link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.8.31. Betekenis van Jezus' lijden

Inhoud:

- Om Jezus klaar te maken voor het koningschap
- De leerschool van het lijden
- Voorbeeld voor vervolgde christenen
- Jezus heeft de prijs betaald voor onze ziekten
- Genezing van zieken


Waarom moest Jezus zo'n verschrikkelijk, onmenselijk lijden meemaken? Had Jezus niet op een andere manier gedood kunnen worden, bijvoorbeeld met een zwaard of een speer, of door steniging? Zou zijn plaatsvervangend sterven op zich dan niet voldoende zijn als fundament van Gods verlossingsplan voor de mensheid?

Ook zonder dat lijden zou Jezus de prijs hebben betaald voor de vergeving van onze zonden, voor het herstel van onze relatie met God, voor de verlossing uit de macht van de satan en om eeuwig leven te kunnen ontvangen. Wat is dan nog de betekenis van Jezus' lijden?

Het gaat God niet alleen om ons geestelijke welzijn, maar ook ons lichamelijk en psychisch welzijn is belangrijk in Gods heilsplan voor de wereld.

Om Jezus klaar te maken voor het koningschap

 

Jezus was de tweede mens die door God op de aarde geplaatst is om uiteindelijk koning over de aarde te zijn, onder het gezag van God. Beiden werden eerst uitgetest of ze gehoorzaam zouden blijven aan God of niet. Het is immers een enorme verantwoordelijkheid!

De eerste (Adam) zakte voor de gehoorzaamheidstest omdat hij in navolging van Eva van de verboden boom at, waardoor hij zich onderwierp aan het gezag van de satan, met als gevolg dat de hele mensheid onder de heerschappij van de satan kwam.

Jezus, die de apostel Paulus de tweede Adam noemde (Romeinen 5:12-21) ging op aarde leven als volledig mens, met zijn eigen menselijke verlangens en zijn eigen wil. Maar Jezus heeft bewezen dat Hij God de Vader tot in het uiterste gehoorzaam is geweest, nooit gezondigd heeft en nooit zijn eigen verlangens heeft gevolgd. Net als elk ander mens was Jezus bang voor het lijden. In Getsemane vocht Jezus zijn beslissende strijd tegen zijn eigen verlangens en gaf Hij zijn wil volledig over aan God:

"Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd." (Hebreeën 5:7-8, NBV2004)

Juist doordat Jezus bereid was zich te vernederen tot de ergst denkbare schande en het ergst denkbare lijden was Hij geschikt voor het koningschap. Jezus is cum laude geslaagd!

"Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer', tot eer van God, de Vader." (Filippenzen 2:5-11, NBV2004)

De leerschool van het lijden

 

Talloze gelovigen maken ernstig lijden of andere zware beproevingen mee. Veel beproefde mensen vragen zich dan wanhopig af waarom God die moeiten in hun leven heeft toegelaten. Toch mogen ze dan hun waaromvragen naar God uitschreeuwen, want Jezus deed dat ook toen Hij door de 'hel van Golgota' heen moest. 

Maar als je hebt leren schuilen bij God en daarbij zijn zegenende nabijheid hebt ervaren, wordt je geloof sterker en vertrouw je meer dan ooit dat je hemelse Vader bij je is om je te ondersteunen. Je WEET dan dat je Vader je NOOIT in de steek laat, ook al lijkt dat misschien wel zo. Geloofsvertrouwen kun je jezelf niet opleggen. Het groeit door je persoonlijke geloofservaringen in je leven in verbondenheid met Jezus.

Onder beproevingen mag je je getroost weten door Jezus, die zelf de ergste beproevingen heeft meegemaakt.

"Want wij hebben een hogepriester die in staat is om mee te voelen met onze zwakheden; Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde. Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid en genade te vinden en zo hulp te krijgen op de juiste tijd." (Hebreeën 4:15-16, WV2012)

Heel veel gelovigen kunnen je vertellen dat ze juist door die beproevingen dichter bij God zijn gekomen en een sterker geloof hebben gekregen.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Beproevingen'.

Voorbeeld voor vervolgde christenen

 

Jezus had zijn naaste discipelen verteld dat zij, als getuigen van Hem, gehaat en vervolgd zouden worden:

"Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. Dit alles zullen ze jullie vanwege mij aandoen, want ze kennen hem niet die mij gezonden heeft." (Johannes 15:18-21, NBV2004)

Inderdaad, op Johannes na zijn alle apostelen gewelddadig om het leven gebracht vanwege hun verbondenheid met Jezus. Op het moment dat ik dit schrijf maakt ongeveer 1 op de 11 christenen in de wereld de één of andere vorm van ernstige discriminatie of vervolging mee. Veel christengelovigen worden gedood vanwege hun geloof.

Vervolgde christenen putten troost uit het feit dat Jezus heeft geleden EN volgehouden tot het einde. Er zijn verhalen bekend van christenen die bijna op een ondraaglijke manier gepijnigd werden en voortdurend dachten aan het lijden van Jezus. Dat hielp hen om vol te houden.

Van de apostel Paulus lezen we de volgende uitspraak:

"Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus' lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, waarvan ik de dienaar ben..." (Kolossenzen 1:24-25, NBV2004)

Kortom: het lijden van christengelovigen past op de één of andere manier in Gods plan, want juist daardoor blijken ze échte navolgers van Jezus te zijn. Zij zullen in het hiernamaals de hoogst denkbare beloning ontvangen.

"Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg." (2 Korintiërs 4:17, HSV2010)

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Geloofsvervolging'.

Vooral martelaren zijn door hun beproefde trouw en ultieme navolging van Jezus klaargemaakt voor het koningschap, om samen met Jezus te regeren:

"Ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de messias." (Openbaring 20:4, NBV2004)

Jezus heeft de prijs betaald voor onze ziekten

 

De betekenis van het kruis van Jezus is dat Jezus de prijs heeft betaald die nodig was voor onze rechtvaardigmaking, verzoening en verlossing. Op een vergelijkbare manier heeft Jezus door zijn lijden de prijs betaald voor onze ziekten en ook voor ons lichamelijk welzijn.

"Maar hij (=Jezus) was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam ... Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing." (Jesaja 53:4-6, NBV2004)

Vooruitgrijpend op de prijs die Jezus zou betalen door zijn lijdensweg genas Hij massa's mensen van hun ziekten en kwalen.

"Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas hij, opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: 'Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.' " (Matteüs 8:16-17, NBV2004)

Genezing van zieken

 

Tijdens zijn bediening op aarde heeft Jezus enorm veel zieken genezen. Bij massagenezingen genas Hij iedereen die naar Hem toekwam. Het was geen lokkertje om zoveel mogelijk mensen naar zich toe te trekken voor zijn prediking over het koninkrijk van de hemel. Nee, het was een wezenlijk onderdeel van zijn bediening om daarmee iets te laten zien van de goedheid van de God van Israël die zichzelf ooit hun heelmeester noemde (Exodus 15:26). Genezen van zieken was ook een belangrijk onderdeel van de stageopdracht die Jezus aan zijn twaalf naaste discipelen gaf:

"Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets." (Matteüs 10:8, HSV2010)

Deze opdracht gaf Jezus niet alleen aan deze discipelen, maar ook aan christengelovigen die immers ook discipelen van Jezus zijn geworden.

"Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, ... op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden." (Marcus 16:17-18, NBG1951)

Ondanks deze duidelijk opdrachten van Jezus, zien we hier erg weinig van terug in de meeste kerken van vandaag. Het is duidelijk dat het Nieuwe Testament veel meer de nadruk legt op de genezing en het welzijn van het hart van de mens dan op lichamelijk welzijn en genezing. Maar het negeren van de taak en roeping om mensen in Jezus' naam te genezen is naar mijn mening een ernstig gebrek in veel van onze kerken.

Zie ook de volgende onderwerpen:
- 'Jezus genas zieken' in hoofdstuk 'Wonderen van Jezus'
- 'Ziekte en genezing' in hoofdstuk 'Bevrijding'
- 'Evangelisatie en wonderen' in hoofdstuk 'Getuigen van Jezus'


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

 3.8. Lijden van Jezus 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies