Jezus, omdat zijn eigen hart steeds donkerder werd. Geleidelijk aan nam hij steeds meer afstand van Jezus. En toen zijn ergernis helemaal oplaaide bij de zalving van Jezus, stond zijn hart wijd open voor de satan die hem er uiteindelijk toe kon brengen om Jezus te gaan overleveren. Hij was dus helemaal zelf verantwoordelijk voor zijn daden.

Ik geloof zeker dat er voor Judas ook vergeving zou zijn geweest als hij op tijd berouw had getoond tegenover Jezus. Maar hij was op het laatst zo bezeten van het kwade dat hij eigenlijk niet meer terug KON. Zijn leven is een waarschuwend voorbeeld voor mensen (en zeker ook voor christenen) die zich tegen beter weten overgeven aan kwade praktijken. Je kunt op een punt aankomen dat er geen weg terug meer is. En dan heb je pas echt een probleem!

Zie meer over Judas in de onderwerpen 'Judas ontmaskerd' en 'Levenseinde van Judas' in dit hoofdstuk.

 Volgend onderwerp:  3.8.8. Verraad van Judas 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- PDF bestanden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.