Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.8.12. Getsemane

 

- Onderweg naar Getsemane
- Met Jezus waken
- Gebedsworsteling
- Vol vrede het lijden tegemoet

 

 

Onderweg naar Getsemane

Na het laatste pesachmaal gingen Jezus en zijn discipelen naar de olijfgaard Getsemane (dat betekent 'olijfpers'). Deze bevond zich ten oosten van Jeruzalem aan de overkant van het Kidrondal, tegen de helling van de Olijfberg.

"En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg; en ook Zijn discipelen volgden Hem." (Lucas 22:39, HSV2010)

"Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen." (Johannes 18:2, NBV2004)

Het was misschien wel een vaste gewoonte geworden om elk jaar na het pesachmaal met elkaar die plek te bezoeken.

In Johannes 14-16 lezen we dat Jezus onderweg nog een aantal onderwerpen met zijn discipelen besprak. Omdat dit de laatste gelegenheid was voor zijn sterven, waren het heel belangrijke thema's die fundamenteel zijn voor nieuwtestamentische gelovigen:

  • Jezus keert terug naar God de Vader in de hemel en Hij zal eenmaal zal terugkomen (Johannes 14:4-14; 14:27-31; 16:16-22).
  • Jezus zal in de hemel plaatsen klaarmaken voor gelovigen die voor die tijd komen te overlijden (Johannes 14:1-3).
  • Kort na zijn vertrek zal Jezus de Heilige Geest zenden, die in zijn plaats de gelovigen zal bijstaan (Johannes 14:15-20; 14:25-26; 15:26-27; 16:5-15).

Overige gespreksonderwerpen:

Tenslotte bad Jezus voor zijn discipelen die Hij later als apostelen zou uitzenden. Dit gebed staat bekend als het hogepriesterlijk gebed (Johannes 17).

"Na dit gezegd te hebben, ging Jezus met zijn discipelen naar de overzijde van de beek Kidron, waar een hof was, die Hij met zijn discipelen binnenging. " (Johannes 18:1, NBG1951)

En zo kwamen ze in de olijfgaard Getsemane.

 

Met Jezus waken

Tegen acht van zijn discipelen zei Hij op een bepaald moment:

"... Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden." (Matteüs 26:36, NBV2004)

Zij gingen waarschijnlijk direct slapen. Maar Jezus vroeg drie van zijn discipelen om nog een eindje verder met Hem mee te gaan. Met deze drie (Petrus, Johannes en Jakobus) had Jezus een sterkere vriendenband dan met de anderen.

"Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen: 'Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.' " (Matteüs 26:37-38, NBV2004)

Ik denk niet dat zij hun Meester ooit zo bang hadden gezien en dat vonden ze natuurlijk erg vreemd en ook benauwend. Jezus vroeg hen nadrukkelijk om met Hem te waken ter ondersteuning. Ze wisten dat Jezus daar ook 'bidden' mee bedoelde. Helaas was dit te veel gevraagd. Nadat Jezus enige tijd met zijn Vader had gesproken, liep Hij even terug naar zijn drie vrienden. Hij zag dat ze gewoon lagen te pitten.

"... Hij zei tegen Petrus: 'Konden jullie niet eens één uur met mij waken'?" (Matteüs 26:40, NBV2004)

Jezus sprak Petrus aan, die zichzelf al eerder had uitgeroepen tot groepsleider en die beweerd had dat hij meer voor Jezus over had dan alle anderen. Dit voorval maakte pijnlijk duidelijk hoezeer Jezus alleen stond in zijn strijd en hoe weinig Hij zelfs van zijn naaste vrienden kon verwachten. Jezus tegen hen:

"Waak en bid opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak." (Matteüs 26:41, HSV2010)

Dat betekent: wees alert want er breken straks moeilijke uren aan waarin jullie een heftige beproeving zullen meemaken en dan zal de verleiding groot zijn om vanuit het vlees, dus verkeerd te reageren. Zijn discipelen waren verward en waren alleen met zichzelf bezig. Jezus had het voor de eerste keer heel moeilijk en toch had Hij ook oog voor de moeite van zijn discipelen. Wat een contrast!

Diep in je hart kun je soms goede voornemens hebben, maar je eigen menselijke kracht schiet tekort als het er werkelijk op aan komt. Er is meer nodig om stand te houden ook als je beproefd wordt, namelijk de krachtige ondersteuning van de Heilige Geest. Maar dat zouden de discipelen na Pinksteren pas begrijpen.

 

Gebedsworsteling

Als Gods Zoon wist Jezus dat Hij door dit lijden heen moest om zijn belangrijkste missie uit te voeren. Als Mensenzoon had Hij te worstelen met de angst die Hij had voor het maximaal denkbare lijden dat een mens ooit zou meemaken.

"En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan ... " (Matteüs 26:39, HSV2010)

Die beker van God was niet in de eerste plaats de pijn die Jezus zou moeten lijden. Ook niet de afwijzing door de mensen en de vernederingen die Hij zou ondergaan. Het was vooral de beker van Gods toorn vanwege de zonden van de hele mensheid van alle tijden. Jezus wist hoe groot Gods gerechtvaardigde toorn was en hoe zwaar het zou zijn om die beker te moeten leegdrinken. Deze uitdrukking komt in een ander verband voor in het volgende Bijbelgedeelte:

"... de wijn drinken van Gods toorn, onverdund geschonken in de beker van zijn toorn ..." (Openbaring 14:10, WV2012)

Na een tijd van intense gebedsworsteling (en wellicht ook verzoekingen van de satan om het op te geven) gaf Jezus zichzelf over aan de Vader en sprak Hij die bekende woorden:

"... laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren." (Lucas 22:42, NBV2004)

Dat waren geen woorden van slappe lijdelijkheid, zo van "vooruit dan maar, tegen U kan ik toch niet op", maar woorden van grote kracht en zelfoverwinning. Jezus waakte en bad en ... Hij overwon de beproeving als de grootste held van alle tijden. Want een held is niet iemand die nooit bang is, maar iemand die zijn angst overwint!

Ondanks zijn doodsangst was Jezus bereid zichzelf als een offer aan zijn Vader te geven (Efeziërs 5:1-2). Dat was een keus, een daad van volkomen overgave en loyaliteit. Dat ging niet vanzelf, want Jezus maakte een enorme zielenstrijd mee. Jezus deed een beroep op Gods almacht en creativiteit om met een 'plan B' te komen, maar dat was er niet. Het werd zo erg dat de Vader zelfs een engel stuurde die Hem kwam ondersteunen om verder te kunnen gaan.

"Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond." (Lucas 22:43-44, NBV2004)

Dat Jezus bloed zweette betekent dat Hij onder intens zware stress stond. Voor ons als gelovigen is het heel bemoedigend om te lezen hoezeer Jezus heeft geworsteld met de overgave van zijn wil. Daarin is Hij naast ons komen staan, omdat wij het daar ook zo moeilijk mee kunnen hebben. Jezus heeft eerst zichzelf overwonnen en Hij staat vandaag naast jou en mij te helpen om tot de overgave van onze wil te komen! Jezus' overgave aan Gods wil tijdens deze gebedsworsteling was de beslissende stap in de belangrijkste missie van Jezus, die nu begonnen was. Overgave is ook voor gelovigen van vandaag de weg tot overwinning als zij een moeilijke beproeving in hun leven meemaken.

"Tijdens zijn aardse leven heeft hij (=Jezus) God, die hem van de dood kon redden, gebeden en gesmeekt onder luid geroep en geween. En hij werd verhoord om zijn nederige overgave aan God. Ofschoon hij de Zoon van God was, heeft hij door alles wat hij geleden heeft, gehoorzaamheid geleerd." (Hebreeën 5:7-8, GNB1996)

 

Vol vrede het lijden tegemoet

De verhoring was niet dat het lijden van Jezus zou worden weggenomen, maar wel dat Hij de kracht kreeg om het overwinnend te doorstaan. Vanaf dat moment was Jezus vol innerlijke vrede. Op die manier ging Hij in alle rust zijn lijden tegemoet.

Na afloop kwam Jezus weer bij zijn drie discipelen. Ze lagen weer te slapen, net als de anderen. Jezus zei:

"... Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is dat de Mensenzoon wordt overgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij." (Matteüs 26:45-46, NBV2004)

 Volgend onderwerp:  3.8.13. Gevangenneming van Jezus 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- PDF bestanden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.