Bijbelstudies Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.8.12. Instelling Heilig Avondmaal

 

Inhoud:
- Pesachlam en het Lam van God
- Brood en wijn bij het Heilig Avondmaal
- Afsluiting van de maaltijd met lofzang

 

Na het gesprek over de uitlevering van Jezus was de stemming tijdens de laatste pesachmaaltijd ongetwijfeld bedrukt. De discipelen waren verward en wisten niet wat ze van de hele situatie moesten denken. Bovendien waren de toespelingen van Jezus op zijn naderend levenseinde toch wel heel indringend geworden.

 

Pesachlam en het Lam van God

Nu sprak Jezus nadrukkelijker over zijn aanstaande lijden en sterven.

"Hij zei tegen hen: 'Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.' " (Lucas 22:15-16, NBV2004)

Bij de jaarlijkse Joodse Pesachviering wordt tot op vandaag de bevrijding van het volk Israël uit Egypte herdacht. Destijds werd er een lam geslacht, waarvan het bloed aan de deurposten werd aangebracht, zodat de doodsengel niemand doodde, terwijl bij de Egyptenaren de oudste zoon stierf. Na deze tiende en laatste plaag liet de farao van Egypte het volk Israël uit zijn land wegtrekken. En zo werd Israël een zelfstandig volk, op weg naar het land waar ze zich zouden vestigen.

In Exodus 12 kunnen we lezen over de instelling van de pesachmaaltijd. Er is een direct verband tussen het lam dat daarbij geslacht werd en Jezus die zichzelf zou geven als het ultieme Offerlam, van wie het pesachlam een voorafbeelding was. Johannes de Doper had daar al iets over gezegd toen hij mensen erop attent maakte dat Jezus hun kant opkwam:

"... Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt." (Johannes 1:29, NBV2004)

De laatste pesachmaaltijd van Jezus met zijn discipelen was tegelijk het eerste nieuwtestamentische Heilig Avondmaal, dat door christenen vreemd genoeg het LAATSTE Avondmaal wordt genoemd.

 

Brood en wijn bij het Heilig Avondmaal

Brood en wijn horen bij de Joodse pesachmaaltijd. Daarbij horen volgens een eeuwenoude instelling vier bekers rond te gaan, met elk hun eigen betekenis:

  1. de beker van de heiliging, toewijding aan God
  2. de beker van de plagen van Egypte, de strafgerichten van God
  3. de beker van de verlossing uit de slavernij in Egypte
  4. de beker van dankzegging en lofprijzing, met vooruitzien naar de komst van de Messias, die zou komen om het volk Israël te herstellen

De volgende Bijbelgedeelten gaan over de derde beker, de beker van verlossing. Jezus gaf een nieuwtestamentische invulling aan het begrip verlossing:

"En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: 'Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.' " (Lucas 22:19-21, NBV2004)

"Ook nam Hij een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die met de woorden: 'Drink er allen uit, want dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden." (Matteüs 26:27-28, WV2012)

"Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: 'Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.' " (Lucas 22:20, NBV2004)

Jezus sprak hier voor het eerst rechtstreeks over het Nieuwe Verbond, dat gaat over de relatie tussen God en de mensen die in Jezus zouden geloven en Hem zouden navolgen.

Jezus zou een dag later zijn lichaam geven (gesymboliseerd door brood) en zijn bloed laten vloeien (gesymboliseerd door wijn) voor de rechtvaardigmaking, verzoening, verlossing en levendmaking van ieder die tot geloof zou komen. Door zijn dood maakte Jezus een nieuw, eeuwig leven beschikbaar voor ieder die zich als gelovige aan Hem zou toewijden. Jezus had al eerder hierop gezinspeeld toen Hij zei:

"Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam ... Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven ..." (Johannes 6:51,54, NBV2004)

Zie meer hierover in onderwerp 'Heilig Avondmaal' in hoofdstuk 'Gemeente'.

 

Afsluiting van de maaltijd met lofzang

De Pesachviering werd afgesloten met het zingen van enkele psalmen:

"Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg." (Matteüs 26:30, NBV2004)

Het was gebruikelijk om bij die gelegenheid Psalm 115-118 te zingen. Vervolgens verwachtten de discipelen dat de vierde en laatste beker zou rondgaan. Maar vreemd genoeg stapte Jezus direct na de lofzang op en verlieten ze het huis. Waarom? Veel Bijbeluitleggers geloven dat Jezus dit deed omdat Hij eerst een andere beker zou moeten drinken: de beker van Gods toorn. Pas wanneer Jezus terug zal komen om zijn nieuwe koninkrijk op aarde te stichten zou het de tijd zijn voor zijn de vierde beker. Dat geeft een extra dimensie aan de woorden die Jezus even daarvoor had uitgesproken:

"Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God." (Lucas 22:16, NBV2004)

 Volgend onderwerp: 3.8.13. Gesprekken na de pesachmaaltijd 

 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Extra

Extra functies naast de hoofdinhoud van de Herschepping site.

- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.