link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.8.29. 'Kruisig Hem!'

Inhoud:

- Kruisiging geëist
- Geseling
- Bespotting door soldaten
- Joden eisen kruisiging
- Laatste gesprek met Jezus


Na het mislukte referendum over Jezus of Barabbas wist Pilatus niet meer wat hij doen moest.

Kruisiging geëist

 

"Pilatus zei tegen hen: 'Wat moet ik dan met Jezus doen, die Messias genoemd wordt?' Ze riepen allemaal: ‘Kruisig Hem.' " (Matteüs 27:22, WV2012)

Het volk was hysterisch geworden en dus hielp praten niet meer. Pilatus had Jezus meerdere malen onschuldig verklaard. En toch maar schreeuwen om de dood van de Levengever. Goed beschouwd was er een belachelijke situatie ontstaan. Het volk eiste de zwaarste en wreedste straf voor de meest oprechte en rechtvaardige persoon die ooit op aarde geleefd had. Deze houding was zo irrationeel, dat we hierin een demonische verblinding herkennen. Als mensen tegen beter weten in een afkeer hebben van het goede en een voorkeur hebben voor het kwade, dan heeft de satan hen stevig in zijn greep.

Jezus was niet alleen een bedreiging voor de Joodse elite. Hij probeerde ook mensen van binnenuit te veranderen en dat vonden veel mensen natuurlijk niet fijn. Ze wilden liever gewoon zichzelf blijven, wel godsdienstig, maar op hun eigen manier. Daarom moest Jezus weg. Hij kon de mensen in hun zwarte ziel kijken en ook dat was niet prettig. Weg met Hem! En midden in die vijandige menigte stond ook ... ik ... mee te schreeuwen om de doodstraf voor Jezus te eisen. Om je dood te schamen! Ook ik hielp door mijn zonden mee aan de dood van de Zoon van God, aan het grootste onrecht dat ooit op aarde werd gepleegd.

Geseling

 

"... maar Jezus leverde hij (=Pilatus) uit om gekruisigd te worden, nadat hij Hem eerst had laten geselen." (Matteüs 27:26, NBV2004)

Het geselen van Jezus wordt door de evangelisten maar terloops vermeld, zonder details. Dat was ook niet nodig. Alle eerste lezers van de evangeliën wisten maar al te goed wat een gruwelijke marteling dat was. En wie de film 'The Passion of the Christ' heeft gezien zal dit ook nooit meer vergeten.

De geseling was een veel voorkomende Romeinse straf. De gevangene werd bijna geheel uitgekleed en met de handen boven zijn hoofd aan een paal gebonden. Hij werd dan geslagen met verschillende soorten zwepen met leren riemen met stukjes bot en ijzer. De marteling ging door totdat de hele rug bebloed was en zelfs de onderliggende spieren beschadigd waren. Pas als de gevangene bijna dood was werd de geseling gestaakt, na maximaal 40 slagen.

"Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden." (Jesaja 50:6, NBV2004)

Bespotting door soldaten

 

Nadat Jezus gegeseld was, waren de soldaten kennelijk nog niet tevreden. Ze deden Jezus de rode mantel van Herodes weer om zijn bebloede schouders en gingen een zelfde soort spottend spel met Jezus spelen als wat Hij bij Herodes had meegemaakt. Een van hen kwam op het idee dat een koning niet zonder kroon kan en ging een soort kroon vlechten van takken met vlijmscherpe dorens.

"De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden: 'Leve de koning van de Joden!', en ze sloegen hem in het gezicht." (Johannes 19:2-3, NBV2004)

Dorens kun je zien als een symbool van de door God vervloekte aarde na de zondeval. God had toen immers tegen Adam gezegd:

"... Omdat je ... van de boom hebt gegeten, zal Ik de aardbodem vervloeken ... Er zullen dorens en distels groeien " (Genesis 3:17-18, HB2008)

De soldaten brachten Jezus terug naar Pilatus. Hij zag er vreselijk uit: een lichamelijk gebroken man.

"Jezus kwam naar buiten met de krans van doornen op en de purperrode mantel om. 'Hier is hij dan, de mens!' zei Pilatus tegen hen." (Johannes 19:5, GNB1996)

Daarmee bedoelde Pilatus misschien zoiets als "Kijk die stakker! Geen zinnig mens kan toch verlangen dat deze man nog meer moet lijden. Jullie willen me toch niet vertellen dat Hij een gevaar is voor Rome of voor jullie godsdienst?"

Joden eisen kruisiging

 

Het volk was nog steeds niet tevreden. Pilatus zag in hun ogen geen medelijden, maar grimmige haat. Waren die mensen hun verstand kwijt? Dit was toch niet meer normaal?.

"Maar toen de hogepriesters en de gerechtsdienaars hem zagen begonnen ze te schreeuwen: 'Kruisig hem, kruisig hem'! Toen zei Pilatus: 'Neem hem dan maar mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is'." (Johannes 19:6, NBV2004)

Weer de zoveelste uitspraak van rechter Pilatus over Jezus' onschuld. Maar op dat moment wonden de Joodse leiders er geen doekjes meer om. Het was nu alles of niets. Jezus zou niet veroordeeld kunnen worden wegens overtreding van de Romeinse wetten, maar wel op grond van de godsdienstige levenswet van de Joden.

"De Joden zeiden: 'Wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd.' " (Johannes 19:7, NBV2004)

Laatste gesprek met Jezus

 

Toen ze dit naar Pilatus riepen besefte hij dat de zaak ingewikkelder was dan hij eerst dacht. Hij wist niet goed wat hij ermee aan moest en nam Jezus nog een keer mee naar binnen om Hem vragen te stellen.

"Toen Pilatus dat hoorde werd hij erg bang. Hij ging het pretorium weer in en vroeg aan Jezus: 'Waar komt u vandaan?' Maar Jezus gaf geen antwoord. 'Waarom zegt u niets tegen mij?' vroeg Pilatus. 'Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen?' " (Johannes 19:8-10, NBV2004)

Jezus vond het niet de moeite waard om te reageren op onbenullige vragen. Pilatus ergerde zich eraan en probeerde Jezus te intimideren. Besefte die Jezus wel hoeveel macht hij, Pilatus, over Hem had? Jezus antwoordde hem heel beheerst:

"... U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als het u niet van boven gegeven was; daarom heeft hij die Mij aan u overgeleverd heeft, een grotere zonde dan u." (Johannes 19:11, HSV2010)

Wie stond hier terecht? Jezus? Nee, het Joodse volk, maar Pilatus ook. Jezus had nog steeds de regie in handen van alles wat er gebeurde en niemand anders. Pilatus ging weer naar buiten, met Jezus. Zelf ging hij op zijn rechterstoel zitten voor de slotfase van de rechtszitting. Voor de zoveelste keer sprak Pilatus uit dat Jezus onschuldig was.

"... daarom heeft hij die Mij aan u overgeleverd heeft, een grotere zonde dan u." (Johannes 19:11, HSV2010)

Er komen in de Griekse brontekst van het Nieuwe Testament verschillende woorden voor 'zonde' tegen, waarvan de bekendste zijn : (1) hamartia - een fout of licht vergrijp, (2) adikia - een overtreding van de wet van Mozes of een misdaad en (3) anomia - wetteloosheid, zeer ernstige zonde. Het zal je misschien verbazen welk van deze drie woorden Jezus gebruikte in de laatstgenoemde woorden: de eerste, dus niet ernstiger dan een fout!

Laten we dus niet te hard oordelen over Pilatus! Bedenk ook dat Pilatus de ENIGE was die Jezus keer op keer had verdedigd. Bij een rechtszaak als deze zouden verdedigers mogen optreden. Waar waren zijn discipelen of de mensen uit Galilea die in Jeruzalem waren? Waar waren de duizenden mensen die door Jezus waren genezen? Pilatus zal zich hebben verbaasd dat Jezus zichzelf niet had vrijgepleit!


Volgend onderwerp:

  3.8.30. Jezus veroordeeld 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies