link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.8.22. Jezus voor de hogepriester

Inhoud:

- Annas
- Kajafas
- Verhoor door Kajafas


De vier evangeliën geven verschillende details over het verhoor van Jezus. Daaruit kunnen we concluderen dat Jezus driemaal verhoord is door Joodse leiders:

  1. door ex-hogepriester Annas
  2. door hogepriester Kajafas
  3. door de volledige Hoge Raad in Jeruzalem, het Sanhedrin

Alleen de evangelist Johannes (die er zelf bij was geweest) heeft het bezoek aan Annas vermeld. In Matteüs wordt alleen Kajafas genoemd en de andere twee evangelisten spreken over 'de hogepriester' zonder naam te noemen.

Annas

 

Het was nog nacht toen Jezus geboeid Jeruzalem binnengebracht werd.

"Ze brachten hem (=Jezus) eerst naar Annas, de schoonvader van Kajafas. Kajafas was dat jaar hogepriester." (Johannes 18:13, NBV2004)

Jezus, het arrestatieteam en waarschijnlijk nog enkele anderen gingen eerst naar het huis van Annas, de voormalige hogepriester. Annas was enkele jaren geleden afgezet door de de toenmalige Romeinse prefect Valerius Gratus. Want Annas was een rijk en invloedrijke man en hij bezat de meeste huizen en gebouwen in Jeruzalem. En zijn reputatie was ook niet al te best. Omdat de functie van hogepriester gewoonlijk voor het hele leven gold, had Annas toch nog steeds een zeker aanzien naast de huidige hogepriester Kajafas. Daarom worden ze in het evangelie van Johannes (en ook in Lucas 3:2) allebei als hogepriester genoemd. Waarschijnlijk stond het paleis van Annas naast het paleis van zijn schoonzoon Kajafas, met daar tussenin een binnenplaats.

Annas mocht beginnen met het verhoor van Jezus om zo een adviserende rol te kunnen spelen in het hele proces, uit respect voor zijn voormalige positie. De Bijbel geeft ons verder geen informatie over de ontmoeting met Annas. Het daarop volgende Bijbelgedeelte (Johannes 18:15-23) heeft betrekking op het verhoor door Kajafas. Het is merkwaardig dat dit pas achteraf wordt beschreven:

"Annas nu had Hem gebonden naar Kajafas, de hogepriester, gezonden." (Johannes 18:24, HSV2010)

Je kunt daar gemakkelijk overheen lezen. In sommige oude manuscripten van het Bijbelboek Johannes zijn de Bijbelverzen 15-23 na vers 14 geplaatst om het onderscheid tussen het eerste en het tweede verhoor duidelijker neer te zetten. In andere Bijbelvertalingen lees je 'Annas zond' in plaats van 'Annas had gezonden'. Er is dus wat onduidelijkheid over de exacte toedracht.

Kajafas

 

Van Kajafas lezen we in de Bijbel dat hij een hartgrondige afkeer van Jezus had. Kort nadat Jezus Lazarus uit de dood had opgewekt, waren er heel wat Joden die openlijk partij kozen voor Jezus. De Joodse leiders hadden zich zorgen gemaakt over de populariteit van Jezus en het Sanhedrin bijeengeroepen om de situatie te bespreken.

"Daarop riepen de hogepriesters en de farizeeën het Sanhedrin bijeen: 'Wat moeten we doen? Deze man doet veel wondertekenen, en als we hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in; dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen.' Een van hen, Kajafas, die dat jaar hogepriester was, zei tegen de anderen: 'Jullie begrijpen het niet! Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat.' Dat zei hij niet uit zichzelf: als hogepriester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk, en niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. Vanaf die dag overlegden ze hoe ze hem zouden doden." (Johannes 11:47-53, NBV2004)

Het is merkwaardig dat de hogepriester Kajafas een door God ingegeven profetie over het offer van Jezus uitsprak, terwijl hij Jezus volledig afwees. Ondanks zijn verduisterde hart bekleedde hij wel het door God gegeven ambt als Gods hoogste vertegenwoordiger bij het volk. Zijn profetie was ondanks alles een juiste voorspelling. Alleen greep Kajafas die woorden aan om Jezus te willen doden. Hij beschouwde het waarschijnlijk als een persoonlijke opdracht van God om de Joodse eredienst zuiver te houden door het volk te bevrijden van Jezus die volgens hem het volk misleidde. Het kan dan ook niet anders of Kajafas was de opdrachtgever van de gevangenneming van Jezus en het brein achter het complot om Hem uit de weg te ruimen.

Verhoor door Kajafas

 

"Zij die Jezus gevangengenomen hadden, leidden hem voor aan Kajafas, de hogepriester bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren." (Matteüs 26:57, NBV2004)

"De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer." (Johannes 18:19, NBV2004)

Kajafas begon vragen op Jezus af te vuren over zijn onderwijs. Het was duidelijk dat de hogepriester Hem liever probeerde te vangen op een belastende uitspraak dan op iets wat Hij verkeerd gedaan had, eenvoudigweg omdat er niets op zijn gedrag was aan te merken. Jezus doorzag dat wel.

"Jezus zei: 'Ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op plaatsen waar de Joden bij elkaar komen, in synagogen en in de tempel, en nooit heb ik iets in het geheim gezegd. Waarom ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de mensen die mij gehoord hebben, zij weten wat ik gezegd heb.' " (Johannes 18:20-21, NBV2004)

Deze opmerking was volledig terecht en beslist niet onbeleefd. Maar Jezus maakte wel haarscherp duidelijk dat Kajafas met een schertsvertoning bezig was. Bij een strafzaak als deze waren betrouwbare getuigenverklaringen natuurlijk onmisbaar. Van niemand wordt verwacht dat hij zichzelf aanklaagt. Een knecht van de hogepriester sloeg Jezus in zijn gezicht omdat Hij onvoldoende respect zou hebben getoond voor deze belangrijke geestelijke leider. Een duidelijk teken van zwakheid van de kant van de aanklagers.

"Toen Jezus dat zei gaf één van de dienaren die erbij stonden, hem een klap in het gezicht: 'Is dat een manier om de hogepriester te antwoorden?' Jezus zei: 'Als ik iets verkeerds gezegd heb, zeg dan wat er verkeerd was, maar als het juist is wat ik heb gezegd, waarom slaat u me dan?' " (Johannes 18:22-23, NBV2004)

De opmerkingen van Jezus waren volkomen terecht en Jezus bleef rustig en beheerst.


Volgend onderwerp:

  3.8.23. Jezus voor het Sanhedrin 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies