link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.8.10. Vraag over de opstanding

Inhoud:

- Er komen enkele sadduceeën bij Jezus
- Antwoord van Jezus
- Andere condities na de opstanding
- Antwoord op de echte vraag


Er komen enkele sadduceeën bij Jezus

 

Onder de Joden die tijd kwamen verschillende groeperingen voor. De farizeeën en de schriftgeleerden waren van mening dat de mens na zijn dood in een onbewuste toestand verder leeft (in een doodslaap) en dat ze bij de komst van de messias een lichamelijke opstanding zullen meemaken. Maar de sadduceeën hadden vrijzinnige opvattingen. Ze geloofden bijvoorbeeld dat de ziel tegelijk met het lichaam sterft, dus dat het leven van de mens eindigt bij de dood.

De sadduceeën stelden Jezus een vraag, waarmee ze wilden aantonen dat het belachelijk was om in een opstanding van gestorvenen te geloven. Ze vertelden eerst een fictief verhaaltje en stelden toen hun vraag:

"Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: als een gehuwd man sterft zonder dat zijn vrouw kinderen heeft gebaard, moet zijn broer met die vrouw trouwen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nu waren er zeven broers. De eerste was gehuwd, maar stierf kinderloos; daarna trouwde de tweede broer met de vrouw en vervolgens de derde, en toen de andere broers, maar alle zeven waren ze kinderloos toen ze stierven. Ten slotte stierf ook de vrouw. Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest." (Lucas 20:28-33, NBV2004)

Het is opvallend dat de sadduceeën Jezus met 'meester' aanspraken, omdat de wetgeleerden Jezus beschouwden als een zelfbenoemde rabbi die godslasterlijke uitspraken deed. Misschien was het vleierij.

Antwoord van Jezus

 

Jezus vond het een verhaal dat nergens op sloeg. Hij antwoordde:

"... U zit op een dwaalspoor, omdat u de Schriften niet kent en evenmin de macht van God." (Matteüs 22:29, WV2012)

Wat was het onbegrip van de sadduceeën? Deze mensen gingen ervan uit dat Gods plan zich beperkt tot wat er op de aarde gebeurt, terwijl het leven in het hiernamaals van een hogere orde is. De opstanding leidt niet tot het herleven van het bestaande leven, maar tot een leven met andere condities in het messiaanse vrederijk (zie 1 Korintiërs 15:35-50).

Andere condities na de opstanding

 

En dat ging Jezus nu uitleggen.

"En Jezus antwoordde en zei tegen hen: De kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven, maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen, en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. Want zij kunnen niet meer sterven, omdat zij gelijk zijn aan engelen. En zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn." (Lucas 20:34-36, HSV2010)

Het huwelijk tussen man en vrouw is een goddelijke instelling voor mensen op de aarde. In de hemel en na de opstanding in het messiaanse vrederijk is er alleen het geestelijke huwelijk tussen Jezus en zijn Bruid, bestaande uit alle gelovigen van alle tijden. Wel kun je verwachten dat relaties tussen mensen en dus ook huwelijksbanden in de hemel op één of andere manier door zullen gaan. Een hechte relatie tussen een man en zijn vrouw zal er alleen maar beter op worden: als de allermooiste en meest intieme vriendschapsband. In het toekomstige leven zal geen plaats zijn voor jaloezie of uitsluiting.

Zie ook onderwerp 'Relaties in de hemel' in hoofdstuk 'Hemel'.

Wat Jezus vertelde was gloednieuw voor zijn toehoorders. Dat kun je ook niet in het Oude Testament lezen. Dat moet indruk hebben gemaakt op de sadduceeën. Zoiets kan alleen iemand weten die de toekomst kent en dieper inzicht heeft in de dingen van de latere wereld!

Antwoord op de echte vraag

 

Maar de echte vraag van de sadduceeën was natuurlijk: "Is er leven na de dood?" Jezus verweet hen dat ze de Schriften niet goed gelezen hadden. Want daaruit kon duidelijk worden opgemaakt dat er leven is na de dood. Jezus zei:

"En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet het woord gelezen dat door God tot u gesproken is: Ik ben de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob? Hij is geen God van doden, maar van levenden." (Matteüs 22:31-32, WV2012)

Dat lijkt me duidelijk genoeg.

 "Toen de menigte dat hoorde, waren ze geestdriftig over zijn onderricht." (Matteüs 22:33, WV2012)

De mensen die eromheen stonden hadden diep respect voor de wijsheid van Jezus en ontdekten dat niemand een discussie van Hem kon winnen. De sadduceeën dropen af.


Volgend onderwerp:

 3.8.11. Davids Zoon en Heer 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies