Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.2.6. Levenseinde van Johannes

 

- Johannes gevangen genomen
- Johannes is teleurgesteld in Jezus
- Herodias krijgt haar zin: Johannes wordt vermoord
- Jezus rouwt over de dood van Johannes

 

 

Johannes gevangen genomen

"Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea ..." (Matteüs 4:12, NBV2004)

Waarschijnlijk werd Johannes al kort na de doop van Jezus opgepakt. Hoe kon dat gebeuren? Johannes had koning Herodes een keer kritisch aangesproken omdat hij was getrouwd met Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus. Dat bleek achteraf bezien misschien niet zo verstandig van Johannes, want deze Herodias was net zo'n kreng als vroeger Izebel (de vrouw van koning Achab). Izebel was destijds de gevaarlijkste tegenstander van Elia geweest (1 Koningen 19:1-3). Merkwaardig dat Johannes ook in dat opzicht iets met Elia gemeenschappelijk had: een boze koningin als tegenstander. Herodias was woedend geworden en Herodes nam Johannes gevangen, ongetwijeld op aandringen van zijn vrouw.

"... Herodes had Johannes gevangen laten nemen en hem, aan handen en voeten geketend, laten opsluiten vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, met wie hij getrouwd was. Johannes had namelijk tegen Herodes gezegd: 'U mag niet trouwen met de vrouw van uw broer.' " (Marcus 6:17-18, NBV2004)

 

Johannes is teleurgesteld in Jezus

Voor Johannes moet zijn gevangenneming een grote teleurstelling zijn geweest. En het stak hem waarschijnlijk ook dat Jezus niets deed om hem vrij te krijgen. Hij ging twijfelen aan Jezus en misschien ook wel aan zijn eigen roeping. Was alles voor niets geweest?

"Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’" (Matteüs 11:2-3, NBV2004)

Om Johannes ervan te overtuigen dat Hij wel degelijk de messias was liet Jezus het volgende bericht aan Johannes doorgeven:

"Juist toen genas Hij veel mensen van ziekten, kwalen en boze geesten, en schonk Hij veel blinden het gezicht. Hij gaf hun dit antwoord: ‘Ga Johannes vertellen wat u hebt gezien en gehoord: blinden zien weer, kreupelen lopen, melaatsen worden rein, doven horen, doden staan op en aan armen wordt de goede boodschap verkondigd. Gelukkig degene die geen aanstoot neemt aan Mij.’" (Lucas 7:21-23, WV2012)

Het laatste klinkt misschien als een verwijt, maar ik geloof niet dat Jezus zijn gedeprimeerde vriend een trap na wilde geven. Ik denk dat Jezus het volgende bedoelde: "Ik verricht volop messiaanse tekenen (Jesaja 35:5-6) en jouw werk is niet voor niets geweest. Alles is volledig in Gods hand en dat geldt ook voor jouw gevangenschap. Later zul je het begrijpen. Als je je zorgen en twijfels loslaat zul je vrede ontvangen." Ik geloof stellig dat Johannes de boodschap van Jezus aanvaardde en er vrede mee kreeg.

 

Herodias krijgt haar zin: Johannes wordt vermoord

Koning Herodes vond Johannes wel sympathiek en had diverse keren een gesprek met hem in zijn cel. Hoewel Herodias er steeds op aandrong dat Johannes gedood zou worden, hield Herodes dat tegen.

"Sindsdien had Herodias het op hem gemunt en wilde ze hem uit de weg ruimen, maar ze kreeg er de kans niet toe, want Herodes had ontzag voor Johannes, omdat hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hij nam hem in bescherming. En hoewel hij altijd in grote onzekerheid verkeerde als hij naar hem geluisterd had, bleef hij hem toch graag horen. " (Marcus 6:19-20, NBV2004)

Maar Herodes bleek niet bestand tegen de listen van zijn vrouw, want op een dag gebeurde er iets waardoor ze een kwaadaardig plan kreeg om Johannes toch klein te krijgen. Ook daarin doet zij denken aan koningin Izebel die ervoor zorgde dat buurman Nabot zou worden gestenigd omdat hij een meningsverschil had met koning Achab (1 Koningen 21:1-14)

"Op een keer deed zich echter een gunstige gelegenheid voor, toen Herodes op zijn verjaardag een feestmaal gaf voor zijn hovelingen en de hoge militairen en de voornaamste inwoners van Galilea. De dochter van Herodias kwam binnen om voor Herodes en zijn gasten te dansen, wat bij hen erg in de smaak viel. De koning zei tegen het meisje: Vraag me wat je maar wilt, en ik zal het je geven.' En hij bezwoer haar: 'Wat je ook vraagt, ik zal het je geven, al was het de helft van mijn koninkrijk!’ Ze ging naar haar moeder en vroeg: ‘Wat zal ik vragen?' Haar moeder zei: 'Het hoofd van Johannes de Doper.' Haastig ging ze weer naar binnen, stapte recht op de koning af en zei tegen hem: 'Ik wil dat u me nu meteen op een schaal het hoofd van Johannes de Doper geeft.' Deze vraag bedroefde de koning zeer, maar hij wilde het haar niet weigeren omdat hij in het bijzijn van zijn gasten een eed had gezworen. Hij stuurde iemand van zijn garde weg met het bevel hem het hoofd te brengen. De soldaat ging naar de gevangenis en onthoofdde Johannes. Hij bracht het hoofd binnen op een schaal en gaf het aan het meisje, en zij gaf het aan haar moeder." (Marcus 6:21-28, NBV2004)

De discipelen van Johannes de Doper zorgden ervoor dat Johannes een eerbare begrafenis kreeg.

"Toen zijn leerlingen hiervan hoorden, gingen ze zijn lijk halen en legden het in een graf." (Marcus 6:29, NBV2004)

 

Jezus rouwt over de dood van Johannes

Toen Jezus hoorde was er met zijn neef Johannes was gebeurd was Hij erg ontdaan en had Hij tijd nodig om dat te verwerken. Waarom had God de Vader dit trieste levenseinde van Johannes toegelaten? Misschien om ook in zijn lijden en sterven een voorloper en beelddrager van Jezus te zijn?

"Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn." (Matteüs 14:13, NBV2004)

En in de stilte rouwde Jezus om zijn neef, die zijn taak zo trouw en met volle toewijding had uitgevoerd om duizenden Israëlieten voor te bereiden op zijn komst.

 Einde hoofdstuk: 3.2. Johannes de Doper 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- PDF bestanden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.1.