link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.8.20. Getsemane

Inhoud:

- Jezus had het vaak moeilijk gehad
- Aankomst bij Getsemane
- Met Jezus waken en bidden?
- Gebedsworsteling
- Vol vrede het lijden tegemoet


Jezus had het vaak moeilijk gehad

 

Wist je dat Jezus niet alleen in Getsemane bang was voor de naderende lijdensweg, maar dat Hij ook daarvoor in angst heeft geleefd? Dat wil je vast niet geloven. Toch is het waar. Ook heeft Jezus geleden onder de afwijzing van de Joodse leiders. Naarmate de tijd van zijn lijden naderde, was zijn angst voor het lijden en sterven toegenomen. De vorige dag had Jezus op het tempelplein gestaan, midden tussen de mensen, vrienden en vijanden. Toen had Jezus gezegd:

"... Nu ben ik doodsbang..." (Johannes 12:27, NBV2004)

Letterlijk zei Jezus: "Mijn ziel is in beroering." Dat duidt op buitengewoon hevige emoties. Hoe vaak had Jezus niet tegen mensen gezegd: "wees niet bang" en nu was Hij zelf bang. Hoe kon dat? Vergeet niet dat Jezus mens was en dus ook alle denkbare menselijke emoties kende. Daarom begrijpt Hij ook al jouw en mijn emoties! Maar Jezus liet zich niet door zijn emoties BEHEERSEN. Waarschijnlijk keek Hij omhoog en zei Hij tegen zijn Vader:

"... Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader..." (Johannes 12:27-28, NBV2004)

Jezus wist dat Hij een onmenselijke lijdensweg tegemoet ging en Hij koos er toch voor om de opdracht uit te voeren waarmee God de Vader Hem naar de aarde had gestuurd. Maar Jezus vroeg wel om een bemoediging. En die kreeg Hij ook, op een spectaculaire manier:

"... Toen klonk er een stem uit de hemel: 'Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.' " (Johannes 12:28, NBV2004)

God had zijn heerlijkheid overduidelijk getoond door Jezus naar de aarde te zenden om te vertellen wie de Vader was. Ook om bijzondere wondertekenen te doen waarmee Jezus bewees door God gezonden te zijn. Kort daarna zou Jezus worden 'verhoogd' (aan een kruis) om daarmee Gods oneindige rechtvaardigheid en liefde te tonen. Dat zou de meest verheerlijkende gebeurtenis uit de hele geschiedenis van de schepping zijn!

"De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: 'Een donderslag!' Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. Jezus zei: 'Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld (=de satan) uitgebannen worden. Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.' Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven." (Johannes 12:29-33, NBV2004)

Jezus vertelde dat Hij door zijn kruisdood de satan zou verslaan, waarna Hij iedereen ontving die in Hem zou geloven. Iedereen die Jezus zou afwijzen zou onder Gods oordeel vallen. Dit teken gaf God de Vader als het laatste teken voor de mensen om daarmee te bevestigen dat Jezus de Zoon van God was.

Aankomst bij Getsemane

 

Jezus had zojuist een gesprek van hart tot hart gehad met God de Vader (het hogepriesterlijk gebed) terwijl zijn discipelen mochten meeluisteren.

"Na dit gezegd te hebben, ging Jezus met zijn discipelen naar de overzijde van de beek Kidron, waar een hof was, die Hij met zijn discipelen binnenging." (Johannes 18:1, NBG1951)

De olijfgaard Getsemane (dat betekent 'olijfpers') bevond zich ten oosten van Jeruzalem aan de overkant van het Kidrondal, tegen de helling van de Olijfberg.

Met Jezus waken en bidden?

 

Tegen acht van zijn discipelen zei Jezus op een bepaald moment:

"... Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden." (Matteüs 26:36, NBV2004)

Jezus vroeg drie van zijn discipelen om nog een eindje verder met Hem mee te gaan. Met deze drie (Petrus, Johannes en Jakobus) had Jezus een sterkere vriendenband dan met de anderen. Tegenover hen hen durfde Hij zijn emoties te tonen. Hij had de bemoediging van zijn vrienden zo nodig!

Tijdens het Pesachmaal had Jezus tegen zijn vrienden gezegd:

"Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij mij gebleven." (Lucas 22:28, NBV2004)

Zouden ze Hem in zijn moeilijkste momenten nog steeds bijstaan?

"Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen: 'Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.' " (Matteüs 26:37-38, NBV2004)

Ik denk niet dat zij hun Meester ooit zo bang hadden gezien en dat vonden ze natuurlijk erg vreemd en ook benauwend. Jezus vroeg hen nadrukkelijk om met Hem te waken ter ondersteuning als Hij daar met zijn Vader ging praten. Niet alleen te waken, maar ook voor Hem te bidden.

Helaas, dit was te veel gevraagd. Nadat Jezus enige tijd met zijn Vader had gesproken, liep Hij even terug naar zijn drie vrienden. Hij zag dat ze gewoon lagen te pitten.

"... Hij zei tegen Petrus: 'Konden jullie niet eens één uur met mij waken'?" (Matteüs 26:40, NBV2004)

Jezus sprak Petrus aan, die zichzelf al eerder had uitgeroepen tot groepsleider en die beweerd had dat hij meer voor Jezus over had dan alle anderen. Dit voorval maakte pijnlijk duidelijk hoezeer Jezus alleen stond in zijn strijd en hoe weinig Hij zelfs van zijn naaste vrienden kon verwachten. Jezus tegen hen:

"Waak en bid opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak." (Matteüs 26:41, HSV2010)

Dat betekent: wees alert want er breken straks moeilijke uren aan waarin jullie een heftige beproeving zullen meemaken en dan zal de verleiding groot zijn om vanuit het vlees, dus verkeerd te reageren. Zijn discipelen waren verward en waren alleen met zichzelf bezig. Jezus had het voor de eerste keer heel moeilijk en toch had Hij ook oog voor de moeite van zijn discipelen. Wat een contrast!

Diep in je hart kun je soms goede voornemens hebben, maar je eigen menselijke kracht schiet tekort als het er werkelijk op aan komt. Er is meer nodig om stand te houden ook als je beproefd wordt, namelijk de krachtige ondersteuning van de Heilige Geest. Maar dat zouden de discipelen na Pinksteren pas begrijpen.

Gebedsworsteling

 

Als Gods Zoon wist Jezus dat Hij door dit lijden heen moest om zijn belangrijkste missie uit te voeren. Als Mensenzoon had Hij te worstelen met de angst die Hij had voor het maximaal denkbare lijden dat een mens ooit zou meemaken.

"En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan ... " (Matteüs 26:39, HSV2010)

Jezus deed een beroep op Gods almacht en creativiteit om met een 'plan B' te komen, maar dat was er niet. Die beker van God was niet de pijn die Jezus zou moeten lijden. Ook niet de afwijzing door de mensen en de vernederingen die Hij zou ondergaan. Het was vooral de beker van Gods toorn vanwege de zonden van de hele mensheid van alle tijden. Jezus wist hoe groot Gods gerechtvaardigde toorn was en hoe zwaar het zou zijn om die beker te moeten leegdrinken. En het allerergste: zijn Vader zou Hem een tijdlang verlaten, zodat Jezus helemaal alleen zou zijn. Na een tijd van intense gebedsworsteling (en wellicht ook verzoekingen van de satan om het op te geven) gaf Jezus zichzelf over aan de Vader en sprak Hij die bekende woorden:

"... laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren." (Lucas 22:42, NBV2004)

Dat waren geen woorden van slappe lijdelijkheid, zo van "vooruit dan maar, tegen U kan ik toch niet op", maar woorden van grote kracht en zelfoverwinning. Ondanks zijn doodsangst was Jezus bereid zichzelf als een offer aan zijn Vader te geven (Efeziërs 5:1-2). Dat ging niet vanzelf, want Jezus maakte een enorme innerlijke strijd mee. Het werd zo erg dat de Vader zelfs een engel stuurde die Hem kwam ondersteunen om verder te kunnen gaan.

"Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond." (Lucas 22:43-44, NBV2004)

Dat Jezus bloed zweette betekent dat Hij onder intens zware stress stond. Voor ons als gelovigen is het heel bemoedigend om te lezen hoezeer Jezus heeft geworsteld met de overgave van zijn wil. Daarin is Hij naast ons komen staan, omdat wij het daar ook zo moeilijk mee kunnen hebben. Jezus heeft eerst zichzelf overwonnen en Hij staat vandaag naast jou en mij te helpen om tot de overgave van onze wil te komen! Jezus' overgave aan Gods wil tijdens deze gebedsworsteling was de beslissende stap in de belangrijkste missie van Jezus, die nu begonnen was. Overgave is ook voor gelovigen van vandaag de deur naar overwinning als zij een moeilijke beproeving in hun leven meemaken.

"Tijdens zijn aardse leven heeft hij (=Jezus) God, die hem van de dood kon redden, gebeden en gesmeekt onder luid geroep en geween. En hij werd verhoord om zijn nederige overgave aan God. Ofschoon hij de Zoon van God was, heeft hij door alles wat hij geleden heeft, gehoorzaamheid geleerd." (Hebreeën 5:7-8, GNB1996)

Vol vrede het lijden tegemoet

 

De verhoring was niet dat het lijden van Jezus zou worden weggenomen, maar wel dat Hij de kracht kreeg om het overwinnend te doorstaan. Vanaf dat moment was Jezus vol innerlijke vrede. Op die manier ging Hij in alle rust zijn lijden tegemoet.

Na afloop kwam Jezus weer bij zijn drie discipelen. Ze lagen weer te slapen, net als de anderen. Jezus zei:

"... Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is dat de Mensenzoon wordt overgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij." (Matteüs 26:45-46, NBV2004)


Volgend onderwerp:

  3.8.21. Gevangenneming van Jezus 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies