Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.2.3. Roeping van Johannes

 

- In de voetstappen van de profeten
- Opwekkingsprediker tussen het Oude en Nieuwe Verbond
- Wegbereider van de messias

 

"Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes." (Johannes 1:6, NBV2004)

"Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest, en het verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël." (Lucas 1:80, HSV2010)

 

In de voetstappen van de profeten

Johannes was een boeteprediker, zoals veel profeten uit de tijd van het Oude Testament. Daarbij dreigde hij met goddelijke strafgerichten voor mensen die zijn boodschap zouden negeren.

De profeet Maleachi had het volgende geprofeteerd over de roeping van Johannes en de komst van de messias:

"Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij (=Jezus) naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij - zegt de HEER van de hemelse machten. - Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser. Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert ... Ik zal naar jullie toe komen om recht te spreken, en ik zal niet aarzelen te getuigen tegen tovenaars en echtbrekers, tegen mensen die meineed plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten, en tegen allen die weduwen en wezen onderdrukken en vreemdelingen geen plaats gunnen, want geen van allen hebben zij ontzag voor mij - zegt de HEER van de hemelse machten." (Maleachi 3:1-5, NBV2004)

Johannes de Doper verwachtte dus dat Jezus direct zou overgaan op het uitvoeren van strafgerichten over goddeloze mensen en dat vervolgens het nieuwe tijdperk zou aanbreken, waarin Hij de over de hele wereld zou regeren. Zijn toekomstvisie was dus beperkt. Daarom waarschuwde hij de mensen dringend om zich tot God te bekeren om niet door Gods strafgerichten verteerd te worden.

"De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen." (Matteüs 3:10, NBV2004)

"Zijn (=van Jezus) wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden." (Matteüs 3:12, HSV2010)

 

Opwekkingsprediker tussen het Oude en Nieuwe Verbond

"In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: 'Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!' Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: 'Luid klinkt een stem in de woestijn: 'Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.' " (Matteüs 3:1-3, NBV2004)

Het doel van Johannes was dat de mensen zouden begrijpen dat het navolgen van alle Joodse wetregels hen op zich niet aanvaardbaar voor God maakten. Er zou een bekering van hun hart moeten plaatsvinden. Daarbij ging het om een vernieuwde toewijding aan God en een bewuste keuze om:

  1. tot inkeer te komen en hun zonden te belijden (waarna God hun zonden zou vergeven)
  2. zich van harte voor te nemen om gerechtigheid te doen (God en de medemensen respecteren en liefhebben) want een echte bekering leidt tot gedragsverandering

De mensen vroegen Johannes om praktische voorbeelden van de levensstijl die God van hen verwachtte.

"De mensen vroegen hem: 'Wat moeten we dan doen?' Hij antwoordde: 'Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.' Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: 'Meester, wat moeten wij doen?' Hij zei tegen hen: 'Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.' Ook soldaten kwamen hem vragen: 'En wij, wat moeten wij doen?' Tegen hen zei hij: 'Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.' " (Lucas 3:10-14, NBV2004)

De voorbeelden zijn even alledaags als die Jezus later zou geven en hadden allemaal te maken met liefde en respect voor de medemens. Johannes moest een fundament leggen voor het koninkrijk van de hemel dat Jezus later zou introduceren.

Johannes sloot het Oude Testament af. Hij was de laatste profeet en Godsman onder het Oude Verbond. De bediening van Johannes was de brug tussen het Oude en Nieuwe Verbond. Daarmee had hij als eenling een unieke positie in Gods plan.

"Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de dagen van Johannes." (Matteüs 11:13, NBV2004)

 

Wegbereider van de messias

"In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: 'Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!' " (Matteüs 3:2, NBV2004)

De evangelist Johannes introduceerde Johannes de Doper als volgt:

"Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes.Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam." (Johannes 1:6-19, NBV2004)

Er kwamen massa's mensen op Johannes af. Dat is opmerkelijk, omdat hij in de woestijn optrad, dus niet al te dicht bij bevolkingscentra.

"Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe" (Matteüs 3:5, NBV2004)

We moeten het belang van Johannes de Doper niet onderschatten. De mensen die zich daadwerkelijk bekeerden na zijn oproep en zich lieten dopen om daarmee hun keuze te bekrachtigen, stonden daardoor later open voor de prediking van Jezus. Johannes was letterlijk een 'roepende in de woestijn'. Dat deed de mensen denken aan een profetie van Jesaja:

"Hoor, een stem roept: 'Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God." (Jesaja 40:3, NBV2004)

Johannes verklaarde dat deze profetie op hemzelf sloeg.

"Hij (=Johannes) zei: 'Ik ben de stem die roept in de woestijn: Maak recht de weg van de Heer, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.' " (Johannes 1:23, NBV2004)

 Volgend onderwerp:  3.2.4. Wie is Johannes de Doper? 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- PDF bestanden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.1.