Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.8.10. Judas ontmaskerd

 

- Jezus en zijn verrader
- Jezus vertelt het aan Johannes
- Judas neemt afstand van Jezus

 

In het evangelie van Johannes lezen we de volgende woorden als inleiding op het laatste pesachmaal van Jezus met zijn twaalf discipelen:

"Het was kort voor Pasen. Jezus wist dat voor hem het uur gekomen was om deze wereld te verlaten en naar de Vader te gaan. Hij had zijn vrienden in de wereld lief, en zijn liefde voor hen zou nu tot het uiterste gaan." (Johannes 13:1, GNB1996)

Juist tijdens dit laatste pesachmaal, dat tegelijk het eerste Heilig Avondmaal zou worden, gaf Jezus blijk van zijn grenzeloze liefde voor zijn vrienden. Sterker nog: Jezus gaf zichzelf aan hen weg. Jezus bood hen zijn dienstbaarheid en zelfs zijn leven aan!

 

Jezus en zijn verrader

De Bijbelgedeelten over het laatste pesachmaal staan vol met toespelingen op het feit dat Jezus enkele uren later door Judas zou worden overgeleverd om te worden veroordeeld.

"... De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden." (Johannes 13:2, NBV2004)

Zie daarover ook Lucas 22:3. Direct na de voetwassing zei Jezus:

" '... Jullie zijn dus rein - maar niet allemaal.' Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren." (Johannes 13:10-11, NBV2004)

"... Wat in de Schrift staat zal in vervulling gaan: 'Hij die at van mijn brood heeft zich tegen mij gekeerd.' Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat gebeuren; wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat ik het ben." (Johannes 13:18-19, NBV2004)

Ongeveer bij het begin van de viering van het pesachmaal vertelde Jezus zijn discipelen dat één van hen Hem zou verraden en uitleveren.

"Nadat hij dit gezegd had werd Jezus diepbedroefd, en hij verklaarde: 'Waarachtig, ik verzeker jullie: één van jullie zal mij verraden.' " (Johannes 13:21, NBV2004)

Het woord 'waarachtig' (of 'voorwaar, voorwaar' volgens de HSV vertaling) geeft aan dat Jezus deze woorden met grote nadruk uitsprak. Die mededeling sloeg in als een bom.

"Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze hem: 'Ik toch niet, Heer?' " (Matteüs 26:22, NBV2004)

Ze wisten allemaal dat de Joodse leiders erop uit waren om Jezus gevangen te nemen en Hem om te brengen. Behalve Judas had geen van hen enig idee wie van hen de verrader zou zijn. Misschien waren ze allemaal bang dat ze het zelf zouden doen als ze onder druk zouden worden gezet. Jezus ging verder en vertelde dat over zijn uitlevering al eeuwen geleden was geprofeteerd.

"Zelfs mijn beste vriend, die mijn vertrouwen had en met mij het brood deelde, zelfs hij heeft zich tegen mij gekeerd." (Psalm 41:10, GNB1996)

Deze Bijbeltekst uit Psalm 41 slaat op Achitofel, de belangrijkste raadgever en vertrouweling van koning David. Achitofel liet David in de steek en koos partij voor Absalom toen die in opstand kwam en het koningschap van zijn vader David wilde overnemen. Ongetwijfeld dacht Jezus op dat moment aan de overeenkomt tussen Achitofel en Judas.

"... Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. De Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. (Matteüs 26:23-24, NBV2004)

Judas had er natuurlijk alle belang bij dat de anderen er nog niet achter zouden komen dat hij het was. Dus deed hij net of hij van niets wist:

"Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: 'Ik ben het toch niet, rabbi?' Jezus antwoordde: 'Jij zegt het.' " (Matteüs 26:25, NBV2004)

Judas wist nu dat Jezus op de hoogte was van zijn plannen. Maar waarom deed Jezus dan nog steeds zo vriendelijk tegenover hem? Waarom had Jezus met liefde ook ZIJN voeten gewassen? Die liefde moet hem veel pijn hebben gedaan. Maar niet genoeg om hem van zijn slechte plan te weerhouden.

 

Jezus vertelt het aan Johannes

Johannes, met wie Jezus een speciale band had en die naast Jezus zat, vroeg Jezus of Hij hem wilde vertellen wie hem zou verraden en uitleveren.

"Hij boog zich dicht naar Jezus toe en vroeg: 'Wie, Heer?' 'Degene aan wie ik het stuk brood geef dat ik nu in de schaal doop,' zei Jezus. Hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot. Op dat moment nam de duivel bezit van Judas. Jezus zei: 'Doe maar meteen wat je van plan bent.' Niemand aan tafel begreep waarom hij dit zei; omdat Judas de kas beheerde, dachten sommigen dat Jezus bedoelde dat hij inkopen voor het feest moest doen, of dat hij iets aan de armen moest geven." (Johannes 13:25-29, NBV2004)

Johannes was ongetwijfeld geschokt door wat Jezus hem had toevertrouwd. Jezus wilde Judas niet ter plekke ontmaskeren omdat dan het hele pesachmaal stuk zou zijn. Er zou ongetwijfeld een gevecht zijn uitgebroken. Judas zou er ongenadig van langs krijgen van de anderen en Petrus zou hem misschien wel vermoord hebben. Gedurende de laatste uren voorafgaande aan zijn gevangenneming wilde Jezus niet dat het verraad van Judas de boventoon zou voeren.

 

Judas neemt afstand van Jezus

Jezus wist dat het verraad een onderdeel van Gods plan was. Judas was volledig verantwoordelijk voor wat hij deed. Hij was geen marionet in een macaber spel van God die een verrader nodig had voor zijn plannen. Judas had zich tegen Jezus gekeerd en een pact gesloten met de duivel. God gaf de satan de ruimte om dat plan uit te voeren en zou het gebruiken om zijn glorie te tonen aan de mensheid.

"Judas nam het brood aan en ging meteen weg. Het was nacht." (Johannes 13:30, NBV2004)

Op een dramatische manier kwam er een einde aan Judas' discipelschap. Let op die laatste woorden: 'het was nacht'. Judas verdween in de nacht en werd opgeslokt door een duisternis die donkerder was dan de donkerste nacht. Jezus had ook Judas liefgehad tot het einde (Johannes 13:1). Jezus verachtte hem niet en gaf hem geen trap na, want Hij beschouwde Judas nog steeds als zijn vriend. Jezus keek hem diepbedroefd na. Niet om wat Judas Hem zou aandoen, maar om wat Judas zichzelf aandeed.

 Volgend onderwerp:  3.8.11. Instelling Heilig Avondmaal 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- PDF bestanden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.1.