link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.8.18. Nachtelijk onderwijs

Inhoud:

- De Heilige Geest zal Jezus 'vervangen'
- Geest van waarheid
- Leren denken vanuit Jezus' perspectief
- Vruchtdragen
- Liefde en geloofsgehoorzaamheid
- Verdriet en vreugde
- Getuigen en weerstanden vanuit de wereld
- Vergaande beloften, ook voor jou


In dit onderwerp kijken we naar enkele belangrijke thema's die Jezus besprak met zijn elf discipelen in de nacht na de laatste pesachmaaltijd. Deze thema's komen voor in de prachtige hoofdstukken 14-16 van het Johannes evangelie. Verschillende Bijbelgedeelten uit deze hoofdstukken worden per thema besproken.

Het eerste gedeelte van dit onderwijs (Johannes 14:15-31) gaf Jezus aan zijn discipelen terwijl ze nog in het gastenverblijf waren, waar ze de pesachmaaltijd hadden gehouden. Vervolgens verlieten ze het huis en begonnen ze aan de wandeling naar de olijfgaard Getsemane. Tijdens de wandeling vervolgde Jezus zijn onderwijs (Johannes 15-16)

De Heilige Geest zal Jezus 'vervangen'

 

"Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn ... Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven." (Johannes 14:16-19, NBV2004)

Met liefdevolle, troostende woorden beloofde Jezus zijn toekomstige apostelen dat de Heilige Geest in hen zou komen wonen, die als de geest van Jezus in hun hart zou zijn. Jezus zou daardoor niet op een lichamelijke manier, maar wel op een geestelijke manier bij hen zijn. Het was voor het eerst dat Jezus over Gods Geest sprak als over een persoon.

"... zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart ..." (Efeziërs 3:17, NBV2004)

De Heilige Geest wordt in Nederlandse Bijbelvertalingen onder meer pleitbezorger of trooster genoemd, maar die woorden doen tekort aan wie Hij is. De naam Helper is naar mijn mening veel beter en heeft een veel bredere betekenis. In de Griekse brontekst komen we het woord 'parakletos' tegen, dat betekent letterlijk: naast-geroepene, degene die als taak heeft je in elk opzicht bij te staan, om je kracht en moed te geven.

Lees meer over de Heilige Geest in hoofdstuk 'Heilige Geest'.

Geest van waarheid

 

"... die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid ... " (Johannes 14:16-17, NBV2004)

De Heilige Geest is vooral werkzaam in het verstand van gelovigen, door de waarheid van Gods Woord, zoals je die tegenkomt in de Bijbel, levend te maken in je hart. Daardoor wordt die 'volle' waarheid een deel van jezelf, die je inspireert om ernaar te leven.

"... de Geest van de waarheid ... Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven." (Johannes 14:16-17, NBV2004)

Jezus had zijn twaalf discipelen eerder uitgezonden om in een bepaald gebied genezingen te doen en over het koninkrijk van de hemel te vertellen (Matteüs 10). Toen hadden ze al ervaring opgedaan met de geestelijke aanwezigheid van Jezus, zodat ze de kracht en de moed hadden om te genezen en te prediken. Dat was een tijdelijke ervaring geweest, maar datzelfde zouden ze permanent ontvangen, nadat Jezus bij hen zou weggaan.

Leren denken vanuit Jezus' perspectief

 

Jezus vertelde dat de Heilige Geest van waarheid hen zou helpen om te denken vanuit het perspectief van Hem. En ook om hun geheugen op te frissen om zich de woorden van Jezus goed te herinneren.

"Later zal ... de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb." (Johannes 14:26, NBV2004)

Na de komst van de Heilige Geest zouden de discipelen zich veel van Jezus' woorden herinneren en vooral ook: zijn woorden veel beter begrijpen dan toen Hij ze uitsprak. En wat het 'in herinnering brengen' betreft: dat is ook werkelijk gebeurd:

  • Op de eerste Pinksterdag predikte de apostel Petrus voor een massa mensen over Jezus. Zijn woorden getuigen van een buitengewoon helder inzicht in de betekenis van het sterven en de opstanding van Jezus.
  • De apostel Matteüs heeft heel veel onthouden van wat Jezus gezegd heeft, zoals we in het evangelie van Matteüs kunnen lezen.
  • De apostel Johannes wist op hoge leeftijd nog zoveel details van het diepgaande onderwijs van Jezus en van de gesprekken die Hij had gevoerd. Dat kunnen we allemaal lezen in het evangelie van Johannes.

Vruchtdragen

 

Jezus noemde het belangrijkste doel voor elke volgeling van Hem: geestelijk vruchtdragen.

"Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht..." (Johannes 15:16, NBV2004)

Geestelijke vruchten zijn de resultaten van je leven als je met Jezus leeft en daardoor (1) een beter karakter krijgt zodat je meer op Jezus gaat lijken en (2) zegen verspreidt in je omgeving. De belangrijkste voorwaarde van vruchtdragen is: blijvende verbondenheid met Jezus. Om dat te illustreren vertelde Jezus de gelijkenis over wijnstok en ranken.

Vervolgens benadrukte Jezus dat liefde het belangrijkste gevolg is van verbondenheid met Jezus.

"Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden." (Johannes 15:9-13, NBV2004)

Liefde en geloofsgehoorzaamheid

 

De inwoning en de kracht van de Heilige Geest zal alleen werkzaam zijn en ervaren worden wanneer je Jezus echt liefhebt. Je liefde tot Jezus blijkt vooral uit gehoorzaamheid aan wat Jezus heeft geboden. Voor wie echt toegewijd is aan Jezus, is die gehoorzaamheid geen moeizame plicht, maar iets wat ze graag doen, uit liefde.

"... Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben." (Johannes 14:23-24, NBV2004)

Veel christenen vinden het belangrijk om Jezus in hun hart te voelen, maar komen niet toe aan die gehoorzaamheid. Zij bewijzen daardoor dat ze Jezus niet echt liefhebben, en dan stelt hun relatie met Jezus niet veel voor.

Verdriet en vreugde

 

"Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven." (Johannes 14:18-19, NBV2004)

Ook dit waren troostrijke, liefdevolle woorden. Jezus bedoelde met die korte tijd wellicht: de tijd tussen zijn opstanding en hemelvaart. Jezus probeerde zijn discipelen duidelijk te maken dat ze niet verdrietig hoefden te zijn dat Hij bij hen vandaan ging. Door de inwoning van de Heilige Geest zou Jezus immers permanent bij elk van hen zijn, waar ze ook heengingen. Dat zou geen troostprijs zijn, maar een verruiming van hun mogelijkheden.

"Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden ... Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat." (Johannes 16:7-13, NBV2004)

Getuigen en weerstanden vanuit de wereld

 

Zoals Jezus zijn discipelen als eerder had verteld, was het Jezus' bedoeling dat zij als zijn getuigen van Jezus zouden optreden. Hun opdracht was: al de dingen te doen die Jezus had gedaan voordat Hij gevangen genomen werd.

"... jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest." (Johannes 15:27, NBV2004)

Maar Jezus voegde eraan toe dat getuigen van Jezus weerstanden oproept of zelfs vervolging. Afkeer van christengelovigen is irrationeel en komt vooral doordat veel mensen in hun hart vijandig of bewust onverschillig staan tegenover Jezus en tegenover God.

"Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen ... Dit alles zullen ze jullie vanwege mij aandoen, want ze kennen hem niet die mij gezonden heeft." (Johannes 15:18-21, NBV2004)

Jezus heeft de ergst denkbare tegenstand ondervonden van zijn eigen geloofsgenoten. Zijn discipelen hadden zelf meegemaakt hoe vijandig veel Joden tegenover Jezus waren. Ook in onze tijd hebben veel gelovigen veel tegenstand vanuit de familie meegemaakt toen ze echt tot geloof kwamen, en dat doet behoorlijk pijn.

"Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen. Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb..." (Johannes 16:2-4, NBV2004)

Zie meer hier over in hoofdstuk 'Geloofsvervolging'.

Vergaande beloften, ook voor jou

 

Jezus zei ook:

"Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen." (Johannes 14:12-14, NBV2004)

Laat dat even goed tot je doordringen: niet alleen de apostelen maar elke volgeling van Jezus is in staat om in geloof dezelfde dingen te doen als Jezus. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op gebed en optreden in de autoriteit van Jezus. Hier zijn de meeste christenen niet mee grootgebracht, maar Jezus heeft het echt gezegd.

Over gebed zei Jezus ook:

"Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen, want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij liefhebben en geloven dat ik van God ben gekomen. Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de Vader." (Johannes 16:26-28, NBV2004)

Dit is een ruime belofte van verhoring van gebeden die binnen de wil van God passen. Wat binnen de wil van God past is geen mysterie, zoals veel gelovigen denken. Dat kun je gewoon in de Bijbel vinden, want daarin kom je veel voorbeelden tegen van wat goed of slecht is, nuttig of nutteloos, enzovoort.

De laatste woorden van Jezus' nachtelijke onderwijs zijn woorden van bemoediging:

"Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen." (Johannes 16:33, HSV2010)

De vrede van Jezus is de meest bemoedigende ondersteuning van Jezus voor al zijn volgelingen:


Volgend onderwerp:

  3.9.19. Hogepriesterlijk gebed 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies