link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.6.1. Mensen rondom Jezus

Inhoud:

- Jezus stond open voor iedereen
- Jezus was populair
- Voor of tegen Jezus
- Weerstanden tegenover Jezus
- Gespreksvragen


Jezus was mens geworden om contact te leggen met de mensen. De manier waarop Hij dat deed is kort en krachtig weergegeven in het volgende Bijbelvers:

"Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid ..." (Johannes 1:14, NBV2004)

Jezus bewees zijn goedheid door belangstelling te hebben voor iedereen en zich dienstbaar op te stellen. Daarmee demonstreerde de Mensenzoon de ultieme goedheid van God. Jezus was ook echt en alles wat Hij zei was waar en betrouwbaar.

Jezus stond open voor iedereen

 

In de evangeliën lezen we veel verslagen van ontmoetingen die Jezus had met mensen. Jezus was graag onder de mensen: op straat, bij mensen thuis en op de meest onwaarschijnlijke plekken. Jezus ontving mensen bij Hem thuis, een andere keer zocht Hij iemand op die al tientallen jaren in het ziekenhuis lag. Jezus ging om met geleerden en ongeletterde mensen, met fatsoenlijke mensen en verachte zondaars, met mannen, vrouwen en kinderen. Jezus had vooral oog voor mensen die niet meetelden in hun leefomgeving.

Jezus werd uitgenodigd bij bruiloften, bij vrienden, bij farizeeën en zelfs bij tollenaars, Jezus werd zelfs spottend een vriend van tollenaars en zondaars genoemd (Lucas 7:34), maar Hij schaamde zich daar niet voor. Voor alle mensen had Hij een goed woord om hen te bemoedigen en perspectief te geven. Maar tegenover mensen die hun harten tegenover Hem verhardden kon Hij ongelofelijk fel uit de hoek komen. Tegelijk stond zijn hart open voor alle mensen die zich schuldig en afhankelijk tegenover God voelden. Hij wees zulke mensen nooit af. En zo is Jezus nog steeds.

Jezus was populair

 

Johannes de Doper had massa's mensen getrokken (Marcus 1:5), maar er waren nog meer mensen die Jezus wilden horen of iets van Hem wilden meemaken. Anders dan Johannes de Doper deed Jezus veel wonderen en vooral het genezen van zieken trok natuurlijk veel aandacht. Johannes had de mensen ook naar Jezus verwezen (Johannes 3:26-30). Als wegbereider van Jezus had hij uitstekend werk verricht.

"Veel mensen kwamen naar hem toe; ze zeiden: 'Johannes heeft weliswaar geen wonderteken gedaan, maar alles wat hij over deze man gezegd heeft is waar.' En velen kwamen daar tot geloof in hem." (Johannes 10:41-42, NBV2004)

Nadat Jezus in de buurt van Betsaïda in Galilea een grote menigte te eten had gegeven, waren de mensen zo uitzinnig van blijdschap dat ze Hem koning wilden maken.

"Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen mee te gaan om hun koning te worden. Daarom trok hij zich weer in de bergen terug; daar was hij alleen." (Johannes 6:15, GNB1996)

Daar moest Jezus dus niets van hebben. De tijd voor zijn messiaanse koningschap was nog lang niet aangebroken.

De mensen kwamen uit het hele land naar Hem toe. De mensen die uit Jeruzalem kwamen, of uit andere plaatsen in Judea, hadden daar een behoorlijke voetreis voor over!

"Er werd steeds meer over Jezus gesproken en massa's mensen stroomden samen om naar hem te luisteren en om van hun kwalen genezen te worden ... Op een dag toen Jezus weer onderricht gaf, waren er onder de mensen ook Farizeeën en wetgeleerden. Zij kwamen uit alle dorpen van Galilea en Judea, en uit Jeruzalem ..." (Lucas 5:15-17, GNB1996)

Voor of tegen Jezus

 

Overal waar Jezus kwam gebeurde er iets. Niemand die ooit Jezus in de ogen had gekeken kon gewoon doorgaan met leven. Je voelde of je door Hem aangetrokken of Hij irriteerde je omdat je wat te verbergen had en besefte dat Hij dwars door je zwarte ziel heen keek. Je voelde intuïtief een klik met Jezus of Hij riep een zekere aversie bij je op. Maar onverschillig doorlopen was er niet bij. Zo was Jezus razend populair bij een deel van de bevolking en werd Hij bekritiseerd en genegeerd door anderen. Een deel van de mensen liep MET Hem weg, anderen liepen BIJ Hem weg.

Dat doet me denken aan de profetie die de oude Simeon uitsprak toen de kleine Jezus voor het eerst door zijn ouders in de tempel werd gebracht:

"... Weet dat dit kind de val of de redding zal betekenen voor velen in Israël. Hij zal een teken zijn dat verzet oproept. Zo zullen de geheime gedachten van velen aan het licht gebracht worden ..." (Lucas 2:34-35, GNB1996)

Natuurlijk was er verschil in belangstelling voor Jezus. Sommige mensen waren nieuwsgierig, anderen zochten alleen genezing. Weer anderen waren sensatietoeristen die wel eens een wonder wilden zien. Maar veel anderen kleefden aan zijn lippen en gingen achter Hem aan wanneer Hij van de ene plaats naar de andere trok. Ook Joodse leiders waren vaak onder het gehoor van Jezus, meestal om iets te vinden waarvoor ze Hem konden aanklagen of bekritiseren.

"Veel mensen zeiden: 'Hij is bezeten, hij is gek. Waarom luisteren jullie nog naar hem?' Maar anderen zeiden: 'Dit zijn niet de woorden van iemand die bezeten is, en een demon kan de ogen van blinden niet openen.' " (Johannes 10:20-21, NBV2004)

Weerstanden tegenover Jezus

 

Sommige mensen verhardden hun hart bij het luisteren naar Jezus en bij het zien van de wonderen die Hij deed:

"Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem." (Johannes 12:37, HSV2010)

"Toch waren er ook veel leiders die wel in hem geloofden, maar vanwege de farizeeën kwamen ze daar niet openlijk voor uit, omdat ze niet uit de synagoge gezet wilden worden. Ze stelden meer prijs op de eer van mensen dan op de eer van God." (Johannes 12:42-43, NBV2004)

De meeste Joodse leiders sloten hun ogen bewust voor de waarheid die Jezus predikte. Totdat ze zo blind waren geworden voor de waarheid dat ze de waarheid niet meer KONDEN opmerken. Daarom was het uitzonderlijk dat ook Nikodemus, een vooraanstaande godsdienstleraar (Johannes 3:1) en Jozef van Arimatea, een aanzienlijk lid van de Joodse Hoge Raad (Marcus 15:43) tot de 'geheime volgelingen van Jezus' gerekend konden worden.

Gespreksvragen

 

  1. Met welke categorieën mensen heeft Jezus contact gehad?
  2. Waarom was Jezus populair?
  3. Wie waren vijandig tegenover Jezus en waarom?

Volgend onderwerp:

  3.6.2. Roeping van enkele discipelen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies