Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.2.5. Doopbediening van Johannes

 

- Bekering en doop
- De doop van Johannes en de christelijke doop
- Johannes verwijst de mensen naar Jezus

 

 

Bekering en doop

"... Hij (=Johannes) doopte in de woestijn en verkondigde een doop van bekering tot vergeving van zonden." (Marcus 1:4, WV2012)

"... omdat Hij (=Jezus) aan Israël moest worden geopenbaard, daarom ben ik (=Johannes) komen dopen in water.' " (Johannes 1:31, WV2012)

Wanneer mensen ingingen op de prediking van Johannes en zich ernstig voornamen hun leven te beteren, werden ze door Johannes gedoopt in de Jordaan, de rivier die van het noorden naar het zuiden van het Joodse land stroomt. De apostel Johannes noemt twee plaatsen waar Johannes de Doper optrad. Als eerste noemt hij Betanië. Misschien was dat een plek aan de Jordaan die het dichtst bij Betanië lag (Bijbeluitleggers zijn het niet eens over de exacte locatie).

"Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte." (Johannes 1:28, NBV2004)

Later heeft Jezus ook mensen gedoopt, waarschijnlijk met dezelfde doop van bekering als Johannes, maar de Bijbel geeft daar geen details over.

"Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar een plaats in Judea. Ze bleven daar een tijd, en Jezus doopte er mensen. Ook Johannes doopte in dat gebied, in de plaats Enon, dicht bij Salim. Want er was in dat gebied veel water. Er kwamen daar veel mensen om zich te laten dopen." (Johannes 3:22-23, BGT2012)

 

De doop van Johannes en de christelijke doop

De doop van Johannes was niet hetzelfde als de christelijke doop die later door Jezus zou worden ingesteld en die samenhing met geloof in Hem en het ontvangen van nieuw leven door de Heilige Geest. De doop van Johannes had alleen betrekking op vergeving van beleden zonden na inkeer, als voorbereiding om Jezus te ontmoeten. Mensen die door Johannes waren gedoopt, zouden zich later opnieuw moeten laten dopen wanneer ze tot geloof in Jezus waren gekomen. Op de eerste Pinksterdag sprak de apostel Petrus zijn Joodse toehoorders als volgt aan:

"... Bekeer u! Ieder van u moet zich laten dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult u de gave van de heilige Geest ontvangen." (Handelingen 2:38, WV2012)

Veel van de dopelingen waren ongetwijfeld eerder door Johannes de Doper gedoopt. Het lijkt erop dat de doop van Johannes ook jaren later nog bij christenen werd toegepast. Dat blijkt uit het volgende Bijbelgedeelte over de apostel Paulus toen hij in Efeze was:

"Terwijl Apollos in Korinte verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen, aan wie hij vroeg: 'Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?' Ze antwoordden: 'Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.' Hij vroeg: Hoe zijn jullie dan gedoopt?' 'Met de doop van Johannes,' antwoordden ze." (Handelingen 19:1-3, NBV2004)

Paulus merkte kennelijk aan deze gelovigen dat ze wel in Jezus geloofden, maar dat ze niet uitstraalden dat Gods Geest in hen woonde. Paulus legde hen het verschil uit tussen de doop van Johannes en de christelijke doop, en 'doopte hen over':

"Daarop zei Paulus: ‘Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.’ Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden." (Handelingen 19:4-6, NBV2004)

 

Johannes verwijst de mensen naar Jezus

Johannes begreep heel goed dat alleen dopen maar een beperkt effect zou hebben. Hij moet ook aanvullend onderwijs hebben gegeven, want hij maakte discipelen, die steeds bij hem kwamen om naar zijn prediking te luisteren. Nadat Jezus op het toneel verschenen was, gingen veel van zijn volgelingen naar Jezus.

"Jezus was te weten gekomen dat de farizeeën gehoord hadden dat Hij meer leerlingen trok en doopte dan Johannes." (Johannes 4:1, WV2012)

En dat was precies wat Johannes wilde. Later, toen Jezus naar hem toe kwam om gedoopt te worden, zei Johannes tegen de mensen die bij hem stonden:

"... Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt." (Johannes 1:29, NBV2004)

Uit deze woorden blijkt dat Johannes wel degelijk zicht had op de roeping van Jezus, namelijk om plaatsvervangend te sterven voor de wereld. De term 'lam van God' heeft te maken met het Pesachfeest dat de Israëlieten jaarlijks vierden, waarbij een lam geslacht werd. Johannes vertelde zijn discipelen over Jezus en vertelde hen over die dag dat hij Jezus mocht dopen:

"Hij is het over wie ik zei: Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór mij. Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden.' En Johannes getuigde: 'Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: 'Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.' En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is.' " (Johannes 1:30-34, NBV2004)

Met een soort gelijkenis illustreerde Johannes zijn verhouding tot Jezus:

"De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner." (Johannes 3:29-30, NBV2004)

 Volgend onderwerp:  3.2.6. Levenseinde van Johannes 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- PDF bestanden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.1.